ОНЫҢ ЕСІМІ - ХАЛЫҚ ЖАДЫНДА

     Сен де бір кірпіш дүниеге,
     Кетігін тап та бар, қалан, -

деп ұлы Абай толғанғандай, өмірден ертерек озып кеткен Шахмардан мына жарық дүниеде елі мен жұрты үшін кірпіш болып қаланды десем, әсіре сөз емес. Ол туған халқы үшін озық ойын, мейірбанды жүрегін, ұшан-теңіз білімін, жан-жақты қабілетін сарқа жұмсады.

«...ЖАСЫ ҮЛКЕНГЕ - ІНІ, ЖАСЫ КІШІГЕ - АҒА БОЛУҒА ЖАРАСАМ...»

(Шахмардан Есеновтің зайыбы Кәмиланың жан сыры)

...Осы сөзді Шахаң жиі - жиі қайталаушы еді. Енді барлап, ой елегінен өткізе қарасам, ол үлкенге - іні, кішіге - аға бола білген екен. Жұмыс десе, ішер асын жерге қоятын Шахаң былайғы өмірде тым қарапайым, өте кішіпейіл болатынды. Өзінің аспандап тұрған қызмет дәрежесіне, атақ-абыройына, бедел-біліміне орай кеуде керіп, менменсіп шалқайып, еш уақытта көкірегінің буына нан піскен емес. Ол - бойындағы ғылым-білімін, өрнекті де, айшықты ойын, сан-салалы кәсіби мамандығын, жүрегіндегі ізгілік, болмысыңдағы қажыр-қайратын елі үшін, халқы үшін сарқа жұм- сады десем, артық айтқандық болмас.

ҰЛЫЛАР ІСІН ЖАЛҒАСТЫРҒАН...

Шахмардан Есеновті алғаш рет алпысыншы жылдардың басында кездестірдім. Ол кезде мен Шығыс Қазақстан өңірінде Қазақ ССР Ғылым академиясының Алтай бөлімшесінде қызметтемін. Ғылым шаңырағының астында қызмет істейтіндердің көпшілігі тездетіп кандидаттық диссертация қорғауды армандайтын.

ХАЛҚЫНА АДАЛ ҰЛ ЕДІ

1962 жылдың көктемі, сәуір айының орта шенінде, Қазақ гидрогеологиялық тресінің басқарушысы Алексей Никитич Шубин телефон соқты.

В ПАМЯТЬ ОБ АКАДЕМИКЕ Ш.Е. ЕСЕНОВЕ

Общеизвестно, что время – это единственный судья, могущий дать объективную оценку прошедшим событиям и ушедшим из жизни людям. Также считается, что только время примиряет нас с постигшими утратами.

ЧЕЛОВЕК, ГРАЖДАНИН, ОРГАНИЗАТОР НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Шахмардан Есенович оставлял неизгладимое впечатление уже при первом знакомстве своей духовной и физической мощью. Добавьте сюда приветливую улыбку, внимательный добрый взгляд, слегка склоненную набок голову – вот постоянный портрет этого человека, гражданина, организатора промышленности и науки Казахстана, ученого, навсегда сохранившегося в памяти многих людей1.

ШАХМАРДАН ЕСЕНОВ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Шахмардан Есенович Есенов – один из лучших сынов казахского народа – был выдающейся личностью своей эпохи, посвятившей яркую, полную творческого горения жизнь Отчизне, родному народу. Он известен как одаренный исследователь недр, крупный ученый-геолог, талантливый организатор геологической службы и академической науки в Казахстане, а также большой общественный и государственный деятель.

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛ АКАДЕМИК Ш.Е. ЕСЕНОВ

После Великой Отечественной войны в СССР в жизни людей был буйный подъем. Защитники отечества возвращались в мирный труд, а молодежь, как весенние травы тянутся к солнцу, стремилась брать знания. Одним из таких молодых людей был Шахмардан Есенов, родившийся в 1927г. в с. Шиели Кзыл-Ординской области. В то время многие казахские выпускники средней школы, подражая первому ученому-геологу Казахстана К.И. Сатпаеву, мечтали стать геологами и поступали на геолого-разведочный факультет единственного технического вуза в Казахстане – КазГМИ. Поступил туда и Шахмардан.

Страница 1 из 5