Жаңа басылымдар бюллетені 2-шығарылым (2015)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 2 (2015)

1. Шүленбаева, Ұ. 
Кәсіби қазақ тілі
 [Мәтін]: оқулық / Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева; пікір жазғандар:Б.Қ.Момынова, Б.Қасым, Т.Садақбаев = (тау-кен саласындағы мамандықтарға арналған).- Алматы: ҚазҰУ, 2014.- 320б.

2. Шүленбаева, Ұ. 
Қазақ тілі
 [Мәтін]: оқулық / Ұ. Шүленбаева; пікір жазғандар:Ә.Ж. Жүнісбеков, З.К.Сабитова, Г.А.Қажығалиева, К.Б.Жақсылықова = (жоғары техникалық оқу орындарындағығы барлық мамандықтарға арналған).- Алматы: ҚазҰУ, 2014.- 356б.

3. Қартабай, А.Т. 
Қайраңда мұнай-газ кен орындарын меңгеру және пайдалану
 [Мәтін]: жоғары оқу орындарына арналған оқулық / А.Т. Қартабай; пікір жазғ: С.Қ. Қабдолов, А.Н.Нысангалиев, Д.Ж.Абдели.- Алматы, 2014.- 600б.- (ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

4. Хейвуд, Я. 
Географиялық ақпарат жүйелеріне кіріспе 2-бөлім
 [Мәтін]: оқулық / Я. Хейвуд, С.Карвер, С. Корнелиус; ауд:. А.Уайсова. А. Асылбекова.- Алматы, 2014.- 272 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

5. Пехов, А.П. 
Биология экология негіздері
 [Мәтін]: оқулық / А.П. Пехов; ауд. Б.Е.Есжанов, Қ.С.Мұсабеков, Б.Е.Есжанов.- Алматы: Print -S, 2012.- 758б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

6. Жатқанбаев, Е.Б. 
Экономиканы мемлекеттік реттеу
 [Мәтін]: оқулық / Е.Б. Жатқанбаев; рец: И.А.Бибатыров, А.А. Рамазанова, Р.К.Сағиева.- Алматы, 2014.- 216б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

7. Кунанбаева, С.С. 
Теория и практика современного иноязычного образования
 [Текст]: Посвящается 70-летию Казахского университета Международных отношений и мировых языков им. Аблай хана / С.С. Кунанбаева; рец.: Р.З. Загидуллин, А.Т. Чакликова.- Алматы: Эдельвейс, 2010.- 344 с.

8. Құнанбаева, С.С. 
Қазіргі шеттілдік білім берудің теориясы мен практикасы
 [Мәтін]: Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдерді университетінің 70 жылдығына арналады / С.С. Құнанбаева; пікір беруш.: Р.З. Загидуллин, А.Т. Чакликова.- Алматы: ҚазХҚжӘТУ, 2010.- 324 б.

9. Брекалова, Т.В. 
English for specific purposes
 [Текст]: (4th year) / Т.В. Брекалова, З.К. Жаназарова = учебник английского языка для 4 курса.- Алматы: Бастау, 2011.- 272 с.

10. Ислам, А. 
Англо-русско-казахский:Казахско-англо-русский общественно-политический словарь
 [Текст]: содержит более 6000 слов и словосочетаний / А. Ислам; рец.: Р.З. Загидуллин, А.А. Мулдагалиева.- Алматы: Бастау, 2010.- 260 с.

11. 
Творческое переосмысление прошлого - шаг в будущее
 [Текст]: материалы республиканской научно-практической конференций / соств.: К.К.Дуйсекова, Н.А. Сарсембаева и др. = Национальная система иноязычного образования: новые стратегические ориентиры.- Алматы: КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2008.- 466 с.

12. Козен, Д.С. 
Есептеу теориясы
 [Мәтін]. 2-бөлім: оқулық / Д.С. Козен; ауд. Б. Рысбайұлы. Ә. Рысбаева. Қ. Рысбаева.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 320б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

13. Мауленов, К.С. 
Международное экономическое право
 [Текст]: учебник / К.С. Мауленов, В.М. Шумилов; рец: М.А.Сарсембаев, К.З.Алимов, С.Ж.Айдарбаев.- Алматы, 2014.- 499с.- (Министерство образования и науки Республики Казахстан).

14. Хожин, Г. 
Электр станциялары мен қосалқы станциялар
 [Мәтін]: оқулық / Г. Хожин; пікір жазғандар: Б.Қ.Алияров, П.И.Сағитов, Н.Қ.Қожаспаев.- Алматы, 2014.- 452б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

15. Бисембаева, К.Т. 
Тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Мұнай кен орындарын игерудің теориялық негіздері " пәні бойынша 5В070800-"Мұнай газ ісі" мамандығына арналған / К.Т. Бисембаева, Л.Б. Жетекова; пікір беруш.: А.У. Айткулов.- Актау: КМТИУ, 2014.- 37 б.

16. Баймулдина, Г.А. 
Тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Мұнай-газ кәсіпшілік геологиясы" пәні бойынша 5В070600-"Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау" мамандығына арналған / Г.А. Баймулдина; пікір беруш.: К.А. Қожахмет.- Актау: КМТИУ, 2014.- 18 б.

17. Ахметов, Н.Ә. 
Тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "5В010800- Дене шынықтыру және спорт" мамандығының "Баскетбол оқыту әдістемесі" пәні бойынша / Н.Ә. Ахметов; пікір беруш.: З.Т. Көкшеева.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 30 б.

18. Бекенжанова, А.А. 
Қазақстанның ежелгі заман тарихы
 [Мәтін]: оқу құралы / А.А. Бекенжанова; пікір жазғандар: С.А. Едилханова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 95б.

19. Жолдасбаева, Г.Ө. 
"Мұнай өндіруші кәсіпорындардың экономикасы" пәні бойынша
 [Мәтін]: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық (6М050600-Экономика магистратура мамандығы магистрантарына арналған) / Г.Ө. Жолдасбаева; рец.: Г.А. Саймағамбетова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 39 б.

20. Таймуратова, Л.У. 
Зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Атом және атом ядросының физикасы" пәні бойынша 5В011000- Физика мамандығы магистрантарына арналған / Л.У. Таймуратова; пікір беруші: Қ.Б. Бижанова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 38 б.

21. 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
 [Мәтін] / ред топ: М.Б.Қасымбеков, Б.Б.Темірболат, Ж.К. Үсембаева, Е.А. Хасенов, Т.А. Темірханов, М.М.Бейсенова = қызмет хроникасы.1992-1993 жылдар.- Астана: Деловой мир Астана, 2013.- 596б.- (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.Қызмет хроникасы).

22. 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
 [Мәтін] / ред топ: М.Б.Қасымбеков, Б.Б.Темірболат, Ж.К. Үсембаева, Е.А. Хасенов, Т.А. Темірханов, М.М.Бейсенова = қызмет хроникасы.1990-1991 жылдар.- Астана: Деловой мир Астана, 2013.- 526б.- (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.Қызмет хроникасы).

23. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
 [Текст] / ред группа: М.Б.Касымбеков, Б.Б.Темирболат, Ж.К.Усембаева, Е.А.Хасенов, Т.А.Темирханов, М.М. Бейсенова = хроника деятельности 2012 год.- Астана: Деловой мир Астана, 2013.- 410с.- (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности).

24. Тасболатова, А.А. 
Тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Кәсіпорынның инвестициялық қызметі" пәні бойынша барлық экономикалық мамандықтарға арналған / А.А. Тасболатова; пікір беру.: А.И. Естурлиева.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 22 б.

25. Естурлиева, А.И. 
Методические указания к практическим занятиям
 [Текст]: по дисциплине "Экономика предприятия" специальности "5В050700-Менеджмент" / А.И. Естурлиева; рец.: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 41с.

26. Мамаева, Ж.Ж. 
Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының оқу-далалық практика
 [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Ж. Мамаева; пікір берушілер: А.Т. Тұяқова, Э.У. Сағындықова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 98 б.

27. Нұрбатырова, Т.С. 
Физиканы интеграциялап оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.С. Нұрбатырова; пікір берушілер: Г.Б. Әлімбекова, А.Қ. Ахметов, Г.К. Нұр.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 99 б.

28. Сарсенова, С.Е. 
Кәсіби қазақ тілі
 [Мәтін]: оқу құралы / С.Е. Сарсенова; пікір берушілер: Г.Қ. Ихсанғалиева, және т.б.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 100б.

29. Жұбаева, З.Қ. 
Мектеп математика курсындағы геометрия
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқауқаулық / З.Қ. Жұбаева; пікір жазған; Г.Қ. Нұр = тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 46 б.

30. Каражанова, М.К. 
Методические рекомендации по оценке и повышению надёжности эксплуатации скважин
 [Текст]: методические рекомендации / М.К. Каражанова, Г.М. Эфендиев, О.Г. Кирисенко; рец: А.У.Айткулов, А.Стреков.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 34 с.

31. Мамбеталиева, Г.С. 
Практикалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Сертификаттау органдарын аккредитациялау"пәні бойынша 5В073200- "Стандарттау, сертификаттау және метрология " мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау / Г.С. Мамбеталиева; пікір жазған: М.М. Чажабаева.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 30б.

32. Какимжанов, З.Р. 
Методические указания по выполнению дипломной работы
 [Текст]: методические указания / З.Р. Какимжанов = для студентов спец 5В050900-финансы.- Актау: КГУТиИ, 2013.- 30с.

33. Мұзбаева, Қ.М. 
Тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Мұнай газ саласында қоршаған ортаны қорғау"пәні бойынша 5В070800- "Мұнай газ ісі " мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау / Қ.М. Мұзбаева; пікір жазған: Г.Ж. Кенжетаев.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 38б.

34. Сатанбаева, А.Ө. 
Қазіргі әлемдік валюта жүйесі
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / А.Ө. Сатанбаева; рец: Г.Ж. Нығметова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 14 б.

35. Джумалиева, Л.Т. 
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 [Мәтін]: оқу құралы / Л.Т. Джумалиева; пікір жазған: С.А. Еділханова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 112 б.

36. Қонысбаева, А.А. 
Тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Инновациялық жобаларды бизнес жоспарлау" пәні бойынша / А.А. Қонысбаева, А. Тасбулатова; пікір беруші: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 20 б.

37. Мадиярова, А.С. 
Методическое указания к лабораторным занятиям
 [Текст]: по дисциплине "Технология машиностроения" специальности 5В072400 -"Технологические машины и оборудования" / А.С. Мадиярова; рец: Г.Б. Тулеугалиева.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 30с.

38. Мамбетова, А.И. 
Мұражайтану негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / А.И. Мамбетова; пікір беруші: Э.А. Абланова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 63 б.

39. Манкешова, О.Т. 
Методическая указания к практическим занятиям
 [Текст]: по дисциплине: "Квалиметрия" специальности: 5В073200-"Стандартизация, сертификация и метрология" / О.Т. Манкешова; рец: Ш.К. Джумагазиева.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 38 с.

40. Мухашева, Р.Д. 
Тәжірибелік (зертханалық) сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: "Алифатты қатар қосылыстарының органикалық химиясы" пәні бойынша 5В011200 - "Химия" мамандығына арналған / Р.Д. Мухашева; пікір беруші: А.Ш. Аккенжеева.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 42 б.

41. 
Математическое моделирование экологических задач в природопользовании и природообустройстве
 [Текст]: учебное пособие / Р.К. Махамбетова, А.А. Волчек, Г.Ж. Кенжетаев, П.В. Шведовский; рец.: М.А. Богдасаров и др.- Актау: КГУИТИ, 2014.- 155 с.

42. Нұр, Г.Қ. 
Математиканы оқытудың жеке әдістемесі
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.Қ. Нұр; пікір беріу.: К.Г.Қожабаев және т.б.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 95 б.

43. Тоғашева, Ә.Р. 
Ұңғыны жөндеу
 [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Р. Тоғашева, М.Д. Сарбөпеева; А.О.Айткулов, Ю.М.Кулиев, Н.М.Ахметов.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 71 б.

44. Уразалиев, Б.В. 
Техническая эксплуатация управления и маневрирование судном
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям / Б.В. Уразалиев; рец: С.К.Омержанов.- Актау: КМТжИУ, 2014.- 38 с.

45. Джумагазиева, Ш.К. 
Методические указания к практическим занятиям
 [Текст]: по дисциплине: "Статические методы управления качеством продукции и процессов" специальности 5В073200- "Стандартизация, сертификация и метрология" / Ш.К. Джумагазиева; рец:. М.М. Чажабаева.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 34с.

46. Әбішева.Ш.С. 
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
 [Мәтін]: оқу құралы / Әбішева.Ш.С.; пікір жазғ: Ж.Тілепов, Р.С. Тұрысбек, А.Н. Отарова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 1139 б.

47. Үрістенбекова, Г.Қ. 
Кәсіби қазақ тілі
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.Қ. Үрістенбекова; пікір жазғандар: А.Ә.Байтелив, М.Мырзахметұлы, Б.І. Нұрдәулетова = (туризм мамандығына арналған).- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 95 б.

48. Хачатрян, А.К. 
Методические указания к практическим занятиям
 [Текст]: по дисциплине: "Практика перевода" "Идиоматические выражения английского языка" специальности 5В020700- "Переводческое дело" / А.К. Хачатрян; рец: Н.К. Стамгалиева.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 34с.

49. Айтқұлов, А.О. 
Мұнай өндіру технологиясын басқару
 [Мәтін]: оқу құралы / А.О. Айтқұлов, Т.Ә. Тұрымбетов, Л.Қ. Нұршаханова; пікір берушілер: Б.Ж. Түркпенбаева, Ю.М.Кулиев, Г.Ж.Кенжетаев.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 163 б.

50. Бермухамедова, Г.Б. 
Электронды үкімет
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.Б. Бермухамедова; пікір жазғ.: К.Ж.Даубаев, А.А. Конысбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 63б.

51. Якубова, Д.К. 
Методические указания к практическим занятиям
 [Текст]: по дисциплине "Судовые энергетические установки" специальности 5В071500 "Морская техника и технология" / Д.К. Якубова; рец.: А.У. Табылов.- Актау: КГУТИ, 2014.- 30 с.

52. Саймагамбетова, Г.А. 
Менеджмент мамандығының бітіруші курстарының студенттеріне арналған дипломдық жұмыстарды орындау
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Г.А. Саймагамбетова; рец.: Б.С. Саубетова = 5В050700- менеджмет мамандықтарының студенттеріне арналған.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 30 б.

53. Саймагамбетова, Г.А. 
Методические указания по выполнению дипломной работы
 [Текст]: методические указания / Г.А. Саймагамбетова; рец: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 30 с.

54. Касаева, А.Ж. 
Жалпы физика курсы
 [Мәтін]: оқулық инжененрлік-техникалық мамандықтарға арналған / А.Ж. Касаева; пікір жазғандар: Садыков Н.Р., Б.М. Дүйсенбаев, Б.Е. Кангужин.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 183 б.

55. Маулина, Н.Х. 
"Салық және салық салу" пәні бойынша тәжірибелік сабақтарды өткізуде интербелсенді әдістерді қолдану бойынша әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: 5В050900 - "Қаржы" (бакалавриат) мамандығына арналған / Н.Х. Маулина; пікір беруші: Г.М. Кадырова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 22 б.

56. Табылов, А.У. 
Методические указания к курсовому проекту
 [Текст]: методические указания / А.У. Табылов, К.Б. Жумадилов, А.А. Юсупов; рец: Д.У. Сугиров = технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 98 с.

57. Павиз, Ю.Р. 
Оқу тәжірибесінен өтуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Ю.Р. Павиз; пікір беруші: Н.Х. Маулина = экономика мамандығының 1-курс студенттеріне арналған.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 14 б.

58. Сагындыков, О. 
Методические указания по выполнению практических работ в мастерской учебно-методического комплекса
 [Текст]: методические указания / О. Сагындыков; рец: М.М. Чажабаева.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 14 с.

59. Тасқынбайқызы, Ж. 
Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының бітіруші курстарының студенттеріне арналған дипломдық жұмыс
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Ж. Тасқынбайқызы, Л.Г. Кирбасова; рец: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 30 б.

60. Кильдякова, Е.Н. 
Практикум по истории Казахстана
 [Текст]: учебное пособие / Е.Н. Кильдякова; рец: Л.Л. Буянова.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 82 с.

61. Тажиева, И.Т. 
Агробизнестің экономикалық негіздері
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / И.Т. Тажиева; пікір беруші: А.И. Естурлиева = тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 18 б.

62. Қадырғалиева, Н.Ғ. 
Мұнай-газ өндіруші кәсіпорындар экономикасы
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Н.Ғ. Қадырғалиева; рец: Г.А. Саймагамбетова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 38 б.

63. Қалиева, Э.І. 
Жоғары оқу орнында педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: оқу құралы / Э.І. Қалиева; пікір жазғ: З.Ж Айтжанова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 166 б.

64. Қонысбаева, А.А. 
Тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Құрылыс экономикасы" пәні бойынша / А.А. Қонысбаева, Д.Б. Утебалиева; пікір беруші: А.И. Естурлиева.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 46.

65. Билашова, Г.С. 
Өлшеудің жалпы теориясы
 [Мәтін]: пәні бойынша практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау 5В073200 - "Стандарттау, метрологиялық және сертификаттау" мамандығының студенттеріне аранлған / Г.С. Билашова; пікір беруші: Ш.К. Джумагазиева,.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 30 б.

66. Дюсемалиев, Х.А. 
Методические указания к лабораторным занятиям
 [Текст]: по дисциплине: "Геотехника 1" специальности 5В072900 - "Строительство" / Х.А. Дюсемалиев; рец.: Г.В. Тарасенко.- Актау: КГУТИ, 2014.- 66 с.

67. Естурлиева, А.И. 
Методические указания к практическим занятиям
 [Текст]: по дисциплине "Экономические основы агробизнеса" специальности "5В050600-Экономика" / А.И. Естурлиева, Д.С. Алибеков; рец.: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 38с.

68. Тасболатова, А.А. 
Методические указания к практическим занятиям
 [Текст]: по дисциплине "Инвестиционная деятельность предприятия" для экономических специальности / А.А. Тасболатова; рец: А.И. Естурлиева.- Актау: КГТУИ, 2014.- 18 с.

69. Юнусов, Н.Х. 
Методические указания к лабораторным занятиям
 [Текст]: по дисциплине: "Ремонт технологических машин" специальность 5В072400 - "Технологические машины и оборудование" / Н.Х. Юнусов; рец.: А.У. Айткулов.- Актау: КГУТИ, 2014.- 50 с.

70. Сапарбайқызы, Ш. 
Педагогиканы оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: оқу құралы / Ш. Сапарбайқызы; пікір жазғандар:Н.С.Сайлауова, А.Ж.Салиева, Ғ.У.Кабекенов.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 95 б.

71. Тасболатова, А.А. 
Тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Агробизнестің экономикалық негіздері" пәні бойынша 5В050600 - Экономика мамандығына арналған / А.А. Тасболатова; пікір беру.: А.И. Естурлиева.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 14 б.

72. Дальмуханова, Ф.К. 
Методическая разработка "Практические упражнения по дисциплине "Базовый основной иностранный язык" (уровень В1)
 [Текст]: специальности: 5В011900 - "Иностранный язык: два иностранных языка.5В020700 "Переводческое дело" / Ф.К. Дальмуханова; рец.: Н.К. Стамгалиева.- Актау: КГТУИ, 2014.- 42с.

73. Батманов, К.Б. 
Основы борьбы с отложениями парафина на промыслах
 [Текст]: учебное пособие (апробация)для вузов / К.Б. Батманов; рец.: Айткулов А.У.- Актау: КГУТИ, 2014.- 90с.

74. 
Қазақ көтерілістері
 [Мәтін]: энциклопедия / Бас ред: Б.Ө.Жақып.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 616 б.+24 суретті жапсырма.

75. Мұхашева, М.Ж. 
Омыртқалылар зоологиясының практикумы
 [Мәтін]: оқу құралы / М.Ж. Мұхашева; пікір жазған: Э.Ө.Сағындықова = Биология мамандығының студенттеріне арналған.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 98 б.

76. Естурлиева, А.И. 
Экономика природопользования
 [Текст]: учебное пособие / А.И. Естурлиева, Ж.Т. Бекбергенова; рец.: М.Ж. Каменова, Е. Кудыс.- Актау: КГУТИ, 2014.- 127с.

77. Ізтұрғанова, Г.Қ. 
Жедел-іздестіру қызметінің теориясы
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқаулық / Г.Қ. Ізтұрғанова; пікір беруші: С.К. Алибеков.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 30б.

78. Алибеков, Д.С. 
Методические указание по учебной практике
 [Текст]: методические указания / Д.С. Алибеков; рец: Б.С. Саубетова = ( для студентов 1 курса специальности 5В050600-экономика).- Актау: КГУТиИ, 2014.- 10 с.

79. Кизимбаева, А.Б. 
Предпринимательство в РК
 [Текст]: методические указания / А.Б. Кизимбаева; рец: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 22 с.

80. Кожахмет, К.А. 
Практическая стратиграфия
 [Текст]: учебное пособие / К.А. Кожахмет; рец: А.О.Айткулов, Г.В.Тарасенко.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 139 с.

81. Утесова, К.У. 
Профессионально-ориентированный иностранный язык
 [Текст]: учебно-методическое пособие / К.У. Утесова; рец: С.И. Конысбаева = (спец: 5В070800-нефтегазовое, 5В070600-геология и разведка месторождений полезных ископаемых).- Актау: КГУТиИ, 2014.- 58с.

82. Саймагамбетова, Г.А. 
Аймақтың әлеуметтік саясаты
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Г.А. Саймагамбетова; рец.: А.А. Қонысбаева = 5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының студенттеріне арналған.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 18б.

83. Абдиева, С.Р. 
Әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: "Аймақтық экономика және басқару" пәнін оқыту бойынша 5В051000-" Мемлекеттік және жергілікті басқару" мамандығының студенттеріне арналған / С.Р. Абдиева; рец.: А.И.Естурлиева.- Актау: КГУТИ, 2014.- 20 б.

84. Абдиева, С.Р. 
Әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: "Мемлекеттік қызмет және басқару" пәнін оқыту бойынша 5В051000-" Мемлекеттік және жергілікті басқару" мамандығының студенттеріне арналған / С.Р. Абдиева; рец.: А.И.Естурлиева.- Актау: КГУТИ, 2014.- 18 б.

85. Абдилова, Г.Г. 
Методические указания по выполнению курсовых работ
 [Текст]: для студентов специальности 5В020700 "Переводческое дело " / Г.Г. Абдилова; рец.: Е.А. Феоктистова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 26 с.

86. Кизимбаева, А.Б. 
Корпоративное управление
 [Текст]: методические указания / А.Б. Кизимбаева; рец: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 18 с.

87. Абдешов, Д.Д. 
Методические указания для проведения практических занятий
 [Текст]: по дисциплине: "Управление государственными финансами" специальности 5В050900 "Финансы" / Д.Д. Абдешов; рец.: А.Б. Кизимбаева.- Актау: КГУТИ, 2014.- 23с.

88. Кобегенова, Г.Ж. 
Методические указания по изучению дисциплины"Предпринимательское право Республики Казахстан"
 [Текст]: методические указания / Г.Ж. Кобегенова; рец: Р.К.Абилшеева.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 22 с.

89. Көкшеева, З.Т. 
Дәстүрлі халық ойындары-бастауыш мектептегі тұтас педагогикалық үрдісті жетілдірудің дидактикалық құралы
 [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / З.Т. Көкшеева; пікір жазғандар: А.Қ Ахметов, А.Х. Аренова, Ж.Ы. Сардарова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 66 б.

90. Қабылов, Ә. 
Әдебиетті оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: 5В011700- "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша білім беретін жоғары оқу орындарының "Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі" пәніне арналған оқу құралы / Ә. Қабылов; пікір жазғандар: Б.И. Нұрдаулетова және т.б.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 191б.

91. Қабылов, Ә. 
Қазақ тілінің лексикасын оқыту
 [Мәтін]: 5В011700- "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша "Қазақ тілін оқыту әдістемесі" пәніне арналған оқу құралы / Ә. Қабылов; пікір жазғандар: Б.И. Нұрдаулетова және т.б.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 148б.

92. Өтесова, Г.Е. 
Әлеуметтік ойлардың даму тарихы
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.Е. Өтесова; пікір беруші: А.А. Едилханова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 78 б.

93. Темирова, Г.Д. 
Методические указание по учебно-ознакомительной практике
: методические указания / Г.Д. Темирова; рец: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 14б.

94. Турдалиева, З.Ж. 
Основы грузовой и коммерческой работы
 [Текст]: методические указания / З.Ж. Турдалиева; рец: Д.У. Сугиров = методические указания к курсовому проекту.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 26 с.

95. Утебалиева, Д.Б. 
Экономика және өндірісті ұйымдастыру
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Д.Б. Утебалиева; рец:. Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 22 б.

96. Утебалиева, Д.Б. 
Әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: "Құрылыс экономикасы және менеджменті" пәнінен тәжірибелік сабақтар мен өзіндік жұмыстарға арналған (5В071500- "Құрылыс мамандығына") / Д.Б. Утебалиева; рец:. Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 42 б.

97. Утебалиева, Д.Б. 
Әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: "Сала экономикасы" пәнінен тәжірибелік сабақтарды оқыту бойынша 5В071800-"Электроэнегетика", 5В071700 "Жылуэнергетика" мамандарының студенттеріне арналған / Д.Б. Утебалиева; рец.: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 16 б.

98. Айткулов, А.У. 
Подземная гидромеханика
 [Текст]: научное издание / А.У. Айткулов.- 2-е изд., исправ.- Алматы: Ғылым ордасы, 2014.- 272 с.: илл.90. табл.12.

99. Булекбаева, Г.Ж. 
Сапа менеджменті жүйелері
 [Мәтін]: оқу-әдістемелік нұсқау / Г.Ж. Булекбаева; рец: Ш.К. Джумагазиева.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 102 б.

100. Табылдиева, О.Д. 
ХIХ-ХХ ғасырлардағы Маңғыстау тарихы
 [Мәтін]: оқу құралы / О.Д. Табылдиева; пікір жазған: С.А. Еділханова.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 98б.

101. Айткулов, А.У. 
Прогноз и моделирование разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами
 [Текст]: монография / А.У. Айткулов.- Алматы: Ғылым ордасы, 2014.- 178 с.: илл.42. табл.25.

102. Кузутбаева, Б.К. 
Современные проблемы международных отношений
 [Текст]: учебно-методическое пособие / Б.К. Кузутбаева; рец: Т.А.Дрозина, Н.Т.Садыков, А.Б.Медиханова = (для студентов специальности "Международные отношения).- Актау: КГУТ иИ им.Ш.Есенова, 2014.- 94 с.

103. Қоржықбаева, А.М. 
Математика 2
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / А.М. Қоржықбаева, Н.Р. Садыков; пікір беруші:Б.Т.Тәжіғұлов = есептеу-графикалық жұмыстарға арналған = (техникалық мамандықтар студенттеріне арналған).- Ақтау: КМТжИУ, 2013.- 98 б.

104. Садыков, Н.Р. 
Математика 1
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Н.Р. Садыков, А.М. Қоржықбаева; пікір беруші:Б.Т.Тәжіғұлов = есептеу-графикалық жұмыстарға арналған = (техникалық мамандықтар студенттеріне арналған).- Ақтау: КМТжИУ, 2013.- 84 б.

105. Саймагамбетова, Г.А. 
Аймақтың әлеуметтік саясаты
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Саймагамбетова; пікір беруш.: Д. Челекбай, Қ.Б. Дауылбаев.- Актау: КМТИУ, 2014.- 140 б.

106. Арыстанбаев., М.Г. 
Қазақ тіліндегі сойлемнің оқшау бөліктерінің функционалдық стильдеріндегі қызметі
 [Мәтін]: монография / М.Г. Арыстанбаев.; пікір жазғ.: Ж.С. Дүйсенбаева, Б.И. Нұрдаулетова және т.б.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2014.- 208 б.

107. Ауешова, Б.Т. 
Институт обязательства в обычном праве казахов и его значение в современности
 [Мәтін] / Б.Т. Ауешова; рец.: Т.А.Агдарбеков, А.Е.Жатканбаева, Л.М. Сатанова = монография.- Актау: Полиграф-Сервис, 2013.- 149 с.

108. Қобланов, Ж.Т. 
Тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: 6М011700- "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығының студенттеріне "Әдебиеттану ғылымындағы мектептер" пәні бойынша / Ж.Т. Қобланов; пікір беруші: Г.Қ. Үрістенбекова.- Актау: КМТИУ, 2014.- 26 б.

109. 
Мультимедиа анықтамалығы
 [Мәтін] / И. Братцев, Г. Әмірханова, М. Мұқанқызы, Ә. Сембай; ауд.: Е.Теміров = Справочник по мультимедиа.- Алматы: АҚ "Қазконтент", "Adal Plus", 2013.- 164 б.

110. Саубетова, Б.С. 
Методические указания по проведению профессиональной практики
 [Текст]: методические указания / Б.С. Саубетова; рец: К.Ж. Даубаев = методические указания для студентов специальности 5В050900-финансы дневной, заочной форм обучения.- Актау: КГУТи И, 2014.- 14 с.

111. Утебалиева, Д.Б. 
Әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Д.Б. Утебалиева; рец: М.Ә. Көшімова = (тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған) = көлік, көлік техникасы және технологиялары 5В07130 мамандығына арналған.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 21 б.

112. Конаршаева, А.А. 
Методические указания к практическим занятиям
 [Текст]: методические указания / А.А. Конаршаева; рец:Н.К. Стамгалиева = 5В011900-Иностранный язык:два иностранных языка, 5В020700 Переводческое дело.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 42 с.

113. Юсупов, А.А. 
Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Транспорт и транспортная техника"
 [Текст]: раздел "Тягово-эксплуатационные свойства автомобилей"(Тяговой расчет автомобиля с механической и гидромеханической трансмиссией) специальности: 5В071300-"Транспорт, транспортная техника и технологии" / А.А. Юсупов, Е.К. Мусаев, К.Б. Жумадилов; рец.: М.Ж. Нигметов.- Актау: КГУТИ, 2014.- 42 с.

114. Таскараева, М.Б. 
Әдістемелік нұсқау
 [Мәтін]: "Кәсіпорын экономикасы" пәнінен тәжірибелік сабақтарды оқыту бойынша 5В071200-"Машина жасау " мамандығының студенттеріне арналған / М.Б. Таскараева; рец.: Б.С. Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 19 б.

115. Утебалиева, Д.Б. 
Өндірістік тәжірибеден өтуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Д.Б. Утебалиева, А.А. Тасболатова; пікір беруші: Б.С. Саубетова = (5В050600-экономика мамандығының 3-курс студенттеріне арналған).- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 18 б.

116. Айткулов, А.У. 
Эффективность технологий разработки
 [Текст]: выработка запасов нефти / А.У. Айткулов.- Verlag: LAR LAMBERT Academic Publishing, 2015.- 256 c.

117. Бұғыбай, Д.Б. 
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
 [Мәтін]: оқу құралы / Д.Б. Бұғыбай; пікір беруші: Н.Б.Калкаева = ( жалпы бөлім).- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 116 б.

118. Байгалиева, А.О. 
Әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / А.О. Байгалиева; рец: Б.С. Саубетова = Мемлекеттік және жергілікті басқару 5В051000 мамандығы студенттеріне арналған.- Ақтау: КМТжИУ, 2014.- 50 б.

119. Досмамбетова, Ф.К. 
Методические указания к практическим занятиям
 [Текст]: по дисциплине: "Экономическая оц5нка стоимости предприятия" специальности: 5В050600 "Экономика"( магистратура) / Ф.К. Досмамбетова; рец.: Б.С. Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 30 с.

120. Феоктистова, Е.А. 
Содержание подготовки магистров по английскому языку с использованием новых информационных технологий
 [Текст]: учебное пособие / Е.А. Феоктистова; рец: Н.А.Завалко, Ф.М. Штейнбук, Т.А. Ширяева.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 98 с.

121. Кулжагарова, Б.Т. 
Математика 2
 [Текст]: оқу құралы / Б.Т. Кулжагарова; пікір беруш.: Н.Р. Садыков, Б.И. Канжугин, М.Н. Утебаев.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 127 с.

122. Алибеков, Д.С. 
Оқу-әдістемелік құрал
 [Мәтін]: 5В030100-"Құқықтану" мамандығының "Қазақстан Республикассының қылмыстық іс жүргізу құқығы" / Д.С. Алибеков; пікір беруші: Д.Б.Бұғыбай.- Актау: КМТИУ, 2014.- 38 б.

123. Исмуханов, А.К. 
Курс лекций по методике преподавания литературы
 [Текст]: учебное пособие / А.К. Исмуханов; рец.: Ж.Дуйсенбаева, А.Х. Аренова, Б.К. Акбердиева.- Актау: КГУТИ, 2014.- 276 с.

124. Исмуханов, А.К. 
Курс лекций по методике преподавания русского языка
 [Текст]: учебное пособие / А.К. Исмуханов; рец.: Ж.Ж. Толысбаева, О.Б. Алтынбевова, Г.С. Мадибаева.- Актау: КГУТИ, 2014.- 262 с.

125. Қайдар, Ә. 
Ғылымдағы ғұмыр
 [Мәтін]. 1-том. (мақалалар, баяндамалар жинағы) / Ә. Қайдар; жауапты редактор: Э.Ә. Өтебаева.- Алматы: "Сардар", 2014.- 520 б.

126. Қайдар, Ә. 
Ғылымдағы ғұмыр
 [Мәтін]. 2-том. (мақалалар, баяндамалар жинағы) / Ә. Қайдар.- Алматы: "Сардар", 2014.- 512 б.

127. Қайдар, Ә. 
Ғылымдағы ғұмыр
 [Мәтін]. 3-том. (мақалалар жинағы) / Ә. Қайдар; Э.Ә. Өтебаева.- Алматы: "Сардар", 2014.- 512 б.

128. Қайдар, Ә. 
Ғылымдағы ғұмыр
 [Мәтін]. 6-том. (қазақ тілі этимологиясының ғылыми-теориялық негізлері) / Ә. Қайдар; Жауапты ред: Ж.А. Манкеева.- Алматы: "Сардар", 2014.- 256 б.

129. Айтбайұлы, Ө. 
Основы Казахской терминологии
 [Текст] / Ө. Айтбайұлы.- Алматы: "Абзал-Ай", 2014.- 384 с.+16стр цветная вклейка.

130. Кемел, М. 
Ақыл қалта
 [Мәтін] / М. Кемел.- Астана: Аударма, 2013.- 616 б.

131. Маманов, Ы. 
Қазақ тіл білімінің мәселелері
 [Мәтін] / Ы. Маманов; Құраст.: ф.ғ.д.Ғ.Әнес.- Алматы: Абзал-Ай, 2014.- 640 б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы).

132. 
Мемлекеттік тіл саясаты
 [Мәтін]: жинақ / ред.басқ:Д.Таумұрат = Государственная языковая политика = (нормативтік-құқықтық актілер жинағы.сборник нормативно-правовых актов).- Астана: Ш. Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың респ-к үйлестіру- әдістемелік орталығы, 2014.- 912 б.

133. Мұсабаев, Ғ. 
Қазақ тіл білімінің мәселелері
 [Мәтін] / Ғ. Мұсабаев; Құраст: ф.ғ.д. Ғ.Әнес.- Алматы: Абзал-Ай, 2014.- 640 б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы).

134. Өмірәлиев, Қ. 
Қазақ тіл білімінің мәселелері
 [Мәтін] / Қ. Өмірәлиев; Құраст.: ф.ғ.д.Ғ.Әнес, Ж.Қ.Ибраева.- Алматы: Абзал-Ай, 2014.- 640 б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы).

135. Сайрамбаев, Т. 
Қазақ тіл білімінің мәселелері
 [Мәтін] / Т. Сайрамбаев; Құраст.: ф.ғ.д.Ғ.Әнес, К.Шаймерденова.- Алматы: Абзал-Ай, 2014.- 640 б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы).

136. Сарыбаев, Ш. 
Қазақ тіл білімінің мәселелері
 [Мәтін] / Ш. Сарыбаев.- Алматы: Абзал-Ай, 2014.- 640 б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы).

137. Айтбайұлы, Ө. 
Тілтірес
 [Текст]: жинақ / Ө. Айтбайұлы = (Мемлекеттік тілді қалыптастыру хақындағы ойлар, сұхбаттар, тұжырымдамалар, баяндамалар, мақалалар).- Алматы: "Абзал-Ай", 2014.- 400 б.

138. Жадигерова, О.Ж. 
Финансовый анализ в коммерческом банке
 [Текст]: учебное пособие / О.Ж. Жадигерова; рец.: Н.Ш. Сырлыбаева.- Актау: КГУТИ, 2014.- 99 с.

139. Қалиев, Б. 
Ұазақ тілінің түсіндірме сөздігі
 [Мәтін]: сөздік / Б. Қалиев; жауапты ред: Ш.Құрманбайұлы, Қ.Бижомарт; пікір жазғандар: Г.Смагулова, Б.Бекетов.- Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2014.- 728 б.

140. Қалиев, Б. 
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі
 [Мәтін]: сөздік / Б. Қалиев; жауапты ред: Ш.Құрманбайұлы, Қ.Бижомарт; пікір жазғандар: Г.Смагулова, Б.Бекетов.- Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2014.- 728 б.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper