Обзор книжных новинок

 

book

УДК 621.3 (075.8)
ББК 31.22.73  А 94

Ахметов А.Қ.
Электротехника: оқулық. Кәсіптік білім беретін оқу орындарының студенттеріне арналған.- /А.Қ. Ахметов, Ә.А. Ахметова, Т.А. Қабақова. – Астана: Ақмола полиграфия, 2010.- 752 б., ил.

Кітапта электротехниканың теориялық және қолданбалы мәселелері қарастырылған. Электр және магнит өрістері және олардың тізбектері туралы мәліметтер берілген; электр өлшеу құралдарының, трансформаторлардың, электр машиналарының құрылымдары және жұмыс істеу принциптері туралы баяндалған; электрониканың негіздері; автоматика және электрондық есептеу машиналары жайында қарастырылған; электр энергиясын өндіру, тарату және тұтыну, электротехниканың даму болашағы, электрқауіпсіздік техникасының элементтері туралы да сөз болады.

book

ББК 65.261я7  К37
Кеулимжаев К. К., Кудайбергенов Н. А.

Финансовая отчетность: учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2009. - 264 с.
В учебном пособии рассматриваются принципы, подходы и требования, предъявляемые к финансовой отчетности, в соответствии с НСФО и МСФО; описывается структура и порядок составления всех норм финансовой отчетности.
Учебное пособие предназначено для бухгалтеров и аудиторов, студентов и преподавателей экономических специальностей высших учебных заведений, а также предпринимателей, менеджеров, специалистов, занимающихся вопросами бухгалтерского учета, аудита и финансового анализа.

thumb_img003

УДК 1/14(075)
ББК87.3я7  К97
Кішібеков Д., Сыдықов Ұ.

Философия: оқулық. - Алматы: Қарасай, 2010. - 360 б.
Ұсынылып отырған оқулыктың бұл оныншы басылымына XXI ғасырдың басындағы адамзат қоғамының және оның ой-өрісінің дамуындағы ағымдық өзгерістер біршама ескеріле отырып толықтырулар енгізілді.
Оқулық жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттерімен қатар даналық жайлы ғылымды сүйетін барша оқырманға арналған.

thumb_img004

УДК 657
ББК 65.052я7  Т 54
Толпаков Ж.С.

Бухгалтерлік есеп: Т.1 оқулық. – Қарағанды: Қарағанды полиграфиясы АҚ, 2009. - 568 бет
Оқулық Қазакстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы, Ұлттық және Халықаралық қаржылық есептілігінің стандарттары мен бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына, сондай-ақ қаржылық есептілік пен есептік тіркелімдерінің жаңа нысандарына сәйкес жазылған және нарықтық экономика жағдайындағы мекемелер мен кәсіпорындарының қаржылық-шаруашылық қызметтерінің бухгалтерлік есебінің әдістемесінің мәселелері жан-жақты жинақты (комплексті) қарастырылған.
Оқулық экономикалық жоғарғы оқу орындарының студенттері мен колледждердің оқушылары, кәсіби бухгалтерлер дайындау жүйелерінің тындаушылары, оқытушылар, аспиранттар мен магистрлер үшін арналған. Сондай-ақ кітапты еліміздің мекемелері мен кәсіпорындарының бухгалтерлері, аудиторлары мен қаржылық менеджерлері тәжірибелік (практикалық) құрал ретінде де пайдалана алады.

thumb_img005

УДК 657
ББК 65.052я7  Т 54
Толпаков Ж.С.

Бухгалтерлік есеп: Т.2. оқулық. – Қарағанды: Қарағанды полиграфиясы АҚ, 2009. - 568 бет
Оқулық Қазакстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы, Ұлттық және Халықаралық қаржылық есептілігінің стандарттары мен бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына, сондай-ақ қаржылық есептілік пен есептік тіркелімдерінің жаңа нысандарына сәйкес жазылған және нарықтық экономика жағдайындағы мекемелер мен кәсіпорындарының қаржылық-шаруашылық қызметтерінің бухгалтерлік есебінің әдістемесінің мәселелері жан-жақты жинақты (комплексті) қарастырылған.
Оқулық экономикалық жоғарғы оқу орындарының студенттері мен колледждердің оқушылары, кәсіби бухгалтерлер дайындау жүйелерінің тындаушылары, оқытушылар, аспиранттар мен магистрлер үшін арналған. Сондай-ақ кітапты еліміздің мекемелері мен кәсіпорындарының бухгалтерлері, аудиторлары мен қаржылық менеджерлері тәжірибелік (практикалық) құрал ретінде де пайдалана алады.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper