Жаңа басылымдар бюллетені 6-шығарылым (2015)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 6 (2015)

1. Жидебаева, А.Е. 
Жаратылыстану
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В011600 - "География" мамандығына / А.Е. Жидебаева; пікір беруші: Э.У. Сағындықова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 30 б.

2. Исакулова, А.Т. 
Мұражайтану
 [Мәтін]: 5В090200 - "Туризм" мамандығының әдістемелік нұсқаулығы / А.Т. Исакулова; пікір беруші: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 19 б.

3. Кисаева, З.Н. 
Кәсіпорынның қаржылық есеп беруі
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В050800 - "Есеп және аудит" мамандығына / З.Н. Кисаева; пікір беруші: Г.Д. Аманиязова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 19 б.

4. Таджибаева, Ж.А. 
Басқару психологиясы
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В010300 - "Педогогика және психологиясы" мамандығына / Ж.А. Таджибаева; пікір беруші: З.Ж. Айджанова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18 б.

5. Ізтұрғанова, Г.Қ. 
Сот сараптамасы
 [Мәтін]: курсты оқытуға арналған әдістемелік нұсқаулық 5В030100 - "Құқықтану" мамандығына / Г.Қ. Ізтұрғанова; рец.: С.К. Алибеков.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 25 б.

6. Абдыкеримова, Э.А. 
Компьютерлік графика
 [Мәтін]: оқу құралы / Э.А. Абдыкеримова; пікір берушілер: Н.С. Садықов, Б.Ж. Туркменбаева, А.Қ. Ахметов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 125 б.

7. Гусманова, А.Г. 
Механика жидкости газа и гидропневмопривод
 [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям по специальности 5В071300 - "Транспортная техника и технология" / А.Г. Гусманова; рец.: А.Т. Жолбасарова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 57 с.

8. Диярова, Л.Д. 
Математикалық талдау 1
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В010900 - "Математика" мамандығына / Л.Д. Диярова, З.Ж. Жұманова; пікір беруші: Б.Т. Құлжағарова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 51 б.

9. Жумашева, Г.С. 
Историческое и правовое развитие консульской службы в Казахстане
 [Текст]: учебное пособие / Г.С. Жумашева; рец.: Р.М. Таштемханова, А.Б. Медиханова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 103 с.

10. Каримсакова, Б.А. 
Тіл мәдениеті
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына / Б.А. Каримсакова; пікір беруші: С.Е. Сарсенова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 61 б.

11. Садуахасова, А.Б. 
Кәсіптік білім беру педагогикасы
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Б. Садуахасова.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 14б.

12. Ахметова, Б.С. 
Исполнительное производство в РК
 [Текст]: учебно - методическое пособие / Б.С Ахметова; рец. Р.К. Абилшеева.- Актау: КГУТИ, 2013.- 74с.

13. Бекбергенова, Ж.Т. 
Ценообразование
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности 5В050600 "Экономика" / Ж.Т. Бекбергенова; рец. : Ж.Д. Имашова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 54с.

14. Бекешов, С.С. 
Қазақтың көркем мәдениеті
 [Мәтін]: оқу құралы / С.С. Бекешов; пікір беруші: С.А. Едилханова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 64 б.

15. Бусурманова, А.Ч. 
Бейорганикалық химия
 [Мәтін]: 5В072100 "Органикалық заттардың химиялық технологиясы" мамандығы студенттерінің лабораториялық сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқау / А.Ч. Бусурманова, У.К. Енсегенова; рец.: А.Ш. Аккенжеева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 34б.

16. Керимов, Б.К. 
Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесі
 [Мәтін]: оқу құралы / Б.К. Керимов; рец.: Б.К. Кузутбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 85 б.

17. Кисаева, З.Н. 
Аудит
 [Текст]: Сборник задач по специальности 5В050800 - "Учет и аудит" / З.Н. Кисаева; рец.: Г.А. Саймагамбетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 30 б.

18. Махимова, С.Ж. 
Элементарлық математика
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / С.Ж. Махимова; пікір беруші: З.С.Утемағанбетов.- Актау: КМТИУ, 2015.- 45 б.

19. Мусаева, Ж.К. 
Мониторинг состояния окружающей среды и методы анализа
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности 6М060800 "Экология" / Ж.К. Мусаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 38 с.

20. Демичева, Е.А. 
Химическая технология пластмасс
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности 5В072100-"Химическая технология органических веществ" / Е.А Демичева; рец.: Е.Т. Диханов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 33 с.

21. Джолдасбаева, Г.У. 
Мұнай - газ өндіруші кәсіпорындардың экономикасы
 [Мәтін]: 5В050600-"Экономика" бакалавриат мамандығы студенттеріне арналған зертханалық сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.У. Джолдасбаева, А.А. Тасболатова; пікір беруші: Г.А. Саймағамбетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 33 б.

22. Казбекова, Б.К. 
Компьютер архитектурасы
 [Мәтін]: Күндізгі және сырттай оқыту нысандары бойынша "5В011100- Информатика" мамандығының студенттері үшін тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау / Б.К. Казбекова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 45 б.

23. Калиева, К.Ж. 
Электрлік жүйелер және желілер
 [Мәтін]: 5В071800 - "Электр энергетикасы" мамандығының курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық / К.Ж. Калиева; пікір беруші: К.Б. Жакупов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 46 б.

24. Мажикова, Б.С. 
Страноведение второго иностранного языка (Германия)
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям / Б.С. Мажикова; рец.: Н.К. Стамгалиева.- Актау: КМТИУ, 2015.- 37 с.

25. Рахметов, Б.А. 
Кәсіпорын экономикасы: тестілер, есептер, жағдайлар
 [Мәтін]: тәжірибелік құрал / Б.А. Рахметов, П.Т. Байнеева, Н.М. Қалманова; пікір жазғандар: Д.А. Құланова, Г.Е.Мәуленқұлова, Р.Қ.Ниязбекова.- Алматы: Экономика, 2015.- 428 б.

26. Рахметулина, Ж.Б. 
Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер
 [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Б. Рахметулина, Т.А. Абылайханова; рец: У.С. Алимбетов.Ю.В. Баталов.Е.А. Колос.- Алматы: Экономика, 2015.- 265 б.

27. Рахметулина, Ж.Б. 
Экономическая теория: задачи, схемы, тесты.
 [Текст]: учебное пособие / Ж.Б. Рахметулина; рец: У.С.Алимбетов.Ю.В.Баталов.Е.А.Колос.- Алматы: Экономика, 2015.- 300 с.

28. Тонкопий, М.С. 
Экономика природопользования
 [Текст]: учебник / М.С. Тонкопий, К.У. Стамкулова; рец: М.Т.Ошакбаев.А.А. Аубакирова.С.Н.Абдрешов.- Алматы: Экономика, 2015.- 388 с.- (Новый экономический университет).

29. Сутбаева, Р.О. 
Налоговая служба в РК
 [Текст]: методические указания / Р.О. Сутбаева; рец: А.Б.Кизимбаева.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 18 с.

30. Сутбаева, Р.О. 
Управление деятельностью финансовыми институтами
 [Текст]: методические указания / Р.О. Сутбаева; рец: Г.Д. Аманиязова.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 22 с.

31. Темирова, С.Д. 
Ұйымдастырушылық тәртіп пәнін оқып үйрену бойынша әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Менеджмент" мамандықтарының студенттеріне арналған / С.Д. Темирова; рец.: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 16б.

32. Байискакова, К А. 
Қорық ісі және экотуризм
 [Мәтін]: 5В090200-"Туризм" мамандығының дәрістер кешені / К А. Байискакова; пікір беріші: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 74 б.

33. Бегаришева, Г.Г. 
Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.Г. Бегаришева; пікір жазғандар; Н.Р.Садыков.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 88 б.

34. Каражанова, М.К. 
Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине"физика нефтегазоносного пласта и жидкости
 [Текст]: методические указания / М.К. Каражанова, С.Ж. Нурумова; рец: Г.М.Эфендиев.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 69 с.

35. Қабекенов, Ғ.У. 
Әлеуметтік педагогика
 [Мәтін]: курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық / Ғ.У. Қабекенов; рец:. З.Ж. Айджанова.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 18 б.

36. Қадырғалиева, Н.Ғ. 
Өнеркәсіп экономикасы
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.Ғ. Қадырғалиева, А.А. Тасболатова; рец.: А.И. Естурлиева.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 25 б.

37. Сатанбаева, А.Ө. 
Салық салу теориясы мен практикасы
 [Мәтін]: 5В050900-қаржы мамандығы студенттеріне тәжірибелік сабақ жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулықәдістемелік нұсқау / А.Ө. Сатанбаева; рец: Ф.К. Досмамбетова.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 22 б.

38. Тажиева, И.Т. 
Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулықәдістемелік нұсқау / И.Т. Тажиева; пікір беруші: А.А. Тасболатова.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 26 б.

39. Тасқараева, М.Б. 
Кәсіпкерлік
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / М.Б. Тасқараева, Ю.Р. Павиз; рец: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 33 б.

40. Темирова, Г.Д. 
Қазақстандағы туризмнің кластерлі дамуы
 [Мәтін]: 5В09200 туризм мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулықәдістемелік нұсқаулық / Г.Д. Темирова; рец.: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 13б.

41. Айткулов, А.У. 
Особенности разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами
 [Текст]: методическое указание к практическим занятиям 6D070800 "Нефтегазовое дело" / А.У. Айткулов; рец.: К.Т. Бисембаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 22 с.

42. Байгалиева, А.О. 
Мемлекеттік басқару теориясы
 [Мәтін]: 5В051000 -Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтары студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулық / А.О. Байгалиева; пікір беруші: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 26 б.

43. Жадигерова, О.Ж. 
Банктік менеджмент
 [Мәтін]: 5В05090 Қаржы мамандығының тәжірибелік сабақты өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / О.Ж. Жадигерова; рец; Г.А.Саймагамбетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 14 б.

44. Имашова, Ж.Д. 
Организация производства
 [Текст]: методические указания / Ж.Д. Имашова; рец. Г.У. Джолдасбаева.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 22с.

45. Қабақова, Б.Б. 
Математиканы оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: 5В010200- бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.Б. Қабақова; пікір беруші: Р.А.Нұрмұхаметова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 26 б.

46. Қабылов, Ә. 
Әдеби ағым
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 6М011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына / Ә Қабылов; пікір жазғ.:А.С. Бүркітбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 22 б.

47. Қабылов, Ә. 
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына / Ә Қабылов; пікір жазғ.:Ә.Т. Жеткізгенова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 34 б.

48. Нұрдәулетова, Б.И. 
Когнитивтік лингвистика
 [Мәтін]: 5В011700-қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.И. Нұрдәулетова; Пікір жазған: М.С.Жылқыбаева.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 22 б.

49. Нұрдәулетова, Б.И. 
Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
 [Мәтін]: 6М011700-қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.И. Нұрдәулетова; Пікір жазған: М.С.Жылқыбаева.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 22 б.

50. Садуахасова, А.Б. 
Психологияны оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: 5В010200 мамандығына тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Б. Садуахасова.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 14б.

51. Айткулов, А.У. 
Прогнозирование эффективности процесса разработки
 [Текст]: методическое указание 6D070800 "Нефтегазовое дело" / А.У. Айткулов; рец.: К.Т. Бисембаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 18 с.

52. Досмамбетова, Ф.К. 
Методические указания к практическим занятиям
 [Текст]: по дисциплине: "микро-макроэкономический анализ" специальности: 6М050600 "Экономика"( магистратура) / Ф.К. Досмамбетова; рец.: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 30 с.

53. Каражанова, М.К. 
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине"физика нефтегазоносного пласта и жидкости
 [Текст]: методические указания / М.К. Каражанова; рец: Г.М.Эфендиев.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 50 с.

54. Кошерова, Б.О. 
Бағдарламалау тілдері және технологиясы
 [Мәтін]: 5В070300- Ақпараттық жүйелер мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.О. Кошерова; пікір беруші:Р.С.Шуакбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 48 б.

55. Крук, Т.В. 
Лабораторный практикум бухгалтерского учета
 [Текст]: Методические указания к лабораторным занятиям специальности 5В050800-Учет и аудит / Т.В. Крук; Рец:Г.Д.Аманиязова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 34 с.

56. Нурумова, С.Ж. 
Повышение эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов
 [Текст]: Методические указания к практическим занятиям специальности: 6D070800-Нефтегазовое дело / С.Ж. Нурумова; Рец: У.А.Айткулов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 28 с.

57. Саубетова, Б.С. 
Исламдық қаржыландыру негіздері
 [Мәтін]: 5В050800-Есеп және аудит мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.С. Саубетова; Пікір беруші: Д.Д.Абдешов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 14 б.

58. Умирбаева З, Ч. 
Емдік дене шынықтыру және массаж
 [Мәтін]: дәрістер жинағы / Ч. Умирбаева З; пікір беруші: Б.М.Мендалиев.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 116 б.

59. Битикова.А.И. 
История русского литературного языка
 [Текст]: методическая разработка по выполнению практических работ специальности 5В011800- Русский язык и литература / Битикова.А.И.; рец: Х.С.Мухамадиев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 34 с.

60. Дальмуханова, Ф.К. 
Основы типологических исследований
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности 5В020700 -Переводческое дело / Ф.К. Дальмуханова; рец: Н.К.Стамгалиева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 38 с.

61. Демеев, А.Д. 
Дүниежүзінің табиғи рекреациялық ресурстары
 [Мәтін]: 5В090200- Туризм мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Д. Демеев; пікір беруші: М.Ә.Көшімова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18 б.

62. Еркулова, Г.С. 
Антикризисная политика предприятия
 [Текст]: методические указания по изучению курса 5М050700-Менеджмент / Г.С. Еркулова; рец: Г.Д.Аманиязова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 18 с.

63. Жадигерова.О.Ж. 
Шет елдердің қаржысы
 [Мәтін]: 5В050900-Қаржы мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Жадигерова.О.Ж.; пікір беруші: Г.Д.Аманиязова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18 б.

64. Қазиева, Г.Д. 
Құрылыстағы қазіргі компьютерлік есептер
 [Мәтін]: 5В072900-Құрылыс мамандығына тәжірибелік жұмыстар жинағы / Г.Д. Қазиева; рец; Ж.У.Сүгіров.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 30 б.

65. Қамарова, Н.С. 
Кәсіби қазақ тілі
 [Мәтін]: 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.С. Қамарова; пікір беруші:М.С.Жылқыбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 29 б.

66. Таскинбайқызы, Ж. 
Бизнес жоспарлау
 [Мәтін]: 5В050700- Менеджмент, 5В051000- Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына әдістемелік нұсқаулық / Ж. Таскинбайқызы; пікір беруші: Г.Д.Аманиязова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 22 б.

67. Туркменбаева, М.Б. 
Жалпы химиялық технология
 [Мәтін]: 5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау / М.Б. Туркменбаева; пікір беруші: А.Ш.Аккенжеева.- Ақтау: КГУТИ, 2015.- 26 б.

68. Кизимбаева, А.Б. 
Управление человеческими ресурсами
 [Текст]: 6М050700- Менеджмент методические указания по изучения курса / А.Б. Кизимбаева; рец: Б.С.Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 23 с.

69. Қамарова, Н.С. 
Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
 [Мәтін]: 6М011700 -Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.С. Қамарова; пікір беруші: Ә.Т.Жеткізгенова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 33 б.

70. Манкешова, О.Т. 
Основы проектирования механосборочных цехов
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности: 5В071200- Машиностроение / О.Т. Манкешова; рец: Ш.К.Джумагазиева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 34 с.

71. Мусаев, К.М. 
Экологическое картографирование
 [Текст]: 5В060800 -Экология методические указания к практическим занятиям / К.М. Мусаев; рец: Г.Ж.Кенжетаев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 33 с.

72. Мухамбетиярова, К.А. 
Английский язык страны специализации
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности: 5В020200- Международные отношения / К.А. Мухамбетиярова; рец: Г.Г.Абдилова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 43 с.

73. Нұр, Г.К. 
Математиканы оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: 5В010900- Математикадан тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.К. Нұр; пікір беруші: Л.Д.Диярова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 41 б.

74. Сатанбаева, А.Ө. 
Қаржы-бюджеттік реттеуді ұйымдастыру
 [Мәтін]: 5В050900- Қаржы мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Ө. Сатанбаева; пікір беруші: Ф.К.Досмамбетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 19 б.

75. Сейдалиева, Л.К. 
Промышленная вентиляция
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям для специальностей 5В073100- БЖиЗОС / Л.К. Сейдалиева, А.М. Каратаева; рец: Г.К.Садуева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 61 с.

76. Байискакова, Қ.А. 
Туризмнің белсенді турлерінің техникасы мен тактикасы негіздері
 [Мәтін]: 5В090200- Туризм мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Қ.А. Байискакова; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 29 б.

77. Джумашева.К.А. 
Экологическое ресурсоведение
 [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям специальность: 5В060800- Экология / Джумашева.К.А., Н.Ш. Джаналиева; рец: Ф.К.Нурбаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 37 с.

78. Дюсемалиев, Х.А. 
Геохимия нефти и газа и методы их поисков
 [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям специальность: 5В070600 -Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / Х.А. Дюсемалиев; рец: Г.В.Тарасенко.- Актау: КГУТИ, 2015.- 37 с.

79. Молдаханов, И.Ө. 
Мектептегі баскетболдың теориялық және әдістемелік негіздері
 [Мәтін]: 5В010800- Дене шынықтыру және спорт мамандығына тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / И.Ө. Молдаханов; рец: Б.М.Меңдалиев.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 21 б.

80. Сабырбаева, Г.С. 
Гидродинамические исследования нефтяных месторождений
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности: 6М070800- Нефтегазовое дело / Г.С. Сабырбаева, А.Т. Жолбасарова; рец: С.Ж.Нурумова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 31 с.

81. Жұбаева, З.Қ. 
Математика негіздері
 [Мәтін]: 5В010200- Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / З.Қ. Жұбаева; пікір беруші: Г.Қ.Нұр.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 54 б.

82. Крук, Т.В. 
Особенности бухгалтерского учета в торговле
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальность:5В050800- Учет и аудит / Т.В. Крук; рец: Ф.К.Досмамбетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 27 с.

83. Мендибаева, Ш.Ш. 
Индивидуальное чтение
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальность:5В011900 - Иностранный язык: два иностранных языка: 5В020700- Переводческое дело / Ш.Ш. Мендибаева; рец: Н.К.Стамгалиева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 39 с.

84. Нұршаханова, Л.Қ. 
Мұнай өндіру техникасы және технологиясы
 [Мәтін]: 5В070800- Мұнайгаз ісі мамандығына курстық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулық / Л.Қ. Нұршаханова, С.Ж. Нурумова, М.Д. Сарбопеева; пікір беруші: С.Т.Закенов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 47 б.

85. Саубетова, Б.С. 
Налоги и налогооблажение
 [Текст]: учебное пособие / Б.С. Саубетова; рец: Д.Д.Абдешов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 119 с.

86. Серікбаева, А.Қ. 
Экологиялық жобалау
 [Мәтін]: 5В073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір-тіршілік мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Қ. Серікбаева; пікір беруші: Г.К.Кенжетаев.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 38 б.

87. Сугиров, Д.У. 
Құрылыс машиналары мен жабдықтары
 [Мәтін]: 5В072900- Құрылыс мамандығына курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық / Д.У. Сугиров, Байсарова.Г.Г.; пікір беруші: Н.А.Жайылхан.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 37 б.

88. Аимова, М.Ж. 
Полимерлердің химиясы мен физикасы
 [Мәтін]: 5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығына зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / М.Ж. Аимова; рец: Г.Ш.Тлепиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 25 б.

89. Кулбаева, М.М. 
Уголовно-исполнительное право РК
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности: 5В030100- Юриспруденция / М.М. Кулбаева; рец: С.К.Алибеков.- Актау: КГУТИ, 2015.- 25 с.

90. 
Күндізгі оқыту нысаны бойынша барлық мамандықтар үшін (1-курс)
 [Мәтін]: оқу практикасын өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / Г.Р. Кощанова, М.Р. Кулиманова, Б.Т. Кулжағарова, Г.О. Урбисинова; пікір беруші:э:А.Абдыкеримова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 27 б.

91. Мұхашева.М.Ж. 
Эволюциялық ілім
 [Мәтін]: 5В011300- Биология мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Мұхашева.М.Ж.; пікір беруші: Сағындықова.Э.Ө.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 69 б.

92. Патров, Ф.В. 
Проектирование и эксплуатация технологического оборудования
 [Текст]: методические указания к практическим работам специальность: 5В071300- Транспорт, транспортная техника и технологии / Ф.В. Патров; рец: А.У.Табылов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 27 с.

93. Табылов, А.У. 
Порт, транспортно-логистический центр и экспедирование (к практическим занятиям)
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности: 5В071500- Морская техника и технология, спец-я:Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов / А.У. Табылов, Г.Д. Естемесова; рец: С.А.Айсаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 35 с.

94. Қабақова, М.Б. 
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 [Мәтін]: Білім тобы мамандықтарына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / М.Б. Қабақова; пікір беруші: Ш.С.Сапарбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 17 б.

95. Нұрбосынова, Ж.Н. 
Мемлекеттік бюджет
 [Мәтін]: 5В050900- Қаржы мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Ж.Н. Нұрбосынова; пікір беруші: Г.Д.Аманиязова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18 б.

96. Нұршаханова, Л.Қ. 
Мұнай-кен орындарын игеру
 [Мәтін]: 5В070800- Мұнайгаз ісі мамандығына курстық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулық / Л.Қ. Нұршаханова, А.Т. Жолбасарова, А. Базарбаева; пікір беруші: Қ.А.Жазықбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 34 б.

97. Патров, Ф.В. 
Системы городского транспорта
 [Текст]: методические указания к практическим работам специальность: 5В090100- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта / Ф.В. Патров; рец: Б.Б.Аруов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 41 с.

98. Сухова, Г.С. 
Стратегический учет
 [Текст]: методические указания по проведению практических занятий специальность: 5В050800- Учет и аудит / Г.С. Сухова; рец: Г.Д.Аманиязова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 19 с.

99. Табылов, А.У. 
Порт, транспортно-логистический центр и экспедирование (к самостоятельным работам)
 [Текст]: методические указания к самостоятельным работам обучающегося под руководством преподавателя (курсовая работа): 5В071500- Морская техника и технологии / А.У. Табылов, Г.Д. Естемесова; рец: Б.С.Саурбаев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 22 с.

100. Ұзақбай, И.Ж. 
Туынды қаржы құралдары
 [Мәтін]: 5В050900 - Қаржы мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / И.Ж. Ұзақбай; пікір беруші: Д.Д.Абдешов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 17 б.

101. Абдиева, С.Р. 
Жер ресурстарын басқару
 [Мәтін]: 5В051000- Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына әдістемелік нұсқаулық / С.Р. Абдиева; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 19 б.

102. Байғалиева, А.О. 
Адам ресурстарын басқару
 [Мәтін]: 5В051000- Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына әдістемелік нұсқаулық / А.О. Байғалиева; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 38 б.

103. Шанлаяков, А.С. 
Судовые двигатели внутреннего сгорания
 [Текст]: методические указания к выполнению курсовой работы специальность: 5В071500- Морская техника и технология / А.С. Шанлаяков; рец: В.В.Кабылбекова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 46 с.

104. Бржанов, Р.Т. 
"Құрылыс конструкциялары-1"
 [Мәтін]: оқулық / Р.Т. Бржанов; пікір беруші: Г.Ж.Кенжетаев, М.К.Кудерин, Ш.С.Жолдыбаев.- 2-ші толықтырылған басылым.- Актау: КМТжИУ, 2015.- 172 б.

105. Оспанова, С.М. 
Құрылыс өндірісін ұйымдастыру
 [Мәтін]: 5В072900- Құрылыс мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / С.М. Оспанова; пікір беруші: Ж.У.Сугиров.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 67 б.

106. Сарсенова, С.Е. 
Қазақ тілі. В1 деңгейге арналған
 [Мәтін]: көмекші оқу құралы / С.Е. Сарсенова, Г.Қ. Үрістенбекова; пікір берушілер: А.Ә.Байтелиев; М.Мырзахметұлы; М.С.Жылқыбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 99 б.

107. Тертица, С.В. 
Архитектура-1
 [Текст]: методические указания к курсовой работе специальность: 5В072900- Строительство / С.В. Тертица; рец: Д.У.Сугиров.- Актау: КГУТИ, 2015.- 78 с.

108. Байзақов, Т. 
Оңғарылған талап
 [Мәтін] / Т. Байзақов = Целеустремленное усердие.- Атырау: Ақ Жайық, 2012.- 458 б.: 120 жапсырма бет.

109. Сүйменова, М.К. 
Сәулет-2
 [Мәтін]: 5В072900- Құрылыс мамандығына курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық / М.К. Сүйменова; пікір беруші: Р.Т.Бржанов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 38 б.

110. Абдукаримова, Ж.С. 
Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы
 [Мәтін]: 5В030100- Құқықтану мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Ж.С. Абдукаримова; пікір беруші: Б.Т.Ауешова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 33 б.

111. Байискакова, К.А. 
Діни туризм
 [Мәтін]: 5В090200 / К.А. Байискакова; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18 б.

112. Дуисова, А.М. 
Адвокатура
 [Текст]: 5В030100- юриспруденция; методические указания по проведению практических занятий / А.М. Дуисова; рец: С.К.Алибеков.- Актау: КГУТИ, 2015.- 30 с.

113. Жылқыбаева, М.С. 
Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
 [Мәтін]: 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / М.С. Жылқыбаева; пікір беруші: Б.Қ.Ақбердиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 35 б.

114. Кирбасова, Л.Г. 
Инновациялық менеджмент
 [Мәтін]: 5В050600- Экономика мамандығына әдістемелік нұсқау / Л.Г. Кирбасова; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 23 б.

115. Демеев, А.Д. 
Туризмді мемлекеттік реттеу және туристік саясат
 [Мәтін]: 5В090200- Туризм мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Д. Демеев; пікір беруші: Д.Д.Абдешов.- Ақтау: КГУТИ, 2015.- 15 б.

116. Ержанов, К. 
Техническая термодинамика и теплотехника
 [Текст]: методическое указание к практическим занятиям по специальности: 5В070800- Нефтегазовое дело / К. Ержанов; рец: Д.У.Сугиров.- Актау: КГУТИ, 2015.- 18 с.

117. Абдиева, С.Р. 
Туризм тарихы
 [Мәтін]: 5В090200- Туризм мамандығына әдістемелік нұсқаулық / С.Р. Абдиева; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 15 б.

118. Акбердыева, Б.К. 
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.К. Акбердыева; пікір беруші: М.С.Жылқыбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 48 б.

119. Аманчаева, К.Р. 
Кәсіпорынның сыртқы әкономикалық қызметін басқару
 [Мәтін]: 5В050700- Менеджмент мамандығына оқыту бойынша әдістемелік нұсқау / К.Р. Аманчаева; рец: Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 38 б.

120. Қамарова.Н.С. 
Көркем туындыны психологиялық талдау
 [Мәтін]: 6М011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Қамарова.Н.С.; пікір беруші:Ә.Т.Жеткізгенова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 30 б.

121. Әбішева.Ш.С. 
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
 [Мәтін]: оқу құралы / Әбішева.Ш.С.; пікір жазғ: Ж.Тілепов, Р.С. Тұрысбек, А.Н. Отарова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 129 б.

122. Булекбаева, Г.Ж. 
Сапа менеджменті жүйесінің аудиті
 [Мәтін]: 5В073200- Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.Ж. Булекбаева; пікір беруші: Ш.К.Джумагазиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 22 б.

123. Өрбісінова, Б.Т. 
Математикадан факультативтік курс
 [Мәтін]: оқу құралы / Б.Т. Өрбісінова; пікір беруші: Г.Н.Нигметова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 82 б.

124. Садуева, Г.К. 
Насосные и компрессорные станции
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям для специальности: 5В070800- Нефтегазовое дело / Г.К. Садуева; рец: С.Ж.Нурумова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 35 с.

125. Серикбаева, А.К. 
Қазақстан аймағын физикалық - географиялық аудандастыру
 [Мәтін]: 5В011600- География мамандығына зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.К. Серикбаева; пікір беруші: Э.У.Сағындықова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 46 б.

126. Сухова, Г.С. 
Статистика промышленности
 [Текст]: методические указания по проведению практических занятий для специальности: 5В050600- Экономика / Г.С. Сухова; рец: Г.Д.Аманиязова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 21 с.

127. Куатова, Д.Я. 
Экономика предприятия: практический курс
 [Текст]: учебное пособие / Д.Я. Куатова; рец: А.М. Сейтказиев: Н.В.Никифорова; Н.Т.Смагулова; Н.Т.Сайлаубеков.- Алматы: ТОО РПИК Дәуір, 2015.- 384с.

128. Кониши, К. 
Кванттық механика: Жаңа көзқарас
 [Мәтін]. 2-бөлім: оқулық / К. Кониши, Дж Паффути; ауд. С.Қ. Сахиев.- Алматы: ЖШС РПБК Дәуір, 2014.- 616б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

129. Кэмпбелл, М.К. 
Биохимия
 [Мәтін]. 2-бөлім: оқулық / М.К. Кэмпбелл, Ш.О. Фаррелл; ауд.: А.Е.Ережепов;.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 560б.- (ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

130. Райли, К. 
Физиктер мен инженерлерге арналған математикалық әдістер
 [Мәтін]. Т.2: оқулық / К. Райли, М.Бенс, С. Ховсон; ауд. Т.Б.Айнабекова және т.б.- Алматы: ЖШС РПК Дәуір, 2014.- 488 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper