Жаңа басылымдар бюллетені 5-шығарылым (2016)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 5 (2016)

1. Алексеенко, А. 
Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках взаимодействия и сотрудничества
 [Текст] / А. Алексеенко.- Астана-Алматы, 2016.- 144с.- (Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК-Лидера Нации).

2. 
Арыстан жалды заңғар жазушы Тахауи Ахтанов
 [Мәтін]: Жинақ / Құр. С.Оспан, Б.Мырзабай, С.Құлбарақ.- Алматы: Білім, 2013.- 592б.

3. Ахметова, Б.С. 
Исполнительное производство
 [Текст]: методические указания по изучению курса спец. 5В030100-Юриспруденция / Б.С Ахметова; рец. Р.К. Абилшеева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 31с.

4. Ахметова, Б.С. 
Судебная риторика
 [Текст]: методические указания по изучению курса спец. 5В030100- Юриспруденция / Б.С. Ахметова; рец. Р.К.Абилшеева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 35с.

5. Ахметова, Б.С. 
Трудовое право РК
 [Текст]: методические указания по изучению курса спец. 5В030100-Юриспруденция / Б.С Ахметова; рец. Р.К. Абилшеева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 33с.

6. 
Әминнің ұлы - Майлыбай (Мақалалар, естеліктер, арнаулар)
 [Мәтін] / Құрастырған А.Жаңбырбай.- Алматы: Тоғанай Т, 2016.- 168б.

7. Байискакова, К.А. 
Маңғыстау туризмінің дамуы
 [Мәтін]: 5В090200-Туризм мамандығына әдістемелік нұсқаулық / К.А. Байискакова; пікір беруші Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 33 б.

8. Байсарова, Г.Г. 
Жер шаруашылығын орналастыру және елді мекендерді жайғастыру
 [Мәтін]: 5В090700-Кадастр мамандығына тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау / Г.Г. Байсарова; пікір жазған Н.А.Жайылхан.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 33б.

9. Балекова, А.А. 
Электр станция және қосалқы станцияларының электр бөліктері
 [Мәтін]: 5В071800- Электроэнергетика мамандықтарына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / А.А. Балекова, Э.И. Бусурманова; рец. Ж.У.Сугирова.- Актау: КМТИУ, 2016.- 58 б.

10. Бекбаулиева, А.А. 
Техника и технология нефтегазовой отрасли
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям по спец.5В070800-Нефтегазовое дело / А.А. Бекбаулиева, К.Т. Бисембаева; рец.А.Т.Жолбасарова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 48с.

11. Аманчаева, К.Р. 
Әлеуметтік -экономикалық жоспарлау
 [Мәтін]: 5В051000- Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / К.Р. Аманчаева; рец: Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 34 б.

12. Бекенжанова, А.А. 
Қазақ диаспорасының қалыптасуы және дамуы
 [Мәтін]: 5В011400-Тарих мамандығына әдістемелік нұсқаулық / А.А. Бекенжанова; пікір жазған С.С.Едилханова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 33 б.

13. Бигалиев, А.Б. 
Биоэкология
 [Мәтін]: оқулық / А.Б. Бигалиев; рец. Т.Н.Досжанов, В.С.Чередниченко.- Алматы: Эверо, 2015.- 276 б.

14. 
Биомониторинг состояния окружающей среды
 [Текст]: учебник / Р.Р. Бейсенова, Л.В. Кубрина, Е.В. Донец, А.И. Григорьев; рец. М.Р.Хантурин и др.- Алматы: Эверо, 2014.- 184 с.

15. Булекбаева, К.Б. 
Экология және қоршаған ортаны қорғау
 [Мәтін]: оқулық / К.Б. Булекбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 160 б.

16. Даркенбаев, Е.Д. 
Жер мониторингі негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / Е.Д. Даркенбаев, Қ.Б. Абдешов; пікірші Т.Т.Айменов.- Алматы: Эверо, 2016.- 92 б.

17. Жанадилов, А.Ю. 
Учение об окружающей среде
 [Текст]: учебник / А.Ю. Жанадилов; рец. С.А.Соловьев и др.- 1-е изд.- Алматы: Эверо, 2015.- 508 с.

18. Жәдігерова, О.Ж. 
Исламдық қаржыландыру негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / О.Ж. Жәдігерова, И.Ж. Ұзақбай; пікірші Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 209 б.

19. Жумадина, Ш.М. 
Адам және жануарлар физиологиясы
 [Мәтін]: оқу құралы / Ш.М. Жумадина; пікіршілер Ұ.Қаманұлы, О.З.Ильдербаев.- Алматы: Эверо, 2016.- 160 б.

20. Жумадина, Ш.М. 
Заманауи биологияның мәселелері
 [Мәтін]: оқу құралы / Ш.М. Жумадина, А.М. Рахметова; пікірші Қ.Улықпан, О.З.Ильдербаев.- Алматы: Эпиграф, 2016.- 240 б.

21. Бекжанова, Т.К. 
ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп
 [Мәтін]: 5В050900-Қаржы пәнінен тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау / Т.К. Бекжанова; пікір жазған: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 34 б.

22. Бусурманова, А.Ч. 
Коллоидная химия
 [Мәтін]: методические указания к лабораторным занятиям: 5В072100 - ХТОВ / А.Ч. Бусурманова; рец.:М.Ж.Аимова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 40б.

23. Бусурманова, А.Ч. 
Коллоидтық химия
 [Мәтін]: 5В072100-ХТОВ пәні бойынша зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау / А.Ч. Бусурманова; рец: М.Ж.Аимова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 34 б.

24. Бусурманова, А.Ч. 
Физическая химия
 [Мәтін]: методические указания к лабораторным занятиям: 5В072100 - ХТОВ / А.Ч. Бусурманова; рец.:М.Ж.Аимова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 44б.

25. 
Геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері, қатты пайдалы қазбалардың қорлары мен ресурстары туралы жария есептіліктің қазақстандық кодексі
 [Мәтін]: (CRIRSCO-Қазақстан кодексі) / Пайдалы Қазбалар Қорлары туралы Халықаралық Есептілік Стандарттарының комитеті Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті = Казахстанский Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых.- Астана, 2014.- 143б.

26. Гусманова, А.Г. 
Общая гидравлика
 [Текст]: Методические указания для практических занятий: 5В070800-Нефтегазовое дело / А.Г. Гусманова, О.М. Гусманова; рец.:Д.С.Садуакасов.- Актау: КГУТиИ, 2016.- 49с.

27. Егенисова, А.Қ. 
Психологияны оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: оқу құралы / А.Қ. Егенисова; пікір беру.: С.Қ.Бердібаева, А.Х.Аренова тб.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 366 б.

28. Жеткізгенова, Ә.Т. 
Кәсіби қазақ тілі
 [Мәтін]: 5В010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығына әдістемелік нұсқаулық / Ә.Т. Жеткізгенова; пікір жазған:Г.Қ.Үрістенбекова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 34 б.

29. Жумадилов, К.Б. 
Методические указания по проведению учебной и производственных практик
 [Текст]: спец.: 5В090100 - "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта" / К.Б. Жумадилов, Е.К. Мусаев, А.А. Юсупов; рец.:Б.Б.Аруов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 34 с.

30. Жусупова, А. 
Динамика социального неравенства в Казахстане. Доклад июль 2016г.
 [Текст]: доклад / А. Жусупова; Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан- Лидера Нации.- Астана, Алматы, 2015.- 60 с.

31. Калманова, Д.М. 
Основные принципы организации воспитательной работы
 [Текст]: методические рекомендации для кураторов / Д.М. Калманова, Ш.О. Мендалиева; рец:. З.Ж.Айджанова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 36 с.

32. Калманова, Д.М. 
Физика 1
 [Текст]: методические указания по выполнению лабораторных работ для всех специальностей / Д.М. Калманова; рец:. К.Бижанова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 48 с.

33. Карашаев, Д.Э. 
Налоговый учет в хозяйствующих субъектах
 [Мәтін]: Методические указания к практическим занятиям: 5В050800- Учет и аудит / Д.Э. Карашаев; рец.: Г.Ж.Нигметова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 31с.

34. Каримсакова, Б.А. 
Кәсіби қазақ тілі
 [Мәтін]: 5В050600-Экономика мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.А. Каримсакова; пікір беруш: С.Е.Сарсенова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 42 б.

35. Касаева, А.Ж. 
Қатты дененің радиациялық физикасы
 [Мәтін]: оқу құралы / А.Ж. Касаева; пікір жазғандар: Б.М. Дүйсенбаев, Б.К. Қазбекова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 84б.

36. Керимов, Б.К. 
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
 [Мәтін]: оқу құралы / Б.К. Керимов; рец.: А.Е.Бижанова., А.Б.Медиханова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 110 б.

37. Кизимбаева, А.Б. 
Организация государственных закупок
 [Текст]: 6М050700- Менеджмент методические указания по изучению дисциплины / А.Б. Кизимбаева; рец: Б.С.Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 33 с.

38. Кирбасова, Л.Г. 
Инновациялық менеджмент
 [Мәтін]: 5В051000- Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына әдістемелік нұсқау / Л.Г. Кирбасова; пікір беруші: Г.Д.Аманиязова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 41б.

39. Кобегенова, Г.Ж. 
Экологическое право Республики Казахстан
 [Текст]: Учебное пособие / Г.Ж. Кобегенова; рец: Ж.С.Абдукаримова.- Актау: КГУТиИ, 2016.- 96 с.

40. Койбакова, С.Е. 
Происхождение и эволюция биосферы
 [Мәтін]: методические указания к практическим (семинарским) занятиям специальности 5В060800-"Экология" / С.Е. Койбакова, А.М. Каратаева; пікір беруші: Ж.К.Мусаева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 21с.

41. Конысбаева, С.И. 
Профессионально-ориентированный иностранный язык
 [Текст]: методические указания к практическим (лабораторным) занятиям специальности 5В070800-Нефтегазовое дело / С.И. Конысбаева; рец.:Г.Г.Абдилова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 46с.

42. Косымбаева, Ш.И. 
Экологиялық туризм менеджменті
 [Мәтін]: 5В090200-"Туризм" мамандығының әдістемелік нұсқаулығы / Ш.И. Косымбаева; рец: Д.Д.Абдешов.- Актау: КМТИУ, 2016.- 30б.

43. Кошерова, Б.О. 
Бағдарламалау тілдері және технологиясы
 [Мәтін]: 5В070300- Ақпараттық жүйелер мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.О. Кошерова; пікір беруші:Р.С.Шуакбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 45 б.

44. Кощанова, Г.Р. 
Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика
 [Мәтін]: 5В011100-Информатика мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.Р Кощанова; пікірші Н.Р.Садыков.- Актау: КМТИУ, 2015.- 67 б.

45. Кулбаева, М.М. 
Уголовно-процессуальное право РК
 [Текст]: Учебное пособие / М.М. Кулбаева; рец: С.К.Алибеков., М.Б.Муратханова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 154 с.

46. Кулжагарова, Б.Т. 
Математика 1
 [Мәтін]: техникалық мамандықтарға тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулығы / Б.Т. Кулжагарова, С.М. Шаленова; пікір беруші: Н.Р.Диярова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 63б.

47. Кулиманова, М Р. 
Математика (І бөлім)
 [Мәтін]: 5В070800-Мұнай-газ ісі мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / М Р. Кулиманова, С.М. Шаленова; пікірші Б.Т. Кулжагарова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 48 б.

48. Кулиманова, М Р. 
Математика (ІІ бөлім)
 [Мәтін]: 5В070800-Мұнай-газ ісі мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / М Р. Кулиманова, С.М. Шаленова; пікірші Б.Т. Кулжагарова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 46 б.

49. Кунанбаева, Н.А. 
Қабаттың мұнайбергіштігін көбейтудің техникасы мен технологиясы
 [Мәтін]: 5В070800-Мұнай газ ісі мамандығына зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.А. Кунанбаева; пікір беруші:А.У.Айткулов.- Актау: КГУТИ, 2016.- 40б.

50. 
Қалнияз жырау Шопықұлы және оның әдеби мұралары. Республикалық ғыл.-тәжірибелік конференция матер. 12 наурыз 2016 жыл
 [Мәтін]: Қ.Шопықұлының туғанына 200 жыл толуына арналған / Жауапты ред.Н.С.Қамарова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 252б.

51. Қамарова, Н.С. 
Қазақ әдебиеті сынының тарихы
 [Мәтін]: 5В011700 -Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.С. Қамарова; пікір беруші: Ә.Д.Қабылов.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 29 б.

52. Қамарова, Н.С. 
Ұлттық тәрбие негіздері
 [Мәтін]: студенттердің әлеуетін көтеруге бағытталған дәрістік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.С. Қамарова; пікір беруші: А.Қ.Аренова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 31 б.

53. 
Қасиетті Құранның мағынасы мен түсініктемелері. <<Алаш>> тарихи-зерттеу орталығы
 [Мәтін] / Аудармашылар: Ғабжалилов Х.М., Оңғаров Е., Мұратәлі Н.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015.- 1158б.

54. Манкешова, О.Т. 
Проектирование технологической оснастки
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности: 5В071200- Машиностроение / О.Т. Манкешова; рец: Ш.К.Джумагазиева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 48с.

55. Медиханова, А.Б. 
АҚШ тарихы
 [Мәтін]: оқу құралы / А.Б. Медиханова, Л.Н. Исаева; рец: Ә.С.Тасмағамбетов.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 100б.

56. Медиханова, А.Б. 
Духовно-нравственное воспитание и его значение при профилактике религиозного экстремизма
 [Текст]: методические указания по воспитательной работе / А.Б. Медиханова, А.М. Дуисова; рец:С.К.Алибеков.- Актау: КГУТИ, 2016.- 26с.

57. Мусаев, Е.К. 
Основы проектирования транспортных предприятий
 [Текст]: Методические указания по выполнению курсовой работы для спец. 5В071300- Транспорт, транспортная техника и технологии / Е.К. Мусаев, К.Б. Жумадилов, А.А. Юсупов; рец.:А.У.Табылов.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 27 с.

58. Мусаева, Ж.К. 
Биологическая экология: Курс лекций
 [Текст]: учебное пособие / Ж.К. Мусаева, К.М. Мусаев; рец. Б.С.Сулейменова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 130с.

59. Мустапаева, Г.Т. 
Общая и неорганическая химия
 [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям спец. :5В060800-Экология / Г.Т. Мустапаева; рец: А.Ч.Бусурманова.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 27 с.

60. Ордабаев, А. 
Транспортные коридоры Южной Азии и Кавказа
 [Текст]: Доклад август 2016г. / А. Ордабаев; ИМЭП при Фонде Первого Президента РК-Лидер нации.- Алматы-Астана, 2016.- 46с.

61. Оспанова, С.М. 
Құрылыс өндірісінің технологиясы-1
 [Мәтін]: 5В072900- Құрылыс мамандығына курстық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық / С.М. Оспанова, М.К. Сүйменова; пікір беруші: Ж.У.Сугиров.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 30 б.

62. 
Проблемы нефтегазовой отрасли Республики Казахстан и научный подход к их решению
 [Текст]: Сборник трудов. Выпуск 2 / АО "НИПИнефтегаз".- Актау, 2015.- 268 с.

63. Сабитов, Д. 
Казахстанский космос: реальность и перспективы.
 [Текст]: Доклад август 2016г. / Д. Сабитов; Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК - Лидера Нации.- Астана - Алматы, 2016.- 41 с.

64. Садуахасова, А.Б. 
Педагогикалық менеджмент және қазіргі мектепті басқару пәні бойынша
 [Мәтін]: 5В010300- "Педагогика және психология" мамандығының тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Б. Садуахасова; пікір беруші: Ш.Сапарбайқызы.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 34 б.

65. Саймагамбетова, Г.А. 
Антикризисная политика предприятия
 [Текст]: методические указания для спец.: 6М050700-Менеджмент / Г.А. Саймагамбетова; рец.: Г.М.Кадырова.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 33 с.

66. Сарабеков, Ж. 
Современный Таджикистан: вызовы развития
 [Текст]: Доклад сентябрь 2016г. / Ж. Сарабеков; ИМЭП при Фонде Первого Президента РК-Лидер нации.- Алматы-Астана, 2015.- 60 с.

67. 
Саураннан шыққан ғалым. Естеліктер, эсселер, мақалалар
 [Мәтін]: Жинақ / Құр.; С.Кененбаев, Нәсен Қожабаев.- Алматы, 2016.- 139 б.

68. Сейдалиева, Л.К. 
Технология и эксплуатация очистных сооружений промышленных отходов
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В060800-Экология / Л.К. Сейдалиева; рец.Ф.К.Нурбаева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 66 с.

69. Сеюбергенова, Д.С. 
Адвокатура
 [Мәтін]: 5В030100- Құқықтану мамандығына әдістемелік нұсқаулық / Д.С. Сеюбергенова; рец;. Р.К. Абилшеева.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 47 б.

70. Жумаев, Ж. 
Базовая подготовка моряков (в вопросах и ответах)
 [Текст]: учебное пособие / Ж. Жумаев; рец:Т.С.Ахметкалиев, Б.С.Сатжанов,.- Актау: КГУТИ, 2015.- 80 с.

71. Зияева, Г.К. 
Биологияға кіріспе
 [Мәтін]: оқулық / Г.К. Зияева; пікірші Ж.С.Төлеубаев, А.Жансүгіров.- Алматы: Эверо, 2014.- 128 б.

72. Зияева, Г.К. 
Биологиялық эволюция
 [Мәтін]: оқулық / Г.К. Зияева; пікірші: К.Қ.Шулембаева, А.А.Жанғазиев.- Алматы: Эверо, 2014.- 124 б.

73. Кадыргалиева, Н.Г. 
Рабочая программа и методические указание по производственной практике
 [Текст]: методические указания / Н.Г. Кадыргалиева; рец: А.И.Естурлиева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 18 с.

74. Каражанова, М.К. 
Жерасты гидромеханикасы
 [электронный ресурс]: 5В070800-Мұнай газ ісі мамандығына тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау / М.К. Каражанова; пікір беруші:А.У.Айткулов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 1компакт-диск: 1CD.

75. Каражанова, М.К. 
Мұнайлы газды қабаттың және сұйық физикасы
 [Мәтін]: 5В070800-Мұнай газ ісі мамандығына тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау / М.К. Каражанова; пікір беруші:А.У.Айткулов.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 48б.

76. Каражанова, М.К. 
Мұнайлы газды қабаттың және сұйық физикасы
 [электронный ресурс]: 5В070800-Мұнай газ ісі мамандығына тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау / М.К. Каражанова; пікір беруші:А.У.Айткулов.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 1 компакт-диск: 1CD.

77. Каратаева, А.М. 
Экология и устойчивое развитие
 [Мәтін]: методические указания к практическим (семинарским) занятиям для всех специальностей / А.М. Каратаева, К.А. Джумашева; пікір беруші: Ф.К.Нурбаева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 27 с.

78. Кулбаева, М.М. 
Уголовно-процессуальное право РК
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности: 5В030100- Юриспруденция / М.М. Кулбаева; рец: С.К.Алибеков.- Актау: КГУТИ, 2016.- 59 с.

79. Қалиева, Э. 
Кәсіпкерлік білім беру
 [Мәтін]: электрондық оқу құралы / Э. Қалиева.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 1компакт-диск.

80. Махметова, С.Д. 
Кіші жастағы оқушы тұлғасының психологиялық-педагогикалық диагностикасы
 [Мәтін]: 5В010200-"Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі" мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / С.Д. Махметова; пікір беруші: У.Кабекенов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 33 б.

81. 
"Социальный портрет современного казахстанского общества"
 [Текст]: Сб. ст. 2-й выпуск / редактор С.М.Акимбеков.- Астана-Алматы: Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, 2016.- 256с.

82. Сугиров, Д.У. 
Аумақты жоспарлау, орналастыру және елді мекен жерлерінің кадастры
 [Мәтін]: 5В090700- Кадастр мамандығына курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық / Д.У. Сугиров, С.М. Оспанова; пікір беруші: Н.А.Жайылхан.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 37 б.

83. Таймуратова, Л.У. 
Ядро және элементар бөлшектер теориясы
 [Мәтін]: 5В011000 -"Физика" мамандығының тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулығы / Л.У. Таймуратова; пікір беруші: Қ.Б. Бижанова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 30 б.

84. Таңат, А.С. 
Философия
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық: 5В070800-Мұнай-газ ісі., 5В072100-Машина жасау, 5В060800-Экология, 5В011000-Физика, 5В011300, 5В011600 / А.С. Таңат; пікір беруші: С.А.Еділханова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 32 б.

85. Темирова, С.Д. 
Қонақ үй шаруашылығын басқару
 [Мәтін]: 5В050700-Менеджмент мамандығына тәжірибе сабағын өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулық / С.Д. Темирова; рец.: Г.Д.Аманиязова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 31б.

86. Тертица, С.В. 
Строительные материалы
 [Текст]: методические указания к лабораторным работам: для специальности 5В072900-строительство / С.В Тертица; рец. Д.У.Сугиров.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 54 с.

87. Увалиева, Г.М. 
Қолданбалы бағдарламалар пакеттері
 [Мәтін]: 5В070300- Ақпараттық жүйелер мамандығына тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.М. Увалиева; пікір беруші: Р.С.Шуақбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 48б.

88. 
"Университет қабырғасында білім мен ғылымды дамытудың өзекті мәселелері" атты студенттердің 4-ші облыстық ғыл.-тәжірибелік конфер. матер. 27 қараша 2015жыл. МГТУ.
 [Мәтін]: Жинақ / жалпы ред. басқ. А.Қ.Ахметов.- Ақтау: Caspi Service, 2016.- 302б.

89. Утебалиева, Д.Б. 
Өндірістік тәжірибеден өту бойынша оқу бағдарламасы және әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: 5В050600- Экономика мамандығына / Д.Б. Утебалиева, Н.Ғ. Қадырғалиева; пікірші А.И.Естурлиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 27 б.

90. Утебалиева, Д.Б. 
Экономикалық мәліметтерді талдау және болжау
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық: 5В050600-Экономика мамандығына / Д.Б. Утебалиева, И.Т. Тажиева; рец: А.И.Естурлиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 24 б.

91. Утемаганбетов, З.С. 
Математикалық модельдеу
 [Мәтін]: 5В010900-Математика мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / З.С. Утемаганбетов; пікірші Г.Н.Нигметова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 43 б.

92. Чажабаева, М.М. 
Гидромашиналар мен компрессорлар: Дәрістер жинағы
 [Мәтін]: оқу құралы / М.М. Чажабаева; пікірші Н.А.Нарбеков.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 122 б.

93. Юсупов, А.А. 
Методические указания по проведению учебной и производственных практик
 [Текст]: спец.: 5В071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии / А.А. Юсупов, К.Б. Жумадилов, Е.К. Мусаев; рец.:Б.Б.Аруов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 28 с.

94. 
Языковое образование в Казахстане: вопросы поступательности и непрерывности
 [Текст]: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. А.Е.Бижкенова.- Астана: Мастер По, 2016.- 336 с.- (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 20 лет).

95. Маширова, Т.Н. 
Банк менеджменті
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Н. Маширова; пікірші Т.И.Исахметов.- Алматы: Эверо, 2014.- 168 б.

96. Нұрбосынова, Ж.Н. 
Қаржылық талдау
 [Мәтін]: 5В050900-Қаржы мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Ж.Н. Нұрбосынова; пікірші А.И.Естурлиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 29 б.

97. Нұрымов, А.А. 
Қаржы менеджменті
 [Мәтін]: оқулық / А.А. Нұрымов, Ж.М. Бұлақбай; пікірші С.Б.Мақыш, С.Б.Ахметжанова, Б.Т.Аймурзина.- Алматы: Эверо, 2015.- 336 б.

98. Өтесінов, Ж. 
Молекулалық биология
 [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Өтесінов; рец: И.С.Көлбай, Ж.Б.Мырзабеков.- Алматы: Эверо, 2015.- 192 б.

99. 
Практикум по финансовому менеджменту
 [Текст]: учебное пособие / О.Б. Веретенникова, О.В. Лашкарева, К.В. Ростовцев, Э.Р. Закирова; рец.М.С.Марамыгин, З.Д.Искакова.- Алматы: Эверо, 2016.- 152 с.

100. Раимбеков, Ж.С. 
Финансовый менеджмент
 [Текст]: учебное пособие / Ж.С. Раимбеков, А.Е. Сарсенова; рец. С.Ш.Ауелбаев, С.Д.Тажибаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 434 с.

101. Рахымбек, Д. 
Мектеп геометрия (стереометрия) курсын оқыту әдістемесі. Математиканы оқытудың дербес әдістемесі
 [Мәтін]: оқу құралы / Д. Рахымбек; пікірші Қ.Әжібеков., Р.Ибрагимов.- Алматы: Эверо, 2016.- 208 б.

102. Сарсенбаев.Б.С. 
Организация делопроизводства на судах
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В071500- Морская техника и технологии / Сарсенбаев.Б.С.; рец:Ж.Ж.Жумаев; А.Р.Сапаргалиев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 105 с.

103. Тасболатова, А.А. 
Рабочая программа и методические указания по производственной практике
 [Текст]: 6М050600-Экономика профильного направления / А.А. Тасболатова; рец. Г.М.Кадырова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 17 с.

104. Таскараева, М.Б. 
Кәсіпкерлік іс-қызмет негіздері
 [Мәтін]: 5В090700-"Кадастр " мамандығының студенттеріне тәжірибелік сабақтар өткізуге әдістемелік нұсқаулық / М.Б. Таскараева; рец.: А.И.Естурлиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 32 б.

105. Тертица, С.В. 
Технология строительного производства-1
: методические указания к курсовой работе спец. 5В072900-Строительство / С.В Тертица; рец. Д.У.Сугиров.- Актау: КГУТИ, 2015.

106. Утебалиева, Д.Б. 
Диплом алды тәжірибесі бойынша жұмыс бағдарламасы және әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: 5В050600- Экономика мамандығына / Д.Б. Утебалиева, Н.Ғ. Қадырғалиева; пікірші А.И.Естурлиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 25 б.

107. Хакимжанов, Т.Е. 
Сборник задач по охране труда и безопасности жизнедеятельности
 [Текст]: учебное пособие / Т.Е. Хакимжанов; рец. М.К.Дюсенбаев. Е.Б.Утепов.- Алматы: Эверо, 2015.- 100 с.

108. 
Эколого-географический толковый словарь
 [Текст]: словарь / под ред. К.М.Джаналеевой.- Алматы: Эверо, 2015.- 500 с.

109. 
G20
 [Текст]: Turkey: the Antalya Summit november 2015.- Istanbul, Turkey: Newsdeskmedia, 2015.- 210с.

110. Абдиева, С.Р. 
Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару
 [Мәтін]: 5В051000- Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына әдістемелік нұсқаулық / С.Р. Абдиева; пікір беруші: Г.Д.Аманиязова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 19 б.

111. Абдукаримова, Ж.С. 
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
 [Мәтін]: 5В030100-Құқықтану мамандығына әдістемелік нұсқаулық / Ж.С. Абдукаримова; пікір беруші; Б.Т. Ауешова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 37б.

112. Абдыкеримова, Э.А. 
Macromedia Flash технологиясын оқыту
 [Мәтін]: 5В011100- Информатика мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Э.А. Абдыкеримова; пікір жазғандар; Б.Б.Сүлейменова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 45 б.

113. Аимова, М.Ж. 
Химия и физика полимеров
 [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 5В072100-ХТОВ / М.Ж. Аимова; рец.А.Ч.Бусурманова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 27с.

114. Акбердыева, Б.К. 
Семасиология
 [Мәтін]: 6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.К. Акбердыева.- Актау: КМТИУ, 2016.- 34 б.

115. 
Справочник судового механика. В 2-х т. Т.2.
 [Текст] / под общей ред.Л.Л.Грицкая.- изд. 2-е перераб. и доп.- Москва: Транспорт, 1973.- 697 с.

116. 
Справочник судового механика. В 2-х т. Т.1.
 [Текст] / под общей ред.Л.Л.Грицкая.- изд. 2-е перераб. и доп.- Москва: Транспорт, 1973.- 696 с.

117. Ермолаев, Г.Г. 
Морская лоция
 [Текст]: учебник для вузов морского транспорта / Г.Г. Ермолаев.- Москва: Транспорт, 1982.- 392 с.

118. 
Технические средства судовождения: Теория
 [Текст]: учебник для вузов курсантов судоводителей / под ред.Е.Л.Смирнова.- Москва: Транспорт, 1988.- 376 ил.табл.

119. Хотунцев, Ю.Л. 
Основы радиоэлектроники
 [Текст]: учебник / Ю.Л. Хотунцев, А.С. Лобарев.- Москва: Агар, 2000.- 288 с.

120. Глотов, Ю.Г. 
Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах; Справочник
 [Текст] / Ю.Г. Глотов, Г.А. Семченко, Т.Н. Сологуб.- Москва: Транспорт, 2000.- 320 с.

121. Ханин, М.С. 
Международное морское судоходства. Экономика. Политика
 [Текст]: учебное пособие / М.С. Ханин.- Москва: РосКонсульт, 2001.- 334 с.

122. Каплун, В.А. 
Радиотехнические устройства и элементы радиосистем
 [Текст]: учебное пособие / В.А. Каплун, Браммер.Ю.А., С.П. Лохова.- Москва: Высшая школа, 2002.- 294 с.

123. Плонская, Т.В. 
Радиоэлектроника для судоводителей
 [Текст]: учебное пособие / Т.В. Плонская.- Новороссийск: НГМА, 2002.- 102 с.

124. Лачин, В.И. 
Электроника
 [Текст]: учебное пособие / В.И. Лачин, И.С. Савельев.- 3-е изд. перераб. и доп.- Ростов на/Дону: Феникс, 2002.- 576 с.

125. Нефедов, В.И. 
Основы радиоэлектроники и связи
 [Текст]: учебник / В.И. Нефедов.- Москва: Высшая школа, 2002.- 510 с.

126. 
Навигация
 [Текст]: учебник (выписка из учебника Кораблевождение) / под общ. ред. Г.П.Трубчанина.- Астана: МО РК, 2003.- 264 с.

127. Сизых, В.А. 
Судовые энергетические установки
 [Текст]: учебник / В.А. Сизых.- 3-е изд. перераб. доп.- Москва: РосКонсульт, 2003.- 264 с.

128. 
Маневрирование. Выписка из учебника Кораблевождение
 [Текст] / под ред. Г.П.Трубчанина.- Военное изд.Мин. обороны СССР.- Астана, 2004.- 101 с.- (Высшее военно-морское училище МО РК).

129. Каракаев, А.Б. 
Внутрикорабельные технические средства связи, их эксплуатация и ремонт
 [Текст]: учебное пособие / А.Б. Каракаев, В.М. Туленинов.- СПб: Агентство РДК-принт, 2005.

130. 
Выписка из справочника вахтенного офицера Ч.1.
 [Текст] / под ред. А.П.Проничкина.- изд. 1978г. военное изд. МО СССР.- Астана, 2005.- 180 с.- (Мин.обороны РК Военно-Морской институт).

131. Гагарский, Д.А. 
Электронные картографические системы в современном судовождении
 [Текст]: учебно-методическое пособие / Д.А. Гагарский.- изд. 2-е доп.- СПб: ГМА им. адм. С.О.Макарова, 2005.- 124 с.

132. Алексишин, В.Г. 
Практическое судовождения
 [Текст]: учебное пособие / В.Г. Алексишин, В.Т. Долгошуб, О.В. Белов.- 2-е изд. испр. и доп. Одесская Национальная Морская Академия.- Одесса: Феникс, 2006.- 376 с.

133. Қарашаев, Д.Ә. 
Бухгалтерлік істегі салықтық есептеулер
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқаулық: 5В050800- "Есеп және аудит" студенттеріне арналған курстық жұмысты жазу бойынша / Д.Ә. Қарашаев; пікірші: Н.Х.Маулина.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 37 б.

134. Мендалиев, Ш.О. 
Применение возможностей Microsft Excel для автоматизации экономических расчетов
 [Текст]: методические указания по вып. практических работ для экон. спец. / Ш.О. Мендалиев; рец. Саубетова Б.С.- Актау: КМТИУ, 2016.- 34 с.

135. Акберов, З.М. 
Земельное право Республики Казахстан
 [Текст]: методические указания: 5В030100-Юриспруденция / З.М. Акберов; рец: Ж.С.Абдукаримова.- Актау: КГУТиИ, 2016.- 34 с.

136. Алибеков, Д.С. 
Қазақстан Республикасының қылмыстық - процестік құқығы
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқаулық: 5В030100-"Құқықтану" / Д.С. Алибеков; пікір беруші: Б.Т.Ауешова.- Актау: КМТИУ, 2016.- 38 б.

137. Ауешова.А.Т. 
История государства и права Республики Казахстан
 [Текст]: методические указания по изучению курса 5В030100- Юриспруденция / Ауешова.А.Т.- Актау: КГУТИ, 2016.- 33 с.

138. Ауешова, Б.Т. 
Қазақстан Республикасының атқару өндірісі
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқаулық : 5В030100- Құқықтану мамандығына / Б.Т. Ауешова; пікір беруші: Ж.С.Абдукаримова.- Ақтау: КМТжИУ, 2016.- 34 б.

139. Ауешова, Б.Т. 
Конституционное право Республики Казахстан
 [Текст]: методические указание по изучению курса спец. 5В030100-Юриспруденция / Б.Т. Ауешова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 42 с.

140. Баймукашева, Ш.Х. 
Химико-технологиялық өндіріс пен қауіпсіздік негіздері
 [Мәтін]: 5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясынан тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / Ш.Х. Баймукашева; рец.: Г.Ж. Кенжетаев.- Актау: КМТИУ, 2016.- 22б.

141. Кисаева, З.Н. 
Туризм және және қонақ уй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктері
 [Мәтін]: 5В050800-Есеп және аудит мамандығына әдістемелік нұсқаулық / З.Н. Кисаева; пікір беруші Аманиязова Г.Д.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 32 б.

142. 
Выписка из справочника вахтенного офицера Ч.2.
 [Текст] / под ред. А.П.Проничкина.- изд. 1978г. военное изд. МО СССР.- Астана, 2006.- 180 с.- (Мин.обороны РК Военно-Морской институт).

143. 
Боевые средства флота Ч.2. Противолодочное оружие, торпедное, минное и противоминное оружие
 [Текст]: выписка из учебника Боевые средства флота Ч.1. Изд. 1978г. военное изд. Мин. обороны СССР.- Астана: МО РК, 2007.- 330 с.

144. 
Боевые средства флота Ч.1. Артиллерийское и ракетное оружие
 [Текст]: выписка из учебника Боевые средства флота Ч.1. Изд. 1978г. военное изд. Мин. обороны СССР.- Астана: МО РК, 2007.- 280 с.

145. 
Теоретическая механика (Банк тестовых заданий для курсантов вахтенных спец.)
 [Текст] / Б.М.Иманбаева, П.И.Лебедихин.- Актау: МО РК Военно-Морской институт, 2009.- 70 с.

146. 
Технические обслуживание корабельной энергетической установки
 [Текст]: учебное пособие.- Актау: МО РК Военно-Морской институт, 2010.- 39 с.

147. 
Задачник по мореходной астрономии (с приложениями)
 [Текст]: учебное пособие по спец. Судовождения / сост.В.П.Брусенцов.- изд.5-е, испр. и доп.- СПб: ГМА им.адм. М.О.Макарова, 2010.- 120 с.

148. Диярова, Л.Д. 
Математикалық талдау 2
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В010900 - "Математика" мамандығына / Л.Д. Диярова, З.Ж. Жұманова; пікір беруші: Б.Т. Құлжағарова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 48 б.

149. Абдукаримова, Ж.С. 
ҚР мұрагерлік құқығы
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқаулық: 5В030100- Құқықтану мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге / Ж.С. Абдукаримова; пікір беруші: Б.Т.Ауешова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 34 б.

150. 
ENGLISH + CD
 [Текст]: учебно-методическое пособие для подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру, докторантуру, резидентуру и адъюнктуру / Сост.: Т.Ж. Интымаков, М.М. Алиакпарова, С.А. Абдильдина = Магистратура, докторантура, резидентура және адъюнктура емтихандарына дайындалуға арналған оқу-әдістемелік құрал.- Астана: Арко ЖШС, 2016.- 92 с.: + CD-ROM.- (Ұлттық тестілеу орталығы).

151. Абдраков, Б.К. 
Биохимия
 [Мәтін]: оқу құралы / Б.К. Абдраков; пікірші К.Б.Ержанов, Е.С.Спандияров.- Алматы: Эверо, 2014.- 98 б.

152. Айткулов, А.У. 
Моделирование разработки месторождений
 [Текст]: методические указания к выполнению практических работ 6М070800- Нефтегазовое дело / А.У. Айткулов, Г.К. Садуева; рец. К.Т.Бисембаева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 36 с.

153. Аманиязова, Г.Д. 
Рабочая программа и методическое указание по исследовательской практике
 [Текст]: 6М050600- Экономика научного и педагогического направления / Г.Д. Аманиязова; рец.Б.С.Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 20 с.

154. Аманиязова, Г.Д. 
Рабочая программа и методическое указание по прохождению преддипломной практики
 [Текст]: 5В050600- Экономика / Г.Д. Аманиязова; рец. А.И.Естурлиева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 20 с.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper