Жаңа басылымдар бюллетені 3-шығарылым (2017)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 3 (2017)

1. 
Атмосфера. Метеорологияға кіріспе
 [Мәтін] = The Atmosphere: оқулық / Фредерик К. Лутгенс, Едвард ДЖ. Тарбак. Ағыл.ауд., С.Б.Беркімбаева, А.А.Адбанова.- 13- бас.- Алматы, 2016.- 784 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

2. 
Информационно-коммуникационные технологии
 [Текст]: Учебник: в 2-х частях.Часть 2 = Information and Commuication Technologies. Textbook: In 2 parts. Parts 2. / Д.А. Шыныбеков [и др.]; МОН РК.- 1-е изд.- Алматы: МУИТ типогр. Ак-Шагыл, 2017.- 622 с.

3. 
Информационно-коммуникационные технологии
 [Текст]: Учебник: в 2-х частях.Часть 1 = Information and Commuication Technologies. Textbook: In 2 parts. Parts 1. / Д.А. Шыныбеков [и др.]; МОН РК.- 1-е изд.- Алматы: МУИТ типогр. Ак-Шагыл, 2017.- 586 с.

4. 
Клетканың молекулалық биологиясы. 1 том
 [Мәтін] = Molecular biology of the cell: оқулық / А. Брюс, Д. Александр, Л. Джулиан, М. Дэвид; ағыл. тіл.ауд. Ережепов Ә. Ережепов Д.- 6-шы бас.- Алматы: Дәуір, 2016.- 396 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

5. Майкл, Ж. 
Мұнай өндіру жүйесі. 1 том
 [Мәтін] = Petroleum production systems: оқулық / Ж. Майкл, Х. Дэниел, Жу Диң; ағыл. тіл. ауд. Насибуллин Б.тб.- 2-ші бас.- Алматы: BookPrint, 2016.- 288 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

6. Майкл, С.Мамлюк. 
Азаматтық нысандарда қолданылатын құрылыс материалдары. 1 том
 [Мәтін] = Materials for civil and construction engineers: оқулық / С.Мамлюк Майкл, П.Заниевски Джон; ағылшын тілінен ауд. Е.Т.Бесімбаев тб.- Алматы: Қазақ тілі, 2016.- 216 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

7. Рассел, С. 
Жасанды интеллект: жаңашыл әдіс. 3 том
 [Мәтін] = Artificial Intelligence. A Modern Approach: оқулық / С. Рассел, П. Норвиг; ағылшын тілінен.:Мансұрова М.Е., Дүйсебекова К.С.- 3-ші бас.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2016.- 581 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

8. Стивен, Дж.Питерсон. 
Ғимарат құрылысындағы есептеу
 [Мәтін] = Estimating in Building Construction: оқулық / Дж.Питерсон Стивен, Р.Дагостино Франк; ағыл. тілінен ауд. Д.Т.Сартаев.- Алматы, 2016.- 521 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

9. Бләк, Ж.Т. 
Дегармо өндірістік процестері мен материалдары. Халықаралық нұсқасы. 1-Том
 [Мәтін] = DeGarmo`s. Materials and Processes in Manufacturing: оқулық / Ж.Т. Бләк, Р.А. Кохсер; Ағыл.ауд., Хабай А.- 11-ші бас.- Алматы, 2016.- 418 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

10. Amanova, I.K. 
Psychology
 [Текст]: Textbook / I.K. Amanova, A.T. Kamzanova.- Almaty: BookPrint, 2016.- 270 с.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

11. Jumadillayev, K.N. 
Teaching methodology of phyics
 [Текст]: Textbook / K.N Jumadillayev, Zh.K Sydykova.- Almaty, 2016.- 312 с.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

12. Movkebayeva, Z.A. 
Inclusive education
 [Текст]: Textbook / Z.A Movkebayeva, A.T. Iskakova.- Almaty: BookPrint, 2016.- 236 с.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

13. Seiketov, A. 
Algorithms, Data Structures and Programming
 [Текст]: Textbook / A. Seiketov.- Almaty: BookPrint, 2016.- 288 с.- (Ассоциация вузов РК).

14. Төлеев, М. 
Халықаралық терроризм Орталық Азия елдеріне төнетін қауіп - қатер ретінде
 [Мәтін]: Қазіргі заманның геосаясаты мен жаһандану контексінде зерттеу / Мұрат Төлеев; с.ғ.к. Салиев А.Л.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 185 б.

15. Тулеев, М. 
Международный терроризм как угроза безопасности стран Центральной Азии
 [Текст] = Исследование в контексте современной геополитики и глобалистики: Монография / Мурат Тулеев; к.п.н. А.Л.Салиев.- Алматы: Нур - Принт, 2015.- 174 с.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper