Жаңа басылымдар бюллетені 2-шығарылым (2017)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 2 (2017)

1. Liz, a.J.
New Headway english course
 [Текст]: Elementary Workook with key / and John Soars Liz.- New York: Oxford university press, 2004.- 96 с.: + Elementary Workbook with key.

2. Liz, a.J.
New Headway english course
 [Текст]: Elementary Student"s Book / and John Soars Liz.- New York: Oxford university press, 2004.- 142 с.: + Elementary Workbook with key.

3. Абдукаримова, Ж.С.
Қазақстан Республикасының мұрагерлік құқығы
 [Мәтін]: оқу құралы / Ж.С. Абдукаримова, Б.Т. Ауешова; пікір беруші: Р.Ж.Таужанова тб.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 98 б.

4. Аймауытов, Ж.
Ақбілек. Қартқожа: Романдар
 [Мәтін] / Ж. Аймауытов.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 376 б.

5. Айнабек, К.
Теория общественного хозяйствования (Альтернатива экономической теории)
 [Текст]: учебное пособие / К. Айнабек.- Алматы: Экономика, 2007.- 714 с.

6. Алибеков, Д.С.
Әлеуметтік сала және туризмдегі микроэкономика
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтарды өткізуге әдістемелік нұсқаулар: 5В090200-Туризм / Д.С. Алибеков, И.Т. Тәжиева; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- Актау: КМТИУ, 2016.- 30 б.

7. Арутюнов, В.С.
Введение в газохимию
 [Текст]: учебное пособие / В.С. Арутюнов, А.Л. Лапидус.- Москва: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2004.- 104 с.

8. Ауешова, Б.Т.
Конституционное право Республики Казахстан
 [Текст]: учебное пособие / Б.Т. Ауешова, Ж.С. Абдукаримова; рец; Р.К.Абилшеева, Р.Ж.Таужанова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 106 с.

9. Жан, Ж.
Экономика және бизнеске арналған математика
 [Мәтін] = MATHEMATICS: оқулық / Жак Жан; ағылшын тілінен ауд.: Ж.Н.Тасмамбетов тб.- 8-ші бас.- Алматы, 2016.- 440 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

10. Жаханова, Ж.А.
Дипломатия тарихы
 [Мәтін]: 5В020200-Халықаралық қатынастар: курсты оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулық / Ж.А. Жаханова; пікір жазған: А.Б.Медиханова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 41 б.

11. Жеткізгенова, Ә.Т.
Кәсіби қазақ тілі
 [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Т. Жеткізгенова, М.С. Жылқыбаева; пікір жазған: А.Ә.Байтелиев тб.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 94 б.

12. Жұбаева, З.Қ.
Геометриялық есептерді шешу практикумы
 [Мәтін]: 5В010900-Математика: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / З.Қ. Жұбаева; пікір жазған; Г.Н.Нигметова.- Ақтау: КМТжИУ, 2016.- 39 б.

13. Жылқыбаева, М.С.
Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы
 [Мәтін]: 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті тәжірибелік сабақтар мен сөж, соөж тапсырмаларын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық / М.С. Жылқыбаева; пікір беруші: Б.Қ.Ақбердыева.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 30 б.

14. Жылқыбаева, М.С.
Мәтін синтаксисі
 [Мәтін]: 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / М.С. Жылқыбаева; пікір беруші: Ә.Т.Жеткізгенова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 33 б.

15. Зиналова, Г.Д.
Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау
 [Мәтін]: 5В070600-Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандығына зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау / Г.Д. Зиналова; пікірші; К.А.Кожахмет.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 19 б.

16.
Информатика
 [Мәтін]: оқу құралы / ред. басқарған М.М.Ерекешова.- Ақтөбе: Ақтөбе мем. институты, 2007.- 315 б.

17. Исмуханов, А.К.
Методика преподавания русского языка и литературы
 [Текст]: методические указания для прохождения пед. практики: 5В011800-Русский язык и литература / А.К. Исмуханов; рец.Б.Н.Кадирова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 62 с.

18. Кабылбекова, В.В.
Методические рекомендации к прохождению педагогической практики для магистрантов
 [Текст]: методические рекомендации- 6М071500, 6М074200 / В.В. Кабылбекова; рец. Н.К.Стамгалиева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 33 с.

19. Кадырова, Г.М.
Аудит
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.М. Кадырова, З.Н. Кисаева; пікір беруші: Т.К.Бекжанова.- Актау: КМТИУ, 2016.- 110 б.

20. Камаева, В.Д.
Экономическая теория
 [Текст]: учебник / В.Д. Камаева; колл. авторов.- 2-е изд. перераб. и доп.- Москва: Владос, 1998.- 640 с.

21. Кишор, М.
Ұлы конвергенция: Азия, Еуропа және бірегей әлем логикасы
 [Мәтін] = THE GREAT CONVERGENCE: оқулық / Махбубани Кишор; ағылшын тілінен аударған: Н.Абрашева.- Алматы, 2016.- 316 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

22. Кодуто, Д.П.
Инженерлік геотехника: теория және тәжірибе
 [Мәтін]: оқулық 2-том / Д.П. Кодуто, М.Р. Юнг, У.А. Кич; ауд.: І.Н. Дүйсембаев, Е.Т. Бесімбаев.- 2-бас.- Алматы, 2016.- 327 б.- (КР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

23. Кожахметова, К.Ж.
Методология общей и этнической педагогики в логико-структурных схемах:
 [Текст]: учебно-методическое пособие / К.Ж. Кожахметова, Ш.Т. Таубаева, Ш.И. Джанзакова; Рец. Л.Х.Мажитова., Г.К.Нургалиева.- Алматы, 2005.- 174 с.

24. Койшиев, Т.Қ.
Электр энергетика
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Қ. Койшиев, Қ.Ж. Қойшибаева, Г.Т. Еркелдесова; пікір жазғандар: Г.Х Хожин, Н.Қ.Қожаспаев, Қ.О.Қожамбердиев.- Алматы: Эверо, 2014.- 280б.

25. Кулбаева, М.М.
Основы антикоррупционной культуры
 [Текст]: методические указания по изучению курса для всех специальностей / М.М. Кулбаева; рец: Б.Т.Ауешова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 21 с.

26. Мартил-Пэрриш, А.
Жасыл химия және инженерия: тұрақты дамуға апарар жол
 [Мәтін] = GREEN CHEMISTRINY AND ENGINEERING. A Pathway to Sustainability: оқулық / А. Мартил-Пэрриш, А.Абрахам Мартин; Ағылшын тілінен ауд.: Қ.Әбдиев.- Алматы, 2016.- 362 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

27. Марченко, А.Л.
Основы электроники
 [Текст]: учебное пособие / А.Л. Марченко.- Москва: ДМК Пресс, 2013.- 296 с.: ил.252. табл.25.

28.
Методические указания по выполнению расчетов при написании разделов дипломной работы
 [Текст]: 5В070600- Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / Х.А. Дюсемалиев, Г.В. Тарасенко, Г.Н. Шарипова, Д.С. Садуакасов; рец.: К.Кожахмет.- Актау: КГУТИ, 2016.- 25 с.

29. Минько, П.А.
Обработка фотографий в Photoshop. Просто как дважды два
 [Текст] / П.А. Минько.- Москва: Эксмо, 2007.- 320 с.: ил.

30. Мищенко, В.В.
Государственное регулирование экономики
 [Текст]: учебное пособие / В.В. Мищенко.- Москва: ИНФРА-М, 2002.- 480 с.

31. Молдаханов, И.Ө.
Футболды оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: 5В010800- Дене шынықтыру және спорт мамандығына тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / И.Ө. Молдаханов; рец: Б.М.Меңдалиев.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 30 б.

32. Мухамбетиярова, К.А.
Профессионально-ориентированный иностранный язык
 [Текст]: методические указания к практическим (лабораторным) занятиям: 5В050900- Финансы / К.А. Мухамбетиярова; рец: Н.К.Стамгалиева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 48 с.

33. Нарбеков, Н.А.
Жоңғыш аспаптар мен жону теориясы
 [Текст]: тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық: 5В071200- Машина жасау / Н.А. Нарбеков; рец. Б.С.Саурбаев.- Актау: КГУТИ, 2016.- 36 б.

34. Нурумова, С.Ж.
Нефтегазопромысловая геология
 [Текст]: Методические указания к практическим занятиям специальности: 5В070600-Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / С.Ж. Нурумова, С.М. Черкешова; Рец: Г.В.Тарасенко.- Актау: КГУТИ, 2016.- 23 с.

35. Нұрдәулетова, Б.И.
Қазақ әдеби тілінің тарихы
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В011700 - "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығына / Б.И. Нұрдәулетова; пікір беруші: М.С.Жылқыбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 35 б.

36. Отарова, А.Н.
Өлке әдебиеті
 [Мәтін]: 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Н. Отарова; пікір жазған; Ж.Т.Кобланов.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 35 б.

37.
Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі. 1 Том
 [Мәтін] = The Molecular Life of Plahts: оқулық / Джонс Рассел, Оэм Хелен, Томас Ховард, Воланд Сюзан; ағылшын тілінен ауд.: Г.Д.Ілгекбаева, А.Е.Үсенбаев.- Алматы, 2016.- 452 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

38. Павлов, И.Ю.
Биология: пособие- репетитор для пост. в вузы
 [Текст] / И.Ю. Павлов, Д.В. Вахненко, Д.В. Москвичев.- Р н/Д: Феникс, 2011.- 604 с.

39. Патров, Ф.В.
Электрооборудование подьемно-транспортных машин и средств морских портов
 [Текст]: методические указания к практическим работам / Ф.В. Патров, В.В. Кабылбекова; рец. М.А.Пищухин.- Актау: КГУТИ, 2016.- 33 с.

40. Петросянц, Т.В.
Статистика промышленности
 [Текст]: методические указания по проведению практических занятий: 5В050600-Экономика / Т.В. Петросянц; рец; Д.Д.Мангибаева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 35 с.

41. Полещук, Н.
Самоучитель АutoCAD 2009. Трехмерное проектирование
 [Текст] / Н. Полещук, В.А. Савельева.- Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2009.- 464 с.: ил.

42. Стивенс, Р.В.
Желілік бағдарламалау. 1 том: API желілік сокеттері. 1 бөлім
 [Мәтін] = UNIX Network Programming: оқулық / Р.В. Стивенс, Б. Феннер, Э.М. Рудофф; ағылшын тілінен аударған: А.Асылбекова.- 3-ші бас.- Алматы, 2016.- 530 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

43. Сүйменова, М.К.
Құрылыстың сейсмотұрақтылық негіздері
 [Мәтін]: 5В072900- Құрылыс: тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық / М.К. Сүйменова, С.М. Оспанова, Н.А. Жайылхан.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 34 б.

44. Табылов, А.У.
Ремонт и эксплуатация подъемно-транспортных средств и оборудований портов и транспортных терминалов
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям : 5В071500- Морская техника и технология, спец-я:Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов / А.У. Табылов; рец: Ж.У.Сугиров.- Актау: КГУТИ, 2016.- 43 с.

45. Тасболатова, А.А.
Акционерлік қоғамдар экономикасы және оны басқару
 [Мәтін]: Тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық: 5В050600 - Экономика мамандығына / А.А. Тасболатова, Ю.Р. Павиз; пікір беру.: Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 30 б.

46. Таскараева, М.Б.
Кәсіпорын қызметін жоспарлау
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 5В050600-Экономика мам-а / М.Б. Таскараева; пікірші: А.А.Конысбаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 28 б.

47. Таскынбайкызы, Ж.
Этика және туризмдегі әдеп
 [Мәтін]: 5В090200-Туризм мамандығына әдістемелік нұсқаулық / Ж. Таскынбайкызы; пікірші; Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 35 б.

48. Темирова, С.Д.
Қақтығыстарды басқару
 [Мәтін]: 5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына әдістемелік нұсқаулық / С.Д. Темирова; рец.: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 16б.

49. Типлер, П.А.
Современная физика: В 2-х т. Т.1
 [Текст]: пер. с англ. / П.А. Типлер, Р.А. Ллуэллин; Пер. Д.Е.Лейкин и др.- Москва: Мир, 2007.- 496 с.: ил.

50. Тұрғынбаев, Ә.
Ғылым тарихы мен философиясы
 [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Тұрғынбаев, С. Кенжебаев, Т. Есімханов.- Алматы: Білім, 2006.- 288 б.

51. Тұрысбек, Р.С.
Қазіргі кезең әдебиеті
 [Мәтін]: оқулық / Р.С. Тұрысбек, Қ.М. Байтанасова; пікір жазғандар С.Құлбарақ., Ш.Әбішева.- Астана: Фолиант, 2014.- 360 б.

52. Түркменбаев, Ә.Б.
Физика пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: 5В011100-Информатика / Ә.Б. Түркменбаев; пікір жазғ.: Қ.Бижанова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 76 б.

53.
Уголовный-процессуальный кодекс РК
 [Текст]: от 4 июля 2013 года.- Алматы: Норма-К, 2013.- 300 с.

54. Умирбаева, З.Ч.
Дене шынықтыру және спорт биохимиясы
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / З.Ч. Умирбаева; пікір беруші: Ж.Мамаева.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 18 б.

55. Урбисинова, А.Б.
Шағын жинақталған мектеп жағдайындағы кіріктірілген оқыту технологиясы
 [Мәтін]: Білім тобы мамандығының тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / А.Б. Урбисинова; пікір беруші: А.Х. Аренова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 32б.

56. Усенбаева, А.У.
Қазақстан Республикасының жер құқығы
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқаулық 5В030100-Құқықтану / А.У. Усенбаева; пікір беруші: Р.К.Абилшеева.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 44 б.

57. Усенбаева, А.У.
Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқаулық 5В030100-Құқықтану / А.У. Усенбаева; пікір берушілер: Р.К.Абилшеева.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 34 б.

58.
Философия
 [Текст]: Учебник для студентов вузов и колледжей / Сост. Т.Х.Габитов.- 4-е изд.- Алматы: Раритет, 2010.- 408с.

59. Фрид, Е.Г.
Устройство судна
 [Текст]: учебник / Е.Г. Фрид.- Ленинград: Судостроение, 1990.- 344 с.

60. Ахманова, О.С.
Словарь омонимов руссого языка
 [Текст]: словарь / О.С. Ахманова.- 2-е изд. стерот.- Москва: Русский язык, 1976.- 448 с.

61. Баранова, Е.
Практическое пособие по высшей математике.Типовые расчеты
 [Текст]: учебное пособие / Е. Баранова, Н. Васильева, В. Федотов.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2013.- 400 с.: ил.

62. Басов, К.А.
ANSYS: справочник пользователя
 [Текст]: справочник / К.А. Басов.- Москва: ДМК Пресс, 2005.- 640 с.: ил.

63. Бегімқұл, Б.
Генетика: Практикум
 [Мәтін] / Б. Бегімқұл; пікір жазғандар Ш.Д.Даленов, У.Т.Артықпаева.- Астана: Фолиант, 2011.- 480 б.

64.
Безопасность жизнедеятельности
 [Текст]: учебник / под ред.: Л.А. Михайлова.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2008.- 461с.: ил.- (Учебник для вузов).

65. Бигалиев, А.Б.
Общая экология
 [Текст]: учебное пособие / А.Б. Бигалиев.- 2-е изд. перераб. и доп.- Алматы: NURPRESS, 2013.- 162 с.

66.
Бизнес-планирование
 [Текст]: учебник / под ред. В.М.Попова.- Москва: Финансы и статистика, 2003.- 672 с.: ил.

67. Бориско, Н.Ф.
Самоучитель немецкого языка
 [Текст] = DEUTSCH OHNE PROBLEME. Т1. в двух томах: учебник / Н.Ф. Бориско.- изд., испр.- Киев: Логос-М, 2016.- 480 с.

68. Воробьев, А.Е.
Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты
 [Текст]: учебное пособие / А.Е. Воробьев, В.В. Дьяченко; под ред. В.В.Дьяченко.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 542 с.: ил.

69.
Генетика негіздері. 1том
 [Мәтін] = GENETICS: оқулық / С.Клаг Уильям, Р.Каммингс Майкл, А.Спенсер Шарлотта, А.Палладино Майкл; ағыл. ауд.: Б.О.Бекманов, Б.С.Набиева.- 11-бас.- Алматы, 2016.- 544 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

70.
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) Комментарий (постатейный) В 2-х кн.Книга2. Статьи 188-405
 [Текст].- 3-е изд., испр. и доп.- Алматы, 2007.- 432 с.

71.
Гражданский процессуальный кодекс РК
 [Текст]: Кодекс РК от 31 октября 2015 года № 377-V.- Алматы: Юрист, 2016.- 216 с.

72. Григорьев, В.П.
Элементы высшей математики
 [Текст]: учебник / В.П. Григорьев.- 5-е изд., стер.- Москва: Академия, 2008.- 320 с.

73. Диярова, Л.Д.
Дифференциалдық теңдеулер
 [Мәтін]: оқу әдістемелік құралы / Л.Д. Диярова; пікір беру-р: Е.Аринов, тб.- Актау: КМТИУ, 2016.- 106 б.

74. Елкин, В.В.
Инженерная графика
 [Текст]: учебник / В.В. Елкин, В.Т. Тозик.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: Академия, 2013.- 304 с.

75. Ердембеков, Б.
Абайтану
 [Мәтін]: оқу құралы / Б. Ердембеков; пікір жазғ. А.Еспенбетов, Ж.Әубәкір.- Астана: Фолиант, 2012.- 432 б.

76. Ертлесова, Ж.Д.
Реформы 90-х: интервью с ключевыми участниками событий
 [Текст] / Ж.Д. Ертлесова.- Алматы: Атамұра, 2016.- 192 с.: ил.

77. Жазылбаева, Н.С.
Электр және магнетизм
 [Мәтін]: 5В011000-Физика; тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.С. Жазылбаева; рец. Қ.Б.Бижанова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 34 б.

78.
Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)
 [Мәтін]. 2-том. Қазақстан соңғы орта ғасырлар дәуірінде: бес томдық / бас ред.: М.Қ. Қозыбаев, К.А. Ақышев ж/е т.б.- Алматы: Атамұра, 1998.- 640б.

79.
Практический курс английского языка. 5 курс
 [Текст]: учебник для студентов вузов / под ред. В.Д.Аракина.- 4-е изд., перераб. и доп.- Москва: ВЛАДОС, 1999.- 240 с.

80.
Приключенческие рассказы
 [Текст]: адаптация текста, коммент., словарь Г.К.Магидсон-Степановой; упражнения И.Б.Антонова.- Москва: Айрис-пресс, 2013.- 232 с.: ил.- (Домашнее чтение).

81. Рзаева, К.С.
Основы проектирования транспортных устройств и сооружений
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В090100- ОРганизация перевозок, движения и эксплуатация транспорта / К.С. Рзаева; рец; Б.Б.Аруов.- Актау: КГУТИ, 2016.- 31 с.

82. Рой, А.
Ақаба суларды тазартудың нанотехнологиясы
 [Мәтін]: оқулық / Аруп Рой, Д. Бхаттачарья; ағылшын тілінен ауд.: Азат Сейтхан.- Алматы, 2016.- 172 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

83. Сағындықова, Э.У.
Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау зертханалық сабақтарға 5В011300-Биология / Э.У. Сағындықова, А.К. Серикбаева; пікірші Ж.Ж.Мамаева.- Актау: КГУТИ, 2016.- 42 б.

84. Садыков, Н.
Численные методы
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 6М070300- Информационные системы / Н. Садыков; рец: Б.Б.Сулейменова.- Актау: КГУТИ, 2016.- 64 с.

85. Самсонов В, И.
Судовые двигатели внутреннего сгорания
 [Текст]: учебник / И. Самсонов В, Н.И. Худов, А.А. Мирющенко.- Москва: Транспорт, 1980.- 396 с.

86. Самусев, Р.П.
Анатомия и физиология человека
 [Текст]: учебное пособие / Р.П. Самусев, Н.Н. Сентябрев.- Москва: АСТ; Мир и Образование, 2017.- 576 с.: ил.

87.
Словарь иностранных слов
 [Текст].- 13-е изд. стереот.- Москва: Русский язык, 1986.- 608 с.

88. Смагулов, Е.М.
Основы политологии
 [Текст]: учебное пособие / Е.М. Смагулов; рец. Ж.О.Артыкбаев., О.Н.Гуменчук.- Алматы: Жеті жарғы, 2014.- 352 с.

89. Хотинская, Г.И.
Финансовый менеджмент
 [Текст]: учебное пособие / Г.И. Хотинская.- Москва: Дело и сервис, 2002.- 192 с.

90. Шуақбаева, Р.С.
Visual Basic тілінде бағдарламалау
 [Мәтін]: 5В011100-"Информатика" мамандығының тәжірибелік жұмыстарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Р.С. Шуақбаева, Г.О. Урбисинова; пікір беруші: Э.А.Абдыкеримова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 40б.

91. Эккерсли, К.Э.
Самоучитель английского языка
 [Текст]: учебник / К.Э. Эккерсли.- Москва: Эксмо, 2011.- 768 с.: 1 CD.- (Иностранный язык: шаг за шагом).

92.
Экономика зарубежных стран
 [Текст]: учебное пособие / колл. авторов Р.Е.Елемесов и др.- Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 240 с.

93. Якимова, Л.Д.
Краткий словарь-справочник по безопасности жизнедеятельности
 [Текст] / Л.Д. Якимова, А.И. Карпенко, В.В. Кардашевский; Мамаева Ж.Ж., Кощанова Г.Р.- 2-е изд., исправл. и доп.- Актау: КГУТИ, 2015.- 244 с.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper