Жаңа басылымдар бюллетені 1-шығарылым (2018)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 1 (2018)

69(053)

C43     

             Challenges and Innovations in Geotechnics [Текст]: Proceedings of the 8th Asian young geotechical engineers conference, Astana, Kazakhstan, august 5-7, 2016 / editor: A.Zhussupbekov.- CRC Press, 2016.- 312 с.                    1 экз.

 

378

E67      Ergozhin, E.E.

             Order of the red banner of labor A.B.Bekturov institute of chemical sciences in 1988-2004 -discoveries, inculcations, achievements and awards [Текст] / E.E. Ergozhin.- Almaty, 2005.- 84 с.                         9 экз.

 

621.31(075.8)

I-32      Ibraev.A.T.

             Thepretical basics of electrical engineering [Текст]: Textbook / Ibraev.A.T.- Almaty, 2016.- 298с.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                    10 экз.

 

378

K70     Kolumbayeva, Sh.Zh.

             Theory and methods of upbringing work [Текст]: Textbook / Sh.Zh. Kolumbayeva, K.K. Zhampeisova, N.N. Khan.- Almaty, 2016.- 262с.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                          20 экз.

 

53(075.8):66

O-52    Omashova, G.Sh.

             Physics [Текст]: Textbook / G.Sh. Omashova, K.Kh. Abdrakhmanova, N.S. Saidullaeva.- Almaty, 2016.- 304с.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                           10 экз.

 

52(075.8)

R19      Ramazanova, S.A.and etc.

             Astronomy [Текст]: Textbook / S.A.and etc. Ramazanova.- Almaty: BookPrint, 2016.- 206с.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                    10 экз.

 

004.4

U79      Urmashev, B.A.

             Information-communication technology [Текст]: Textbook / B.A. Urmashev.- Almaty, 2016.- 410с.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                    10 экз.

 

37.01

Z62      Zhampeisova,.K.K.

             Pedagogy [Текст]: Textbook /.K.K Zhampeisova, N.N. Khan, A.N.and etc. Kosherbaeva.- Almaty, 2016.- 390с.- (Ассоциация высших учебных заведений РК).                       10 экз.

 

004.4:621

Z62      Zhetessova, G.S.

             Machine graphics [Текст]: Textbook / G.S. Zhetessova, S.K. Biizhanov, A.K. Rakishev.- Almaty, 2016.- 306с.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                           10 экз.

 

657(07)

А457   Алданиязов, К.Н.

             Управленческий учет и анализ.1. [Текст]: учебное пособие / К.Н. Алданиязов; рец: О.И.Егоров, Т.Б.Баяхметов.- 2-е изд.- Алматы: NURPRESS, 2014.- 204 с.                               1 экз.

 

657(07)

А457   Алданиязов, К.Н.

             Управленческий учет и анализ.2. [Текст]: учебное пособие / К.Н. Алданиязов; рец: О.И.Егоров, Т.Б.Баяхметов.- 2-е изд.- Алматы: NURPRESS, 2014.- 168 с.                               1 экз.

 

536.7(075.8)

А4        Аллан, Р.Хамбли.

             Электрлік энергетика инженериясы: принциптері мен қосымшалары [Мәтін]: оқулық / Р.Хамбли Аллан; ағыл. тіл. ауд. А. Сейітхан, Т.Сакен.- 6-шы бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 548 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                   30 экз.

 

328

А47      Алшымбаев, З.

             Аманат арқалаған жылдар [Мәтін]. Кн.2. Мақалалар, сұхбаттар, депутаттық сауалдар, шақырулар, құттықтаулар / З. Алшымбаев.- Астана: Фолиант, 2014.- 504б+ суреттер.                 1 экз.

 

821.512.122(07)

А52     

             Аманаттай сақталған асыл мұра [Мәтін]: (М.Әуезов мемориалдық музей-үйінде орналасқан қоғамдық негіздегі Алматы қалалық қазақ әдебиеті мен өнері халық университетінде өткізілген сабақтар туралы жазбалар) / құрастырушылыар: Камалқызы Ж. Бердібай А.- Алматы, 2017.- 343 б.                        1 экз.

 

159.923

А62      Аминов, И.И.

             Психология делового общения [Текст] / И.И. Аминов.- Москва: Омега-Л, 2005.- 304 с.- ((Успешный менеджмент)).              1 экз.

 

550.3(075.8)

А53      Амр, С.Эльнашай.

             Сейсмологиялық инженерия негіздері: Сілкініс ошағынан қирауға дейін [Мәтін]: оқулық / С.Эльнашай Амр, Ди Сарно Луиджи, Квон О-Сун; ағылшын тілінен ауд.:.- 2-бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 500б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                            15 экз.

 

37.012(043.3)

А67      Аңшыбаева, Ш.

             Этнопедагогика қағидалары арқылы жеткіншектердің ұлттық дүниетанымын дамытудың педагогикалық шарттары [Мәтін]: автореф. 6М010300 маман.білім магистрі академ. дәрежесін алу үшін дайындалған. Қорғалған: 22.02.18ж. / Ш. Аңшыбаева; ғыл. жет. Сапарбайқызы Ш.- Актау: КГУТИ, 2018.- 26 б.                          1 экз.

 

371(072)

А80      Аренова, А.Х.

             Методика развития познавательных навыков в учебной деятельности школьников [Текст]: Учебно-методическое пособие / А.Х. Аренова.- Алматы: Эверо, 2002.2003.- 128 с.                 2 экз.

 

371(07)

А80      Аренова, А.Х.

             Методика самостоятельной работы школьников [Текст]: Учебное пособие / А.Х. Аренова.- Алматы: Эверо, 2003.- 180 с.                 2 экз.

 

004.658.2(07)

Б34      Бегаришева, Г.Г.

             Ақпараттық - коммуникациялық білім беру ортасында оқыту үрдісін жобалау [Мәтін]: оқу құралы / Г.Г. Бегаришева; пікір жазған; Б.Б.Сулейменова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 80 б.                 5 экз.

 

908:7.031.2

Б39      Бекешов, С.С.

             Маңғыстау халқының дәстүрлі қол өнері [Мәтін]: оқу құралы / С.С. Бекешов; пікір берушілер: А.И.Ибрагимова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 87 б.                         5 экз.

 

821.512.122

Б39      Бекқалиұлы, Т.

             Тағылымы мол тағдырлар [Мәтін]: эсселер / Т. Бекқалиұлы.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2016.- 168 б.                 10 экз.

 

620(075.8)

Б64      Блэк, Ж.Т.

             Дегармо өндірістік процестері мен материалдары. Халықаралық нұсқасы. 2 том [Мәтін]: оқулық / Ж.Т. Блэк, Р.А. Кохсер; ағыл.тіл.ауд. Хабай А.- 11-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 544 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                    20 экз.

 

37.01

Б82      Бордовская, Н.В.

             Педагогика [Текст]: учебник / Н.В. Бордовская, А.А. Реан.- СПб: Питер, 2000.- 304 с.                            1 экз.

 

37.013.42

В19      Василькова, Ю.В.

             Социальная педагогика. курс лекций [Текст]: учебное пособие / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова.- Москва: Академия, 1999.- 440 с.                   1 экз.

 

372.367

В70      Волынкин, В.И.

             Возвращение духовности (духовное воспитание в школе) [Текст]: монография / В.И. Волынкин, Н.А. Ковалева.- Астрахань: Изд-во АОИУУ, 2005.- 140 с.                1 экз.

 

575(075.8)

Г30     

             Генетика негіздері. 2 том [Мәтін] = GENETICS: оқулық / С.Клаг Уильям [ж.б.]; ағыл. ауд.: Б.О.Бекманов.- 11-бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 820б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                             25 экз.

 

657.6(075.8)

Г89      Грэм, К.

             Қазіргі заманғы аудит [Мәтін]: оқулық / Коссерат Грэм, Родда Неил; ағыл.тіл.ауд. Ыскакова Қ., Мырзаева У.- 3-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 408 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                  15 экз.

 

37(07)

Д36      Дерябо, С.Д.

             Экологическая педагогика и психология [Текст]: учебное пособие / С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин.- Ростов на Дону: Феникс, 1996.- 480 с.                       1 экз.

 

502/504

Д38      Джильберт, М.М.

             Экологиялық инженерия негіздері. 2 том [Мәтін] = Introduction to Environmental Engineering Engineering and Science: оқулық / М.М. Джильберт, Венделл.П.Э.; ағыл. тіл.ауд.Ш.Назарқұлова.- 3-ші бас.- Алматы, 2017.- 548 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                           25 экз.

 

005(075.8)

Д63      Дорф, Р.К.

             Заманауи басқару жүйелері 3-бөлім [Мәтін]: оқулық / Р.К. Дорф, Р.Х. Бишоп; ағыл. ауд. Қ.М.Төреханова., Б.М.Саяқова.- Алматы: Дәуір, 2018.- 338б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                              15 экз.

 

372(07)

Д71     

             Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие / под ред. Ядэшко В.И., Сохина Ф.А.- Москва: Просвещение, 1978.- 416 с.                 1 экз.

 

373.29(043.3)

Д74      Друсбаева, Ж.Б.

             Жоғары топ балаларын мектепке даярлауда инновациялық технологияларды пайдалану [Мәтін]: автореферат: 6М010300- мамандығы бойынша білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін: Қорғалған 22.02.18ж.: 13.00.07 / Ж.Б. Друсбаева; ғыл. жет.; Нурмухаметова Р.А.- Актау: КГУТИ, 2018.- 21 б.                        1 экз.

 

005.642.2(075.8)

Д78      Дуглас, К.М.

             Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: Заманауи кіріспе. 2 том [Мәтін]: оқулық = Statistical Quality Control: A Modern Introduction / К.М. Дуглас; ағыл.тіл.ауд. Айжамбаева С. тб.- 7-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 404б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                         25 экз.

 

159.9:37

Д92      Дьюи, Д.

             Психология и педагогика мышления [Текст] / Д. Дьюи; пер. с англ. Н.М.Никольской.- Москва: Совершенство, 1997.- 208 с.                 1 экз.

 

371(043.3)

Е64      Ерболекова, Н.С.

             Мектеп оқушыларының интеллектуалды әлеуетін дамыту [Мәтін]: автореф. 6М010300-педагогика ғыл.білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайын. Қорғалған: 22.02.18ж.: 13.00.00 / Н.С. Ерболекова; ғыл, жет.; Қалиева Э.І.- Актау: КГУТИ, 2018.- 14 б.                 1 экз.

 

378:54

Е69      Ергожин, Е.Е.

             70 лет. Ордена трудового Красного Знамени Институту химических наук им. А.Б.Бектурова [Текст]: сборник / Е.Е. Ергожин; ответ.секретарь Садырова А.Т.- Алматы, 2015.- 867с.                            4 экз.

 

378

Е69      Ергожин, Е.Е.Академик НАН РК.

             О науке и об ученых. В 2-х томах. Т.1 [Текст]: сборник / Е.Е.Академик НАН РК Ергожин; гл.ред. Жубанов Б.А.- изд.2-е доп. и ререраб.- Алматы, 2013.- 892 с.                        5 экз.

 

378

Е69      Ергожин, Е.Е.Академик НАН РК.

             О науке и об ученых. В 2-х томах. Т.2 [Текст]: сборник / Е.Е.Академик НАН РК Ергожин; гл.ред. Жубанов Б.А.- изд.2-е доп. и ререраб.- Алматы, 2013.- 918с.                         5 экз.

 

541.183:66.0

Е69      Ергожин, Е.Е.

             Ионообменные и полупроницаемые мембраны [Текст]: монография / Е.Е. Ергожин, Т.К. Чалов; рец. В.А.Соломин., Кравцова В.Д.- Алматы, 2004.- 245 с.                           3 экз.

 

544.183:66.0

Е69      Ергожин, Е.Е.

             Мембраны и мембранные технологии [Текст]: монография / Е.Е. Ергожин, Т.К. Чалов, К.Х. Хакимболатова; рец. М.Б.Умерзакова., В.Д.Кравцова.- Алматы, 2007.- 260 с.                     5 экз.

 

378:54

Е69      Ергожин, Е.Е.

             Наш вклад в химическую науку и инновационные технологии за годы независимости Республики Казахстан (1991-2013гг.) [Текст]: сборник / Е.Е. Ергожин; ответ.секретарь Садырова А.Т.- Алматы, 2014.- 1076с.                         1 экз.

 

541.6:678.7

Е69      Ергожин, Е.Е.

             Окислительно-восстановительные гомо- исополимеры на основе винилового эфира моноэтаноламина и аллиламина [Текст]: монография / Е.Е. Ергожин, С.А. Шоинбекова; рец. Джумадилов Т.К., Батырбеков Е.О.- Алматы, 2007.- 255 с.                 3 экз.

 

541.183:661.183

Е69      Ергожин, Е.Е.

             Органоминеральные сорбенты и полифункциональные системы на основе природного алюмосиликатного и угольно-минерального сырья [Текст]: монография / Е.Е. Ергожин, А.М. Акимбаева; рец. Р.М.Искаков., А.А.Еспенбетов.- Алматы, 2007.- 373 с.                      5 экз.

 

378:54

Е69      Ергожин, Е.Е.

             Ордена трудового Красного Знамени Институт химических наук им. А.Б.Бектурова в 1988-2003гг. -открытия, внедрения, достижения и награды [Текст] / Е.Е. Ергожин.- Алматы, 2004.- 95 с.                  8 экз.

 

541.49:66.0

Е69      Ергожин, Е.Е.

             Полиэлектролиты и комплексоны [Текст]: монография / Е.Е. Ергожин, Б.Е. Бегенова; рец. Батырбеков Е.О., Кравцова В.Д.- Алматы: Print-S, 2010.- 163 с.                        7 экз.

 

016:929

Е65     

             Ерғожин Еділ Ерғожаевич. Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы [Мәтін] = Ергожин Е.Е.: көрсеткіш / отв. ред. К.Д.Пралиев.- Алматы, 2011.- 343 б.                     6 экз.

 

016:929

Е65     

             Ерғожин Еділ Ерғожаевич. Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы [Мәтін] = Ергожин Е.Е.: көрсеткіш / отв. ред. К.Д.Пралиев.- Алматы: Ғылым, 2001.- 215 б.                      13 экз.

 

016:929

Е65     

             Ерғожин Еділ Ерғожаевич. Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы [Мәтін] = Ергожин Е.Е.: көрсеткіш / гл. ред. К.Д.Пралиев.- Алматы, 2017.- 1154 б.                     3 экз.

 

929:55

Е79      Есенов, Ш.Е.

             Өнегелі өмір [Мәтін] / Ш.Е. Есенов; бас ред. Мұтанов Ғ.М.- 109-шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 389 б.- (Өнегелі өмір).                     2 экз.

 

016:929

Е82     

             Есенов Шахмардан Есенович [Текст] = Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана: Қазақстан ғалымдары биобиблиографиясына арналған мәліметтер / Академик Ш.Есенов ат. ғылыми-білім беру қоры.- Алматы, 2018.- 98 с.                          2 экз.

 

32.019.5(07)

Е79      Есетова, Г.Б.

             Саяси технологиялар [Мәтін]: оқу құралы / Г.Б. Есетова; рец.: А.Е.Бижанова., Л.Л.Буянова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 80 б.                   20 экз.

 

330(075.8)

Ж26    Жан, Ж.

             Экономика және бизнеске арналған математика. 2 том [Мәтін]: оқулық / Жак Жан; ауд.: Игенбаева Ә. тб.- 8-бас.- Алматы: ЖШС РПБК Дәуір, 2017.- 304б.- (КР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                 25 экз.

 

336.71(075.8)

Ж35    Жарковская, Е.П.

             Банковское дело [Текст]: учебник / Е.П. Жарковская.- Москва: Омега-Л, 2005.- 452 с.                           1 экз.

 

378(053)

Ж33   

             Жастар және ғаламдану жағдайында Қазақстанның жаңғыруы мен бәсекеге қабілеттілігі [Мәтін] = Молодеж и модернизация Казахстана в условиях глобальной конкурентоспособности.Молодых ученых, докторантов PhD, магистрантов и студентов- МГТУ: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы 11 мамыр 2017 жыл.- Ақтау: CASPI SERVICE, 2017.- 480 б.                      1 экз.

 

37.01

З-18     Зак, А.З.

             Развитие умственных способностей младших школьников [Текст] / А.З. Зак.- Москва: Просвещение, 1994.- 320 с.                        1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Зейнолла әлемі [Мәтін]: Мақалалар, естеліктер, көптомдыққа енбей қалған жазбалар, сұхбаттар, афоризмдер / С. Зейнолла.- Алматы: Runa, 2017.- 300 б.                    1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.1. Сергелдең.: Тарихи роман / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 328 б.              1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.10. Із: (биографиялық хикаят) / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 264 б.              1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.11. Мақалалар, рефераттар / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 344б.                 1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.12. Мақалалар, рефераттар / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 316 б.                1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.13. Мақалалар, рефераттар. Қазақ емшілігі мен дәрігерлігі / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 376 б.                                1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.14. Очерктер, портреттер, естеліктер / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 320 б.                    1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.15. Естелік, жолжазбалар / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 432 б.                1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.2. Басбай: Тарихи роман / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 356 б.                1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.3. Басбай туралы әңгіме-жырлар / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 264 б.              1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.4. Қаракерей Қабанбай. Хан батыр Қабанбай: Тарихи роман / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 396 б.                                1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.5. Сүлеймен би: Тарихи эсселер / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 256 б.              1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.6. Тұғырыл хан. Қайрақбай. Демежан: Тарихи эсселер / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 352 б.                                1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.7. Қазақ этнографиясы / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 448 б.                1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.8. Қазақ этнографиясы / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 328 б.                1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.9. Шалқыма әңгіме-новеллалар, хикаяттары / С. Зейнолла.- Алматы.- 2017: Ан Арыс, 2017.- 332 б.                        1 экз.

 

821.512.122

З-41     Зейнолла, С.

             Сөз-ғұмыр [Мәтін] / С. Зейнолла.- Алматы: Runa, 2017.- 300 б.                        1 экз.

 

330.322(075.8)

И58    

             Инвестиции [Текст]: учебник / под ред.И.И.Ковалева и др.- Москва: Проспект, 2005.- 440 с.                               1 экз.

 

502/504

И62    

             Инженерная экология и экологический менеджмент [Текст]: учебник / под ред.: Н.И.Иванова, И.М.Фадина.- изд.2-е, перераб. и доп.- Москва: Логос, 2006.- 520 с.                          1 экз.

 

004.78:338.24

И74    

             Информационные технологии управления [Текст]: учебное пособие / под ред. Г.А.Титоренко.- Москва: Юнити-Дана, 2004.- 439 с.               1 экз.

 

37.01

И90    

             История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия [Текст]: учебное пособие / сост. Мчедлидзе Н.Б.- Москва: Просвещение, 1987.- 432 с.                          2 экз.

 

94(35)

И90    

             История Древнего Востока [Текст]: учебник / под ред. Кузищина В.И.- 2-е перераб. и доп.- Москва: В.школа, 1988.- 416 с.                 1 экз.

 

579

К41     

             Клетканың молекулалық биологиясы. 2 том [Мәтін] = Molecular biology of the cell: оқулық / А. Брюс [ж.б.]; ағыл. тіл.ауд. Ережепов Ә. Ережепов Д.- 6-шы бас.- Алматы: Дәуір, 2017.- 660 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).              25 экз.

 

371(07)

К57      Коджаспирова, Г.М.

             Технические средства обучения и методика их использования [Текст]: учебное пособие / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров.- Москва: Академия, 2001.- 256 с.                      1 экз.

 

550/62(075.8)

К46      Кодуто, Д.П.

             Инженерлік геотехника: теория және тәжірибе [Мәтін]: оқулық 3-том / Д.П. Кодуто, М.Р. Юнг, У.А. Кич; ауд.: Е.Т. Бесімбаев.- 2-бас.- Алматы, 2017.- 242 б.- (КР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                         40 экз.

 

376(07)

К68     

             Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии [Текст]: учебное пособие / под ред.Пузанов Б.П.- 2-е изд.стереот.- Москва: Академия, 1999.- 144 с.                 1 экз.

 

37.018.1

К90      Куликова, Т.А.

             Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст]: учебник / Т.А. Куликова.- Москва: Академия, 1999.- 232 с.              1 экз.

 

371.31

К94      Кусаинов, Г.М.

             Педагогическая технология: теория, история, практика [Текст]: монография / Г.М. Кусаинов.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2000.- 324 с.                1 экз.

 

811.512.122

Қ13      Қабылова, А.

             Оқушылардың іскерлік қарым-қатынас тілін модульдік технология арқылы оқыту әдістемесі [Мәтін]: Монография / А. Қабылова; пікір жазғ.; Аренова А.Х. тб.- Алматы: Дәуір-Кітап, 2015.- 232 б.                           1 экз.

 

811.512.122

Қ13      Қабылова, А.

             Іскерлік қарым-қатынас тілі [Мәтін]: оқу құралы білім алушыларға арналған / А. Қабылова; пікір жазғ.; Аренова А.Х. тб.- Алматы: Дәуір-Кітап, 2015.- 312 б.                          1 экз.

 

030:629.7

Қ18     

             Қазақстан ғарышкерлері. 1991-2015ж. [Мәтін] = Космонавты Казахстана. Astronauts of Kazakhstan: справочник / дайын. С.Қ.Нұрғалиева, І.Б.Қанғожин.- Астана: Фолиант, 2017.- 128 б.                       3 экз.

 

030

Қ18     

             Қазақстан жазушылары [Мәтін]: Анықтамалық / құр. Саят Қ., Жұмашева Қ.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 480 б.                       2 экз.

 

376(043.3)

Қ41      Қарабатыр, И.Қ.

             Мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім беру мәселелері [Мәтін]: автореф.6М010300 мамандығына білім магистрі академ. дәрежесін алу үшін дайындалған. Қорғалған:22.02.18ж. / И.Қ. Қарабатыр; ғыл.жет.Егенисова А.Қ.- Актау: КГУТИ, 2018.- 18 б.                           1 экз.

 

929

Қ67      Қосай, О.

             Кешені көрсін бүгінгі [Мәтін]: оқу құралы / О. Қосай.- Алматы, 2016.- 328 б.                           4 экз.

 

030:929

Л34    

             Лев Гумилев: [Текст]: Энциклопедия / гл.ред. Сыдыков Е.Б., сост. Шанбай Т.К.- Москва: Худ.лит., 2013.- 704 с.:илл.              1 экз.

 

323/324(075.8)

М13     Майкл, Е.Крафт.

             Қоғамдық саясат. Саясат, талдау және баламалар [Мәтін]: оқулық / Е.Крафт Майкл, Р.Фурлонг Скот; ағ. тіл.ауд., Баспаков М., Кенжебекова П.- 5-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 468 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                   30 экз.

 

622.276(075.8)

М13     Майкл, Ж.

             Мұнай өндіру жүйесі. 2 том [Мәтін] = Petroleum production systems: оқулық / Ж. Майкл, Х. Дэниел, Жу Диң; ағыл. тіл. ауд. Насибуллин Б.тб.- 2-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 380б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                   30 экз.

 

691(075.8)

М13     Майкл, С.Мамлюк.

             Азаматтық нысандарда қолданылатын құрылыс материалдары. 2 том [Мәтін] = Materials for civil and construction engineers: оқулық / С.Мамлюк Майкл, П.Заниевски Джон; ағыл. тілінен ауд. Е.Т.Бесімбаев тб.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 340 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                           25 экз.

 

502/504(075.8)

М15     Макконнелл, Р.Л.

             Қоршаған ортаны қорғау мәселелері: тұрақты болашаққа көзқарас [Мәтін]: оқулық / Р.Л. Макконнелл, Даниэль К. Абель; ағыл.тіл.ауд. Абиева Г.Б., Жомартова Г.Ж.- 4-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 320 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                           50 экз.

 

511(075.8)

М29    

             Математикалық анализ. Бір айнымалы. 1том [Мәтін]: оқулық / Хьюз-Халлет [ж.б.]; ағылшын тілінен ауд.: Туреханова К.М. тб.- 6-бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 563б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                   30 экз.

 

796(072)

М45     Мендалиев.Б.М.

             Ұлттық спорт түрлері пәні [Мәтін]: 5В010800-Дене шынықтыру және спорт: тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / Мендалиев.Б.М.; пікір беруші: А.Қ.Аренова.- Актау: КМТИУ, 2016.- 41 б.                     5 экз.

 

323(574)

Н17     Назарбаев, Н.

             Тәуелсіздік дәуірі [Мәтін]: монография, тарихи публицистика / Н. Назарбаев.- Астана, 2017.- 508 б.                1 экз.

 

323(574)

Н19     Назарбаев, Н.

             Эра независимости [Текст]: монография историческая публицистика / Н. Назарбаев.- Астана, 2017.- 508 с.                1 экз.

 

346(075.8)

Н58     Николас, Д.

             Бизнес және заң [Мәтін]: оқулық / Джеймс Николас; ағ.тіл.ауд. Баймұратова И.- 3-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 468 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                       20 экз.

 

37.013

Н86     Нұрсұлтанова, Г.Ғ.

             Кіші мектеп жасындағы аффективтік мінез-құлқын түзетудің әлеуметтік-педагогикалық шарттары [Мәтін]: автореферат 6М010300-мамандығының білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайын. Қорғалған: 22.02.18ж.: 13.00.03 / Г.Ғ. Нұрсұлтанова; ғыл.жет.Сапарбайқызы Ш.- Актау: КГУТИ, 2018.- 27 б.                          1 экз.

 

070

О-58    Омарұлы, Б.

             Төртінші билік. Эсселер мен портреттік мақалалар. [Мәтін] / Б. Омарұлы.- Алматы: Arna-b, 2016.- 336 б.              2 экз.

 

378

О-65   

             Ордена Трудового Красного Знамени Институт химических наук им. А.Б.Бектурова- истоки, этапы развития и достижения 60 лет [Текст]: сборник / гл. ред. Е.Е.Ергожин.- Алматы, 2005.- 350 с.                            5 экз.

 

581(075.8)

Ө73    

             Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі. 2 Том [Мәтін] = The Molecular Life of Plahts: оқулық / Джонс Рассел [ж.б.]; ағылшын тілінен ауд.: Г.Д.Ілгекбаева, А.Е.Үсенбаев.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 550б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                    25 экз.

 

656(075.8)

П19     Пауль, Р.Мэрфи.

             Заманауи логистика [Мәтін]: оқулық / Р.Мэрфи Пауль, А.Кнемейер Майкл; ағыл.тіл.ауд., Баймұратова И.А., Төреханова Қ.М.- 11-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 176 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                15 экз.

 

37(075.8)

П24    

             Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии [Текст]: учебник / под ред. Смирнова С.А.- 3-е изд. испр. и доп.- Москва: Академия, 1999.- 512 с.                        1 экз.

 

159.955

П37     Плаус, С.

             Психология оценки и принятия решений [Текст] / Скотт Плаус; пер. с англ.- Москва: Филинь, 1998.- 368 с.                           1 экз.

 

37

П44    

             Подготовка учителя к воспитательной работе в школе [Текст]: Тем.сборник научных трудов.- Алматы, 1983.- 155 с.                1 экз.

 

37(07)

П44     Подласый, И.П.

             Педагогика начальной школы [Текст]: учебное пособие / И.П. Подласый.- Москва: Владос, 2000.- 400 с.                 1 экз.

 

821.512.122

Р22      Раушанов, Е.

             Амал деген айыңыз... [Мәтін]: шығармалар жинағы / Е. Раушанов.- Алматы: Жазушы, 2017.- 224б.                2 экз.

 

628(075.8)

Р54      Роберт, С.Брэрс.

             Қалалық су қауіпсіздігі [Мәтін]: оқулық / С.Брэрс Роберт; ағыл.тіл.ауд. Садыкова А.- Алматы, 2017.- 312 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                           20 экз.

 

159.9(07)

Р83      Руденский, Е.В.

             Социальная психология [Текст]: курс лекций / Е.В. Руденский.- Москва: ИнФРА-М, 1998.- 224 с.                   1 экз.

 

37.01

Р95      Рысбаева, А.К.

             Успешность деятельности как категория педагогики [Текст]: монография / А.К. Рысбаева.- Алматы: КНПУ им. Абая, 2003.- 266 с.               1 экз.

 

821.512.122

С28      Сәбден, О.

             Абай және қазақ болашағы (Қара сөздерін XXI ғасырда іске асыру тетіктері). Тарихи ұлы тұлғалар [Мәтін] / О. Сәбден.- Алматы, 2015.- 166б.                               1 экз.

 

373.3(075.5)

С23     

             Сборник типовых учебных программ.Техническое и профессиональное образование [Текст]: 0105000- Начальное образование: 0105033- Учитель иностранного языка начального образования / Педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова г.Уральск. Рег.№4246.- Уральск, 2017.- 280 с.                             1 экз.

 

796(075.5)

С23     

             Сборник типовых учебных программ.Техническое и профессиональное образование [Текст]: 0103000-Физическая культура и спорт: 0103023- Учитель физической культуры и спорта / Педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова г.Уральск. Рег.№4248.- Уральск, 2017.- 387 с.                             1 экз.

 

796(075.5)

С23     

             Сборник типовых учебных программ.Техническое и профессиональное образование [Текст]: 0103000-Физическая культура и спорт / Педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова г.Уральск. Рег.№4251.- Уральск, 2017.- 273 с.                        1 экз.

 

373.3(075.5)

С23     

             Сборник типовых учебных программ.Техническое и профессиональное образование [Текст]: 0105000- Начальное образование: / Педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова г.Уральск. Рег.№4249.- Уральск, 2017.- 266 с.                      1 экз.

 

373.3(075.5)

С23     

             Сборник типовых учебных программ.Техническое и профессиональное образование [Текст]: 0105000- Начальное образование: 0105013- Учитель начального образования / Педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова г.Уральск 31.03.17г. Рег.№4247.- Уральск, 2017.- 628 с.                     2 экз.

 

373.2(075.5)

С23     

             Сборник типовых учебных программ.Техническое, профессиональное и послесреднее образование [Текст]: 0101000-Дошкольное воспитание и обучение / Пр. РУМС.: Оспанова Н.Ж. 16.06.2017г.- Кокшетау, 2017.- 523 с.                    1 экз.

 

504.062(07)

С37      Серікбаева, А.Қ.

             Биогеохимия және экотоксикология [Мәтін]: дәрістер жинағы / А.Қ. Серікбаева, Б.С. Сулейменова; пікір жазғандар; А.Ш.Бусурманова.- Ақтау: КМТИУ, 2016.- 78 б.                            16 экз.

 

159.9

С55      Собчик, Л.Н.

             Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика психодиагностики [Текст] / Л.Н. Собчик.- Москва: Институт прикладной психологии, 1997.- 480 с.                   1 экз.

 

908:551

С74      Спан, Ә.

             Алып осылай ашылды [Мәтін] / Ә. Спан.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2014.- 288бет: 16б. жапс.                2 экз.

 

004.4(075.8)

С80      Стивенс, Р.В.

             UNIX Желілік бағдарламалау. 1 том: API желілік сокеттері. 2 бөлім [Мәтін] = UNIX Network Programming: оқулық / Р.В. Стивенс, Б. Феннер, Э.М. Рудофф; ағылшын тілінен аударған: А.Асылбекова.- 3-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 488 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                           20 экз.

 

66(075.8)

С85     

             Сулы ерітінділердегі бетті-активтік заттар және полимерлер [Мәтін]: оқулық / К. Холмберг [ж.б.]; ағыл.тіл.ауд. Қоқанбаев Ә.- 2-ші бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                       20 экз.

 

929

С95      Сыдыков, Е.

             Жамбыл [Текст]: биографическое повествование / Е. Сыдыков.- Москва: Худ. литература, 2015.- 367 с.                      1 экз.

 

929:821.512.122

С95      Сыдыков, Е.

             Шакарим [Текст] / Е. Сыдыков.- Москва: Мол. гвардия, 2012.- 351 с.- (Жизнь замечательных людей:сер.биографии.; вып.1397).                              1 экз.

 

37.013.42

Т363   Тесленко, А.Н.

             Социализация молодежи: педагогика отношений в социуме [Текст]: монография / А.Н. Тесленко.- Алматы-Астана: АГУ им.Абая. Институт управления, 2002.- 236 с.                               1 экз.

 

331.5

Т58      Топилин, А.В.

             Рынок труда России и стран СНГ: реалии и перспективы развития [Текст]: монография / А.В. Топилин.- Москва: Экономика, 2004.- 321 с.                               1 экз.

 

327(075.8)

Т60      Торбьорн, Л.Кнутсен.

             Халықаралық қатынастар теориясының тарихы [Мәтін]: оқулық / Л.Кнутсен Торбьорн; қазақ тіл.ауд. Сайбекова Н., Бурибаева Ж.- 3-ші бас.- Алматы, 2017.- 506 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                       25 экз.

 

371.311(043.3)

Т86      Тұрғамбаева, А.О.

             Оқу процесінде тұлғаның тірек құзырлылығын қалыптастыру [Мәтін]: автореф. 6М010300-мамандығы бойынша білім магистрі дәрежесін алу үшін дайындалған. Қорғалған: 22.02.18ж. / А.О. Тұрғамбаева; ғыл. жет.; Аренова А.Х.- Актау: КГУТИ, 2018.- 23 б.                               1 экз.

 

37.015.324(043.3)

Т87      Түгел, Г.О.

             Дарынды оқушылардың психологиялық денсаулығы: стресс және оны алдын алу [Мәтін]: автореферат: пед.ғыл.білім магистрі академ.дәрежесін алу үшін қорғалған: 22.02.18ж.: 13.00.00 / Г.О. Түгел; ғыл.жет.Қалиева Э.І.- Актау: КГУТИ, 2018.- 15 б.                           1 экз.

 

004(075.8)

У35     Уильям, Б.

             Мехатроника: Машина жасау және электрондық басқару жүйелері. 1 том [Мәтін]: оқулық / Болтон Уильям; ағылшын тілінен ауд.: Айжамбаева С., Айжамбаев Н.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 328б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                    50 экз.

 

550.4(075.8)

У35     Уильям, М.Уайт.

             Геохимия: 1 том [Мәтін]: оқулық / М.Уайт Уильям; ағылшын тілінен ауд.: Байбатша Ә.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 352б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                        15 экз.

 

373.2(075.5)

Ү52     

             Үлгілік оқу бағдармаларының жинағы. Техникалық және кәсіптік білім [Мәтін]: 0105000-Бастауыш білім беру: 0105013-Бастауыш білім беру мұғалімі / Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж оқытушылары. Тіркеу №4247.- Орал, 2017.- 625 б.                          2 экз.

 

796(075.5)

Ү52     

             Үлгілік оқу бағдармаларының жинағы. Техникалық және кәсіптік білім [Мәтін]: 0103000-Дене тәрбиесі және спорт / Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж оқытушылары. Тіркеу №4251.- Орал, 2017.- 268 б.                       1 экз.

 

796(075.5)

Ү52     

             Үлгілік оқу бағдармаларының жинағы. Техникалық және кәсіптік білім [Мәтін]: 0103000-Дене тәрбиесі және спорт: 0103023-Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі / Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж оқытушылары. Тіркеу №4248.- Орал, 2017.- 380 б.                              1 экз.

 

373.2(075.5)

Ү52     

             Үлгілік оқу бағдармаларының жинағы. Техникалық және кәсіптік білім [Мәтін]: 0105000-Бастауыш білім беру / Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж оқытушылары. Тіркеу №4249.- Орал, 2017.- 253 б.                      1 экз.

 

373.2(075.5)

Ү52     

             Үлгілік оқу бағдармаларының жинағы. Техникалық және кәсіптік білім [Мәтін]: 0105000-Бастауыш білім беру: 0105033-Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі / Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж оқытушылары. Тіркеу №4246.- Орал, 2017.- 278 б.                              1 экз.

 

373.2(075.5)

Ү52     

             Үлгілік оқу бағдармаларының жинағы. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім [Мәтін]: 0101000-Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту / РОӘК төрағасы: Оспанова Н.Ж.- Көкшетау, 2017.- 569 б.                     1 экз.

 

371.14

Ф79    

             Форматы и приемы среднесрочного планирования [Текст]: методическое пособие / сост. С.В.Коровина.- Астана: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Центр педагогического мастерства, 2015.- 106 с.                           1 экз.

 

821.512.122

Х18      Хамзақызы, Ш.

             Екі томдық шығармалар жинағы. Т.1.Өлеңдер мен толғаулар, дастандар [Мәтін] / Ш. Хамзақызы.- Алматы: Ан Арыс, 2017.- 344 б.              1 экз.

 

821.512.122

Х18      Хамзақызы, Ш.

             Екі томдық шығармалар жинағы. Т.2.Мақалалар мен естеліктер, сұхбаттар [Мәтін] / Ш. Хамзақызы.- Алматы: Ан Арыс, 2017.- 244 б.                    1 экз.

 

821.512.122

Х18      Хамзақызы, Ш.

             Сөз -кесте [Мәтін]: өлең / Ш. Хамзақызы.- Алматы: Runa, 2017.- 120 б.                        1 экз.

 

378

Х21      Харламов, И.Ф.

             Педагогика [Текст]: учебное пособие / И.Ф. Харламов.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: Юрист, 1997.- 512 с.                        1 экз.

 

929(574)

Х24     

             Хаттарда сақталған ғасыр шежіресі (ҚР ҰҒА академигі Рахманқұл Бердібай архивінде сақталған хаттар) [Мәтін]: оқу құралы / құрастырған: Камалқызы Ж.- Алматы, 2017.- 188 б.                 1 экз.

 

349.6

Х26      Хаустов, А.П.

             Охрана окружающей среды при добыче нефти [Текст]: учебное пособие / А.П. Хаустов, М.М. Редина; рец: ОАО Газпром.- Москва: Дело, 2006.- 552 с.                       1 экз.

 

531/534(075.8)

Х41      Хиббелер, Р.Ч.

             Статика мен материалдар механикасы.1 Том [Мәтін]: оқулық / Р.Ч. Хиббелер; ағылшын тілінен ауд.: Даусеитов Е.Б., Жүнісбеков С.- 4-бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2018.- 436б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                    25 экз.

 

530.1(075.8)

Х98      Хью, Д.Я.

             Университет физикасы және заманауи физика. 2 том [Мәтін] = University physics: оқулық / Д.Я. Хью, А.Ф. Роджер; ағыл.тіл.ауд. Мәженов Н. тб.- 14-бас.- Алматы, 2017.- 248 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                        50 экз.

 

520(075.8)

Ч-20    Чарльз, С.Коккел.

             Астробиология. Ғаламдағы тіршілікті түсіну [Мәтін]: оқулық / С.Коккел Чарльз; ағыл.тілінен ауд Канкетаева Ж...- Алматы, 2017.- 536 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                            25 экз.

 

334(075.8)

Ч-12    Чаффей, Д.

             Сандық бизнес және электрондық коммерцияны басқару: стратегиясы, қолданысы мен практикасы [Мәтін]: оқулық / Д. Чаффей; ағылшын тілінен ауд.:.- 6-бас.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2017.- 520б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).                    20 экз.

 

811.512.122

Ш21    Шалабай, Б.

             Қазақ тіл білімінің мәселелері [Мәтін]: Жинақ / Б. Шалабай.- Алматы: Арда, 2017.- 488 б.                 1 экз.

 

025.5

Ш21    Шалабай, Б.

             Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар [Мәтін]: көрсеткіш / Б. Шалабай; жауапты: Ә.Қ.Шапауов.- Көкшетау: Ш.Уәлиханов ат.Көкшетау мем.университеті, 2017.- 52 б.                            1 экз.

 

378

Ш31    Шахгулари, В.В.

             Педагогика школы [Текст]: учебное пособие / В.В. Шахгулари, С.Т. Иманбаева, Н.А. Мухамединова.- Алматы: КазГосЖенПи, 2004.- 186с.                          1 экз.

 

159.9

Ш55    Шибутани, Т.

             Социальная психология [Текст] / Т. Шибутани; пер. с англ. В.Б.Ольшанского.- Ростов н/Д: Феникс, 1998.- 544 с.                  1 экз.

 

159.922.6

Э53      Эльконин, Д.Б.

             Психическое развитие в детских возрастах [Текст] / Д.Б. Эльконин; под ред. Д.И.Фельдштейн.- Москва: Институт практической психологии, 1995.- 416 с.                   1 экз.

 

80/81:32(038)

Э91     

             Этносаяси сөздік.Қазақстанның қоғамдық келісім және этносаралық толеранттылық саясаты және практикасы терминдері мен ұғымдары [Мәтін] = Этнополитический словарь: сөздік / бас редактор Е.Тоғжанов.- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы тідерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2014.- 400 б.                  5 экз.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper