Жаңа басылымдар бюллетені 5-шығарылым (2015)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 5 (2015)

1. 
Исследование рукописей и редких книг в Казахстане
 [Текст]: Сборник научных статей по проблемам исследования рукописей и редких изданий в РК / Сост. и ответст. ред.: А.С. Бекишев, Р.О. Карибжанова.- Алматы: РГП "Ғылым ордасы", 2014.- 274 с.

2. Ахметов, Н.Ә. 
"Дене тәрбиесі және спорт теориясы мен әдістемесі
 [Мәтін]: "5В010800- Дене шынықтыру және спорт" мамандығының курстық жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.Ә. Ахметов, Қ.Т. Қыстаубаева; пікір беруші: Б.М. Мендалиев.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 17 б.

3. Беспай, Т.Ж. 
Шетелдердің мемлекеті және құқығы тарихы
 [Мәтін]: "Құқықтану"-5В030100 мамандығына арналған тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / Т.Ж. Беспай; пікір беруші: Р.К. Абилшеева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 22 б.

4. Абилшеева, Р.К. 
Мемлекет және құқық теориясы мәселелері
 [Мәтін]: 5В030100-"Құқықтану" мамандығының әдістемелік нұсқаулық / Р.К. Абилшеева; пікір беруші: Б.Т. Ауешова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 14 б.

5. Тлепиева, Г.Ш. 
Радиациялық кауіпсіздіктер негіздері
 [Мәтін]: "Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі мамандығының"- 5В073100 зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.Ш. Тлепиева; рец.: А.Ш. Аккенжеева.- Актау: КМТИУ, 2015.- 22б.

6. Урбисинова, А.Б. 
Этнопедагогика
 [Мәтін]: Білім тобы мамандығының тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / А.Б. Урбисинова; пікір беруші: А.Е. Аренова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18б.

7. Шуақбава, Р.С. 
Delphi тілінде бағдарламалау
 [Мәтін]: 5В011100-"Информатика" мамандығының тәжірибелік жұмыстарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Р.С. Шуақбава, Г.О. Урбисинова; пікір беруші: Б.Б. Сүлейменова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 50б.

8. Аккенжеева, А.Ш. 
Общая химическая технология
 [Текст]: Методические указания к лабораторным занятиям по специальности "5В072100-Химическая технология органических веществ" / А.Ш. Аккенжеева, Г.Т. Мустапаева; рец: М.Ж. Аимова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 29 с.

9. Бекбергенова, Ж.Т. 
Көлік кәсіпорындарының экономикасы
 [Мәтін]: 5В050600-"Экономика" мамандығынан тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық / Ж.Т. Бекбергенова, Ю.Р. Павиз; рец: Г.А. Саймагамбетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 46 б.

10. Биғожа, О.Д. 
Молекулалық физика және термодинамика негіздері
 [Мәтін]: 5В011000 "Физика" мамандығының тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / О.Д. Биғожа, Н.С. Жазылбаева; пікір беруші: Қ.Б. Бижанова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 30 б.

11. Бусурманова, А.Ч. 
Коллоидтық химияның есептері мен тапсырмалары
 [Мәтін]: оқу құралы / А.Ч. Бусурманова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 185 б.

12. Кощанова, Г.Р. 
Математика
 [Мәтін]: "5В090700 - Кадастр мамандығының тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.Р. Кощанова, С.М. Шаленова; пікір беруші: Л.Д. Диярова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 94 б.

13. Юсупов, А.А. 
"Техника транспорта, обслуживание и ремонт ", "Основы технологии производства и ремонт транспортной техники"
 [Текст]: Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ по дисциплине "Транспорт и транспортная техника - 5В071300" / А.А. Юсупов, Е.К. Мусаев, К.Б. Жумадилов; рец.: А.У. Табылов.- Актау: КГУТИ, 2014.- 86 с.

14. Кулжагарова, Б.Т. 
Жоғары математика
 [Мәтін]: 5В072100-"Органикалық заттардың химиялық технологиясы" мамандығының тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Б.Т. Кулжагарова, С.М. Шаленова; пікір беруші: Л.Д. Диярова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 78 б.

15. Таскараева, М.Б. 
Экономикалык теория негіздері
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау тәжірибелік сабақты өткізу бойынша экономикалық емес мамандықтардағы студенттерге арналған / М.Б. Таскараева, Д.Б. Утебалиева, И.Т. Тажиева; рец; Б.С.Саубетова.- Актау: КМТИУ, 2014.- 27 б.

16. Шуақбава, Р.С. 
"AutoCad бағдарламасы"
 [Мәтін]: 5В011100-"Информатика" мамандығының тәжірибелік жұмыстарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Р.С. Шуақбава, Г.Д. Казиева; пікір беруші: Г.Г. Бегаришева.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 50б.

17. Акопова, Е.С. 
Страноведение второго иностранного языка (Франция)
 [Текст]: Методические указания к практическим занятиям по специальности "Иностранный язык: два иностранных языка" / Е.С. Акопова; рец: Н.К.Стамгалиева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 38 с.

18. Аманчаева, К.Р. 
"Корпоративті басқару" пәнінен курсты оқытуға арналған әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: 5В050700 - "Менеджмент" мамандығына / К.Р. Аманчаева; рец. Б.С.Саубетова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 42 б.

19. Аншаева, Д.И. 
Предпринимательство
 [Текст]: Методические указания к практическим занятиям по специальностей 5В050600-"Экономика" / Д.И. Аншаева; рец.: А.И. Естурлиева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 38 с.

20. Ахметов, Н.Ә. 
Дене тәрбиесі және спорт тарихы
 [Мәтін]: "5В010800- Дене шынықтыру және спорт" мамандығының студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.Ә. Ахметов; пікір беруші: Б.М. Мендалиев.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 22 б.

21. Кощанова, Г.Р. 
Экономикадағы математика
 [Мәтін]: 5В050600 - "Экономика", 5В050800-"Есеп және аудит", 5В050900-"Қаржы", 5В051000-"Мемелекеттік және жергілікті басқару", 5В050700-"Менеджмент" мамандығының тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.Р. Кощанова, С.М. Шаленова; пікір беруші: Л.Д. Диярова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 70 б.

22. Баймұханова, А.К. 
Электро техникасының теориялық негіздері II
 [Мәтін]: 5В071800-"Электр энергетикасы" мамандығының тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.К. Баймұханова, А.Д. Заузанбаева; рец.: Г.Д. Естемесова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 74 б.

23. Казбекова, Б.К. 
Жалпы физика пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: Күндізгі және сырттай оқыту нысандары бойынша "5В011600- География" мамандығының студенттері үшін / Б.К. Казбекова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 74 б.

24. Кизимбаева, А.Б. 
Инфраструктура туризма
 [Текст]: Методические указания по изучения курса специальности 5В090200-"Туризм" / А.Б. Кизимбаева; рец.: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 22 б.

25. Саубетова, Б.С. 
Банковский маркетинг
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям по специальности "5В050900-Финансы" / Б.С. Саубетова; рец.: Г.А. Саймагамбетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 22 с.

26. Балекова, А.А. 
Автоматты басқару теориясы пәнінен бойынша
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау 5В071800 - "Электроэнергетика" мамандықтарына / А.А. Балекова, Э.И. Бусурманова; пікір беруші: Г.Д. Естемесова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 35 б.

27. Садуахасова, А.Б. 
Жеке тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
 [Мәтін]: пәні бойынша тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В010300- Педагогика және психология мамандығына / А.Б. Садуахасова; пікір беруші: Б.К.Жумагалиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 14 б.

28. Бүркітбаева, А.С. 
Әдебиеттануға кіріспе
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В011700 - "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандықтарына / А.С. Бүркітбаева; пікір беруші: Г.Қ. Үрістенбекова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 30 б.

29. Жадигерова, О.Ж. 
Банктік маркетинг
 [Мәтін]: пәні бойынша "Қаржы"мамандығының тәжірибелік сабақты өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / О.Ж. Жадигерова; рец; Г.А.Саймагамбетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 17 б.

30. Калманова, Д.М. 
Информатика
 [Текст]: методические указания по выполнению практических работ для всех специальностей 1 курса / Д.М. Калманова, Ш.О. Мендалиева; рец:.Э.А. Абдыкеримова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 54с.

31. Қабылов, Ә. 
Әдебиет теориясы
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына / Ә Қабылов; пікір жазғ.:Ә.Т. Жеткізгенова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 25 б.

32. Баймукашева, Ш.Х. 
Қоршаған орта химиясы
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В011200 - "Химия" мамандығына / Ш.Х. Баймукашева; рец.: Г.Ж. Кенжетаев.- Актау: КМТИУ, 2015.- 30б.

33. Жангозиева, М.С. 
Педагогикалық шеберлік
 [Мәтін]: Зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В010200-"Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі" мамандығына / М.С. Жангозиева; рец.: Г.У. Кабекенов.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 10 б.

34. Жарылғасова, П.Е. 
Психология тарихы
 [Мәтін]: тәжірбелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В010300-"Педагогика және психология " / П.Е. Жарылғасова; пікір беруші: Р.Ә. Нұрмұхаметова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 18 б.

35. Қыстаубаева, Қ.Т. 
Гимнастика оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық "5В010800 - Дене шынықтыру және спорт" мамандығына / Қ.Т. Қыстаубаева; пікір беруші: Н.Ә. Ахметов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18б.

36. Қыстаубаева, Қ.Т. 
Мектептегі гимнастиканың теориялық және әдістемелік негіздері
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық "5В010800 - Дене шынықтыру және спорт" мамандығына / Қ.Т. Қыстаубаева; пікір беруші: Н.Ә. Ахметов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18б.

37. Умирбаева, З.Ч. 
Анатомия спорттық морфология негізімен
 [Мәтін]: тәжірибелік жұмыстарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / З.Ч. Умирбаева; пікір беруші: Б.М. Мендалиев.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 26 б.

38. Даубаев, К.Ж. 
Экономика транспортных предприятий
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 5В050600 -"Экономика" / К.Ж. Даубаев, Д.С. Алибеков; рец.: Ж.Д. Имашова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 35с.

39. Айткулов, А.У. 
Инновационные методы разработки нефтяных месторождений
 [Текст]: методическое указание к практическим занятиям 6D070800 "Нефтегазовое дело" / А.У. Айткулов; рец.: К.Т. Бисембаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 26 с.

40. Аманиязова, Г.Д. 
Экономика нефтегазодобывающих предприятий
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности: 5В050600 - Экономика / Г.Д. Аманиязова, Д.С. Алибеков; рец.: Б.С.Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 42 с.

41. Бердибаева, Д.А. 
Педагогикалық психология
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В010300-"Педагогика және психология" / Д.А. Бердибаева; пікір беруші: Г.У. Кабекенов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 14 б.

42. Бижанова, А.Е. 
Механика
 [Мәтін]: Зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық "5В011000-Физика"мамандығына / А.Е. Бижанова; рец.: О.Д. Биғожа.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 61 б.

43. Демеев, А.Д. 
Туризмдегі тұтынушыларды мотивациялау
 [Мәтін]: 5В090200-Туризм мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Д. Демеев; пікір беруші: Нигметова Г.Ж.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 14 б.

44. Жарылғасова, П.Е. 
Психологиядағы математикалық әдістер
 [Мәтін]: тәжірбелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В010300 - "Педагогика және психология" мамандығына / П.Е. Жарылғасова; пікір жазған: З.Ж. Айджанова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 18 б.

45. Карашаев, Д.Э. 
Методические указания
 [Мәтін]: по изучению курса "Налоговый учет" для студентов специальности 5В050800 "Учет и аудит" / Д.Э. Карашаев; рец.: Г.Д. Аманиязова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 21с.

46. Шуақбава, Р.С. 
Диплом жұмысын (жобасын) орындауға арналған әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: күндізгі және сырттай оқыту нысандары бойынша "5В011100-Информатика" мамандығының студенттеріне / Р.С. Шуақбава, Б.Қ. Қазбекова, Г.О. Урбисинова; пікір беруші: Э.А. Абдыкеримова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 35б.

47. Кулжагарова, Б.Т. 
Математика 2
 [Мәтін]: техникалық мамандықтардың тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулығы / Б.Т. Кулжагарова, С.М. Шаленова; пікір беруші: Л.Д. Диярова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 45 б.

48. Қарашаев, Д.Ә. 
Басқару есебі
 [Мәтін]: 5В050800- "Есеп және аудит" мамандығы студенттеріне арналған курстық жұмысты жазу бойынша әдістемелік нұсқаулар / Д.Ә. Қарашаев; сын-пікірші: Г.А. Саймағамбетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 14 б.

49. 
Педагогикалық практиканы өткізуге арналған әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: күндізгі және сырттай оқыту нысандары бойынша "5В011100-Информатика" мамандығының студенттеріне / Г.Р. Кощанова, Б.Қ. Қазбекова, Р.С. Шуақбава, Г.О. Урбисинова; пікір беруші: Э.А. Абдыкеримова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18 б.

50. Жумадилова, М.Б. 
Математические методы в экономике
 [Текст]: учебное пособие / М.Б. Жумадилова; рец.: А.Ю. Выжигин, Р.Н. Садыков.- Актау: КГУТИ, 2014.- 162 с.

51. 
Электр техникасы және электроника негіздері
 [Мәтін]: зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В071500 - "Теңіз техникасы және технологиялары" мамандығына / А.К. Баймуханова, М.Ж. Днишев, Э.И. Бусурманова, А.Д. Заузанбаева.- Актау: КМУТИ, 2015.- 46б.

52. Мұхашева, М.Ж. 
Омыртқасыздар зоологиясының практикумы
 [Мәтін]: оқу құралы / М.Ж. Мұхашева; пікір жазған: Э.Ө.Сағындықова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 219 б.

53. Нурбаева, Ф.К. 
Геоэкология
 [Мәтін]: зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық "5В060800-Экология" / Ф.К. Нурбаева; рец.: Г.ж. Кенжетаев.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 50 б.

54. Нұрбатырова, Т.С. 
Кредиттік технология бойынша физиканы оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық "6М011000- Физика" / Т.С. Нұрбатырова; пікір беруші: Л.Д. Диярова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 29 б.

55. Нұрбатырова, Т.С. 
Оқытудың жаңа әдістері
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық "6М011000- Физика" / Т.С. Нұрбатырова; пікір беруші: О.Д. Бигожа.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 33 б.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper