Жаңа басылымдар бюллетені 1-шығарылым (2016)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 1 (2016)

1. 
Сейсем ата қорымының араб жазуындағы эпиграфикасы
 [Мәтін]: научное издание / Жау.ред.Б.М.Бабаджанов.Ағылшын тілі ред. Н.Робинсон = Арабографическая эпиграфика некрополя Сейсем ата = Arabographic inscriptions of the Seysem ata necropolis.- книга 2.- Астана, 2015.- 160б.: альбом-кітап.- (Қазақстанның эпиграфикалық ескерткіштері.Мәдени мұра).

2. Бекенова, А.Н. 
Машина жасау өндірісіндегі технологиялық процестер
 [Мәтін]: учебное пособие / А.Н. Бекенова; пікір беруші:Ш.К.Джумагазиева.- 5В071200- Машина жасау мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18б.

3. Нұрбатырова, Т.С. 
Жалпы физика курсынан есептер жинағы
 [Мәтін]: учебное пособие / Т.С. Нұрбатырова; пікір жазғандар: Ж.Ж.Жумаев; А.К.Ахметов; А.С.Кудусов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 94б.

4. Рзаева, К.С. 
Транспортная экспертиза
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В071300- Транспорт, транспортная техника и технологии / К.С. Рзаева; рец: Б.Б.Аруов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 49с.

5. Жиенбаева, Г. 
Петрография
 [Мәтін]: 5В070600- Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау мамандығына арналған зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқау / Г. Жиенбаева; рец: Қ.А.Қожахмет.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 19б.

6. Рзаева, К.С. 
Транспортные эксплуатационные материалы
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям:5В071300- Транспорт, транспортная техника и технологии / К.С. Рзаева; рец: Б.Б.Аруов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 45с.

7. Садуакасов, Д.С. 
Ремонт скважин
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В070800- Нефтегазовое дело / Д.С. Садуакасов; рец: А.У.Айткулов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 23с.

8. Сарсенбаев.Б.С. 
Тренажерная подготовка судоводителей
 [Текст]: методические указания по проведению лабораторных работ:5В071500- Морская техника и технологии / Сарсенбаев.Б.С.; рец:Ж.Ж.Жумаев; А.Р.Сапаргалиев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 35с.

9. Сатжанов, Б.С. 
Судовые двигатели внутреннего сгорания
 [Текст]: методические указания по выполнению практических работ: 5В071500- Морская техника и технологии / Б.С. Сатжанов; рец: Ж.Ж.Жумаев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 23с.

10. Смагулова.Д.С. 
Иностранный язык ( уровень В1- В2)
 [Текст]: методические указания по проведению практических занятий: для всех специальностей / Смагулова.Д.С., Д.Г. Кукыбаева; рец: Х.С.Мухамадиев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 39с.

11. Кобегенова, Г.Ж. 
Заңгердің кәсіби этикасы
 [Мәтін]: 5В030100- Құқықтану мамандығына оқу-әдістемелік нұсқаулық / Г.Ж. Кобегенова, А.У. Усенбаева; пікір беруші: Б.Т.Ауешова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 31б.

12. Мангибаева, Д.Д. 
Статистика промышленности
 [Текст]: учебное пособие / Д.Д. Мангибаева; рец: Г.Ж.Нигметова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 68с.

13. Нигметова, Г.Ж. 
Сауда саласындағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері
 [Мәтін]: 5В050800- Есеп және аудит мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.Ж. Нигметова; пікір беруші: Г.Д.Аманиязова.- Ақтау: КГУТИ, 2015.- 29б.

14. Нигметова, Г.Н. 
Математикалық физика теңдеулері
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.Н. Нигметова; пікір беруші: О.Д.Биғожа.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 96б.

15. Саубетова, Б.С. 
Қаржылық менеджмент
 [Мәтін]: оқу құралы / Б.С. Саубетова, И.Ж. Ұзақбай; пікір беруші: Г.Ж.Нығметова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 116б.

16. Табылов, А.У. 
Транспортная логистика
 [Текст]: методические указания к курсовой работе: 5В090100- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта / А.У. Табылов; рец: Г.М.Мухамбетов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 43с.

17. Тарасенко, Г.В. 
Современные проблемы геологии
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 6М070600- Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / Г.В. Тарасенко; рец: К.А.Кожахмет.- Актау: КГУТИ, 2015.- 30с.

18. Тогашева, А.Р. 
Основы нефтегазового дела
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В070800- Нефтегазовое дело / А.Р. Тогашева, Р.У. Баямирова, Т.С. Айсаева; рец: А.У.Айткулов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 37с.

19. Феоктистова, Е.А. 
Профессионально-ориентированный иностранный язык
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В011900- Иностранный язык:два иностранных языка; 5В020700- Переводческое дело / Е.А. Феоктистова, А.К. Хачатрян; рец: Н.К.Стамгалиева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 35с.

20. Айдос, Е.Ж. 
Комплекс айнымалды функциялар теориясы және операциялық есептеулер
 [Мәтін]: оқу құралы / Е.Ж. Айдос; пікір жазғ.; Ә.Сақабеков, С.Мұхамбетжанов, Ә.Н.Төреқожаев.- Алматы: Бастау, 2015.- 288б.

21. Құндақова, А. 
Педагогикалық шеберлік негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / А. Құндақова; пікір беруші: Б.А.Мұқышев, Ш.Д.Дүйсембекова, Ф.Д.Ізбасарова.- Алматы: Бастау, 2014.- 216б.: сөздік 210-214.

22. Табылов, А.У. 
Управление эксплуатационной работой
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В090100- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта / А.У. Табылов; рец: С.У.Айсаев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 27с.

23. Увалиева, Г.М. 
Деректер қорының жүйесі
 [Мәтін]: 5В070300- Ақпараттық жүйелер мамандығына зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Г.М. Увалиева, Б.А. Мусабаева; пікір беруші: Р.С.Шуақбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 48б.

24. Атабаева, С.Ж. 
Өсімдіктер физиологиясы
 [Мәтін]: оқу құралы / С.Ж. Атабаева; пікір жазғ; К.Н.Жайлыбай, А.А.Нұржанова, С.Ш.Асрандина.- Алматы: Бастау, 2015.- 272б.

25. Жалғасбаева, А.А. 
Аудит
 [Мәтін]: оқулық / А.А. Жалғасбаева; пікір жазған:Т.Қ.Қарамырзиев, Қ.А.Құлбарақов.- Алматы: Бастау, 2014.- 168б.: глоссарий.

26. Қобланов, Ж.Т. 
Шетел әдебиетінің тарихы
 [Мәтін]. 1-кітап: оқулық / Ж.Т. Қобланов; пікір жазғ; Т.С.Тебегенов, С.Қ.Әлісжан, Б.І.Нұрдәулетова.- өңд., түз.3-ші бас.- Алматы: Бастау, 2015.- 296б.: ил.

27. Қобланов, Ж.Т. 
Шетел әдебиетінің тарихы
 [Мәтін]. 2-кітап: оқулық / Ж.Т. Қобланов; пікір жазғ; Т.С.Тебегенов, С.Қ.Әлісжан, Б.І.Нұрдәулетова.- өңд., түз.3-ші бас.- Алматы: Бастау, 2015.- 196б.: ил.

28. Қобланов, Ж.Т. 
Шетел әдебиетінің тарихы
 [Мәтін]. 3-кітап: оқулық / Ж.Т. Қобланов; пікір жазғ; Т.С.Тебегенов, С.Қ.Әлісжан, Б.І.Нұрдәулетова.- өңд., түз.3-ші бас.- Алматы: Бастау, 2015.- 424б.: ил.

29. Нурсеит, А.Ш. 
Статистика в экономике
 [Текст]: учебное пособие / А.Ш. Нурсеит, В.Ч-С Ким, С.И. Рыбакова; рец:А.А.Баймухаметов, А.Дауренбеков, Б.Мананов.- Алматы: Бастау, 2012.- 440с.: таблица 421.

30. Торманов, Н. 
Адам физиологиясы 1-ші кітап
 [Мәтін]: оқулық / Н. Торманов, С. Төлеуханов; пікір жазғ; Қ.Д.Дүйсенбин, М.Қ.Мырзахметова.- Алматы: Бастау, 2015.- 344б.: суреттер, сөздік.

31. Алыбаева, Р.А. 
Охрана наземных и водных экосистем
 [Текст]: учебное пособие / Р.А. Алыбаева; рец:Б.К.Заядан, А.К.Саданов, С.Э.Оразымбет.- Алматы: Бастау, 2013.- 324с.

32. Кадырбаев, А.К. 
Инженерные сети и оборудование.Книга 1
 [Текст]: учебное пособие / А.К. Кадырбаев, Д.А. Кадырбаев, С. Орманов; рец:А.К.Заурбек, Ш.С.Куленов.- Алматы: Бастау, 2012.- 376с.

33. Кадырбаев, А.К. 
Инженерные сети и оборудование.Книга 2
 [Текст]: учебное пособие / А.К. Кадырбаев, Д.А. Кадырбаев, С. Орманов; рец:А.К.Заурбек, Ш.С.Куленов.- Алматы: Бастау, 2013.- 288с.

34. Айджанова, З.Ж. 
Мектеп психологының ата-аналармен жұмысы
 [Мәтін]: оқу құралы / З.Ж. Айджанова; пікір жазғ; Г.А.Мұратбаева, Б.К.Жумагалиева,.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 112б.

35. Ахметов.Н.Ә. 
Олимпиадалық білім
 [Мәтін]: 5В010800- Дене шынықтыру және спорт мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Ахметов.Н.Ә.; пікір беруші:Б.М.Мендалиев.- Актау: КМТИУ, 2015.- 13б.

36. Бисенова, Л.Е. 
Қазақстан Республикасын экономикалық-географиялық аудандастыру
 [Мәтін]: оқу құралы / Л.Е. Бисенова, А.Е. Жидебаева; пікір жазғандар:А.Құрбаниязов, Э.Ө.Сағындықова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 112б.

37. Кожахмет, К.А. 
Геологические условия структур с обращенным рельефом
 [Текст]: методические указания по выполнению практических работ: 6М070600- Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / К.А. Кожахмет; рец:А.У.Айткулов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 22с.

38. Кожахмет, К.А. 
Геология Каспийского региона
 [Текст]: методические указания по выполнению практических работ: 6М070600- Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / К.А. Кожахмет; рец:А.У.Айткулов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 21с.

39. Маулина, Н.Х. 
Салық әкімшілігі және бақылау
 [Мәтін]: 5В050900- Қаржы мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.Х. Маулина; пікір беруші:Г.Д.Аманиязова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 26б.

40. НұрбатыроваТ.С. 
Физиканы оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: 5В011000- Физика мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқау / НұрбатыроваТ.С., Н.С. Жазылбаева; пікір беруші: О.Д.Биғожа.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 26б.

41. Өрбісінова, Б.Т. 
Алгебра және сандар теориясы 2
 [Мәтін]: тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар 5В010900-"Математика" / Б.Т. Өрбісінова; пікір беруші: Г.Н. Нигметова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 35 б.

42. Жакупов, К.Б. 
Транспортно-грузовые системы
 [Текст]: методические указания к проведению практических занятий:5В090100-Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта / К.Б. Жакупов, Г.Д. Естемесова; рец:К.Ж.Калиева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 35с.

43. Маулина, Н.Х. 
Шаруашылық субъектілеріне салық салу
 [Мәтін]: 5В050900- Қаржы мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.Х. Маулина; пікір беруші:Ж.Д.Имашова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 19б.

44. Медиханова, А.Б. 
Международные организации
 [Текст]: учебное пособие / А.Б. Медиханова; рец:А.М.Нургалиева, Б.К.Кузутбаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 104с.

45. Мусаева, Ж.К. 
Экологиялық мониторинг
 [Мәтін]: 5В060800- Экология мамандығына зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Ж.К. Мусаева, У.К. Енсегенова; рец:Г.Ж.Кенжетаев.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 41б.

46. Ондаханова, А.А. 
Бухгалтерлік есеп нагіздері
 [Мәтін]: 5В050800- Есеп және аудит мамандығына әдістемелік нұсқаулық / А.А. Ондаханова; пікір беруші:Г.А.Саймагамбетова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 15б.

47. Естурлиева, А.И. 
Табиғатты пайдалану экономикасы
 [Мәтін]: оқу құралы / А.И. Естурлиева, Ж.Т. Бекбергенова; пікір беруші: Г.К.Кабдуллина, Б.С.Саубетова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 112б.

48. Жумаев, Ж. 
Технология перевозок грузов
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В071500- Морская техника и технологии / Ж. Жумаев; рец:Б.С.Сатжанов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 67с.

49. Жумаев, Ж. 
Транспортировка опасных грузов на водном транспорте
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 6М071500- Морская техника и технологии / Ж. Жумаев; рец:Б.С.Сатжанов, Н.А.Ерманов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 29с.

50. Маулина, Н.Х. 
Салықтық және салықтық емес түсімдерді болжау
 [Мәтін]: 5В050900- Қаржы мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.Х. Маулина; пікір беруші:Г.Д.Аманиязова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 18б.

51. Сеюбергенова, Д.С. 
ҚР Прокурорлық қадағалау
 [Мәтін]: 5В030100- Құқықтану мамандығына оқу-әдістемелік құрал / Д.С. Сеюбергенова; пікір беруші: Р.К.Абилшеева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 118б.

52. Сулейменова, Б.С. 
Основы биотехнологии
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям:5В060800- Экология / Б.С. Сулейменова, Джаналиева.Н.Ш.; рец:Ж.К.Мусаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 38с.

53. Жиенбаева, Г.І. 
Жер қойнауын пайдалану негіздері
 [Мәтін]: 5В070600- Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау мамандығына тәжірибелік сабақтарға әдістемелік нұсқау / Г.І. Жиенбаева; пікір беруші:А.О.Айтқұлов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 27б.

54. Какимжанов, З.Р. 
Финансовые рынки и посредники
: учебное пособие / З.Р. Какимжанов; рец.: Ж.Д.Имашева.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 88с.

55. Какимжанов, З. 
Управление финансовыми рисками
 [Текст]: методические указания: 5В050900-Финансы / З. Какимжанов; рец:Б.С.Саубетова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 15с.

56. Касаева, А.Ж. 
Электр және магнетизм
 [Мәтін]: 5В011000- Физика мамандығына зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Ж. Касаева; пікір беруші: Б.Қ.Казбекова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 45б.

57. Кенжетаев, Г.Ж. 
Экологически чистые продукции
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям:6М060800-Экология / Г.Ж. Кенжетаев, Ф.К. Нурбаева; рец:Б.С.Сулейменова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 27с.

58. Каражанова, М.К. 
Жерасты гидромеханикасы
 [Мәтін]: 5В070800-Мұнай газ ісі мамандығына тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау / М.К. Каражанова; пікір беруші:А.У.Айткулов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 41б.

59. Кенжетаев, Г.Ж. 
Системный анализ окружающей среды и основы моделирования
 [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям:6М060800-Экология / Г.Ж. Кенжетаев, Ф.К. Нурбаева; рец: А.К.Серикбаева.- Актау: КГУТИ, 2015.- 22с.

60. Кунанбаева, Н.А. 
Қабаттың мұнайбергіштігін көбейтудің техникасы мен технологиясы
 [Мәтін]: 5В070800-Мұнай газ ісі мамандығына тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық / Н.А. Кунанбаева; пікір беруші:А.У.Айткулов.- Актау: КГУТИ, 2015.- 39б.

61. Яхьяева, М. 
Гимнастика с методикой преподавания
 [Текст]: методические указания для практических занятий:5В010800-Физическая культура и спорт / М. Яхьяева; отзыв: Б.М.Мендалиев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 48с.

62. Әлметова, Ә.С. 
Қазақ тілі: Негізгі стандарттан жоғары деңгей
 [Мәтін]: оқулық / Ә.С. Әлметова, Ж.Қ. Дәркенбаева, Л.Ж. Хамимульдинова; пікір жазғ.:Ж.Балтабаева, Б.Мизамхан.- Алматы: Дәуір, 2015.- 232б.- (ҚР Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы).

63. Байбатша, Ә.Б. 
Геология негіздері (геологиялық пәндер)
 [Мәтін]: оқулық / Ә.Б. Байбатша; пікір жазғ.: Б.М.Рақышев, С.А.Құсайынов, Ш.А.Жакупова.- Алматы: Дәуір, 2015.- 560б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

64. Мұханбетжанова, Ә. 
Педагогикалық жүйетану негіздері
 [Мәтін]: оқулық / Ә. Мұханбетжанова, С. Бахишева, А. Кемешова; пікір жазғ.:Ш.Т.Таубаева, Б.Т.Барсай, К.Ж.Төребаева.- Алматы: Дәуір, 2015.- 320б.: тест 213-313б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

65. Омашев, Н. 
Радиожурналистиканың негіздері
 [Мәтін]: оқулық / Н. Омашев; пікір жазғандар: А.Бейсенқұлов, А.Шәріп.- Алматы: Дәуір, 2015.- 356б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

66. Тамаев, С. 
Кванттық механиканың есептер жинағы
 [Мәтін]: оқулық / С. Тамаев; пікір жазғ.: Ә.Бақтыбаев, Ә.Әбдіраманов, А.Наурызбаев.- Ақтау: Дәуір, 2015.- 299б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

67. Касаева, А.Ж. 
Электр және магнетизм
 [Мәтін]: 5В011000- Физика мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Ж. Касаева; пікір беруші: Б.Қ.Казбекова.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 50б.

68. Тұрсынова, М.С. 
XIX ғасырдың екінші жартысындағы Маңғышлақ қазақтары.(Әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихының мәселелері)
 [Мәтін]: Монография / М.С. Тұрсынова; жауапты ред: С.Зиманов = Казахи Мангышлака во второй половине XIX века.- Караганда: ЖШС "Литера", 2015.- 184б.

69. Әжіғали, С. 
Маңғыстау мен Үстірт ескерткіштері (Памятники Манкыстау и Устюрта)
 [Мәтін]: кітап-альбом / С. Әжіғали; Әжіғали С.пікір жазғ.:Ш.С.Фатуллаев-Фигаров, К.М.Байпақов = Monuments of Mankystau and Ustyrt.- Алматы: Өнер, 2014.- 504б.: суретті, картамен.- (Мәдени мұра).

70. Баһадур, Ж. 
Пірімтай Арыстанов
 [Мәтін] / Ж. Баһадур, К. Тілепова; Н.Ә.Марабаев атындағы "Мұнайшы" қоғамдық қоры.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015.- 168б.: 32 бет жапсырма.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Өмірбаян сериясы.Басталуы-2006ж.).

71. Есенова, Е. 
Владимир Гафнер
 [Текст] / Е. Есенова; Общественный фонд<<Мұнайшы>> им.Н.А.Марабаева.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015.- 192с.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Биографическая серия.Начало-2006г.).

72. Жумагулов, Б.Т. 
Надир Надиров
 [Текст] / Б.Т. Жумагулов; Общественный фонд Мұнайшы имени Н.А.Марабаева.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015.- 368с.: 32 с.ил.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Биографическая серия.Начало -2006г.).

73. 
Марабаев Н.Ә.атындағы "Мұнайшы " қоғамдық қорына 10 жыл
 [Мәтін]: кітап-альбом / Құр.С.Е.Жылқайдаров, Р.А.Рахметова т.б. = Общественному фонду "Мунайшы" имени Н.А.Марабаева 10 лет.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015.- 152б.: суретті.

74. Монастырская, Л. 
Абдрахмановы-династия нефтяников
 [Текст] / Л. Монастырская; Общественный фонд Мұнайшы имени Н.А.Марабаева.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015.- 176с.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Биографическая серия.Нач.-2006г.).

75. Смадияр, Қ. 
Телішевтер әулеті
 [Мәтін] / Қ. Смадияр, Б. Сисенов; Н.Ә.Марабаев атындағы "Мұнайшы" қоғамдық қоры.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 256б.: 24 бет жапсырма.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Өмірбаян сериясы.Басталуы-2006ж.).

76. Смадияр, Қ. 
Хисметовтер әулеті
 [Мәтін] / Қ. Смадияр, Б. Сисенов; Н.Ә.Марабаев атындағы "Мұнайшы" қоғамдық қоры.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015.- 192б.: 32 бет жапсырма.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Өмірбаян сериясы.Басталуы-2006ж.).

77. Жакупов, К.Б. 
Надежность транспортной техники
 [Текст]: методические указания и задания к выполнению практических работ:5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии / К.Б. Жакупов; рец:Г.Д.Естемесова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 48с.

78. Червонов, К.К. 
Мұнай және кен орындарын игерудегі экологиялық қауіпсіздік
 [Мәтін]: 5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі мамандығына тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / К.К. Червонов; рец:Ф.К.Нурбаева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 34б.

79. Червонов, К.К. 
Пожарная безопасность
 [Текст]: методические указания по проведению практических занятий:5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды / К.К. Червонов; рец:Г.Ж.Кенжетаев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 37с.

80. Черкешова, С.М. 
Жалпы геология
 [Мәтін]: 5В070600-Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау мамандығына зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / С.М. Черкешова; пікір беруші:А.У.Айткулов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 21б.

81. Мұхашева.М.Ж. 
Эволюциялық ілім
 [Мәтін]: оқу құралы / Мұхашева.М.Ж.; пікір беруші: Сағындықова.Э.Ө.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 165б.

82. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды в 10-ти томах
 [Текст]. Т.3. Актуальные проблемы социально-экономического развития Казахстана. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелері. / О. Сабден = Экономика: 10 томдық таңдамалы еңбектер.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2009.- 592с.

83. Сабден, О. 
Экономика Избранные труды в 10-ти томах
 [Текст]. Т.4. Рыночная экономика: учебное пособие / О. Сабден, Р.З. Акбердин, Васильева.Е.С.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2009.- 656с.

84. Сабден, О. 
Экономика Избранные труды в 10-ти томах
 [Текст]. Т.5. Что делать для восстановления экономики Казахстана? / О. Сабден.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2009.- 868с.

85. Сәбден, О. 
Экономика 10 томдық таңдамалы еңбектер
 [Мәтін]. Т.1. Инновациялық экономика.Инновационная экономика: Монография / О. Сәбден = Экономика 10т.избранные труды.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2009.- 328б.

86. Сәбден, О. 
Экономика 10 томдық таңдамалы еңбектер
 [Мәтін]. Т.2. Бәсекелестік экономика: оқу құралы / О. Сәбден.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2009.- 468б.

87. Уразалиев, Б.В. 
Наставление по борьбе за живучесть судна
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям: 5В071500-Морская техника и технологии / Б.В. Уразалиев; рец:А.Р.Сапаргалиев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 48с.

88. Уразалиев, Б.В. 
Шлюпки и парусное вооружение
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям:5В071500-Морская техника и технологии / Б.В. Уразалиев; рец:А.Р.Сапаргалиев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 43с.

89. Шарипова, Г.Н. 
Общая геология
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям:5В070600-Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / Г.Н. Шарипова; рец:Г.В.Тарасенко.- Актау: КГУТИ, 2015.- 13с.

90. Жәлеке, Ү. 
Аманжан Өтесінов
 [Мәтін] / Ү. Жәлеке; Н.Ә.Марабаев атындағы "Мұнайшы" қоғамдық қоры.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015.- 192б.: 24 бет жапсырма.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Өмірбаян сериясы. Басталуы-2006ж).

91. Сабден, О. 
Экономика Избранные труды в 10-ти томах
 [Текст]. Т.10. Наука, образование, экономика и производство / О. Сабден.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2009.- 552с.

92. Сабден, О. 
Экономика Избранные труды в 10-ти томах
 [Текст]. Т.6. На благо народа ( о Сабдене О.).Халық игілігі үшін (О.Сәбден туралы) / О. Сабден = Экономика 10-томдық таңдамалы еңбектер.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2009.- 188с.

93. Сабден, О. 
Экономика Избранные труды в 10-ти томах
 [Текст]. Т.7. Финансово-кредитное регулирование деятельности промышленных предприятий Казахстана: проблемы и перспективы / О. Сабден, К.Ж. Омарова.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2009.- 312с.

94. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды.
 [Текст]. Т.IV. Актуальные проблемы социально-экономического развития Казахстана. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелері. / О. Сабден = Экономика: Таңдамалы еңбектері.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2011.- 472б.

95. Сабден, О. 
Экономика : Избранные труды
 [Текст]. Т.IІ. Инновационная экономика: монография / О. Сабден.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 336с.

96. Сабден, О. 
Экономика : Избранные труды
 [Текст]. Т.VI. Интеллектуальная экономико-технологические вызовы ХХІ века: монография / О. Сабден.- 2-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 320с.

97. Сабден, О. 
Экономика : Избранные труды
 [Текст]. Т.VIІ. Логистика ( экономика и управление): учебник / О. Сабден, Ж.С. Раимбеков.- 2-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 613с.

98. Сабден, О. 
Экономика : Избранные труды
 [Текст]. Т.VIІІ. Устойчивое инновационное развитие и мировые финансы в ХХІ веке / О. Сабден, А.Е. Арменский, С.Е. Кочубей.- 2-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 324с.

99. Сабден, О. 
Экономика : Избранные труды
 [Текст]. Т.Х. Рыночная экономика: учебное пособие / О. Сабден, Р.З. Акбердин, Е.С. Васильева.- 3-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 656с.

100. Сәбден, О. 
Экономика 10 томдық таңдамалы еңбектер.
 [Текст]. Т.9. ХХІ ғасырға қандай экономикамен кіреміз.Экономическая политика переходного периода на рубеже ХХІ века: монография / О. Сәбден = Экономика Избранные труды в 10-ти томах.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2009.- 244б.

101. Сәбден, О. 
Экономика :Таңдамалы еңбектер
 [Мәтін]. Т.I. Инновациялық экономика.: Монография / О. Сәбден.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2011.- 328б.

102. Сәбден, О. 
Экономика: Таңдамалы еңбектері
 [Мәтін]. Т.III. Бәсекелестік экономика: оқу құралы / О. Сәбден.- 3-ші бас.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2011.- 468б.

103. Сәбден, О. 
Экономика :Таңдамалы еңбектері
 [Мәтін]. Т.IХ. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі: бағалау критерийлерімен арттыру жолдары.Конкурентоспособность национальной экономики: критерии оценки и пути повышения: Монография / О. Сәбден, тб. Қошанов А.Қ = Экономика:Избранные труды.- 3-ші бас.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2011.- 192, 200с.

104. Сәбден, О. 
Экономика: Таңдамалы еңбектері
 [Мәтін]. Т.V. Интеллектуалды экономика-ХХІ ғасырдың технологиялық жаңғыруы: монография / О. Сәбден, С.Ю. Глазьев, А.Е. Арменский.- 2-ші бас.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2011.- 340б.

105. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды.
 [Текст]. Т.XX. Актуальные проблемы кризисного и посткризисного периода развития Казахстана (2008-2011гг.). Қазақстан дамуының дағдарыс кезіндегі, дағдарыстан кейінгі кезеңдегі өзекті мәселелері / О. Сабден = Экономика: Таңдамалы еңбектер.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 788с.

106. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды
 [Текст]. Т.XXI. Записки Президенту Республики Казахстан 1990-2011гг. Қазақстан Республикасы Президентіне берілген ұсыныс- хаттар 1990-2011 жж. / О. Сабден = Экономика:Таңдамалы еңбектері.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 388с.

107. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды
 [Текст]. Т.ХV. Наука, образование, экономика и производство / О. Сабден.- 3-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 552с.

108. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды
 [Текст]. Т.ХVIII. Экономическая политика переходного периода на рубеже ХХI века / О. Сабден.- 3-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 404с.

109. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды
 [Текст]. Т.ХVІ. Малое предпринимательство / О. Сабден.- 2-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 444с.

110. Сабден, О. 
Экономика : Избранные труды
 [Текст]. Т.ХІ. Что делать для восстановления экономики Казахстана? / О. Сабден.- 3-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 868с.

111. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды
 [Текст]. Т.ХІХ. Турар Рыскулов: государственная деятельность и экономические воззрения: монография / О. Сабден, А. Кошанов, Д. Догалов.- 2-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 278с.

112. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды
 [Текст]. Т.ХІІ. На благо народа. Халық игілігі үшін / О. Сабден, Л.Д. Жакыпбек = Экономика:Таңдамалы еңбектері.- 2-е изд.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 188с.180б.

113. Сабден, О. 
Экономика: Избранные труды
 [Текст]. Т.ХІІІ. Финансово-кредитное регулирование деятельности промышленных предприятий Казахстана: проблемы и перспективы / О. Сабден, К.Ж. Омарова; рец:Г.А.Калиев, С.С.Еспаев.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 312с.

114. Сәбден, О. 
Экономика:Таңдамалы еңбектері.
 [Текст]. Т.ХVII. ХХІ ғасырға қандай экономикамен кіреміз: монография / О. Сәбден.- 3-ші бас.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2009.- 244б.

115. Сәбден, О. 
Экономика:Таңдамалы еңбектері
 [Мәтін]. Т.ХІV. Шағын кәсіпкерлікті басқару.Малые предприятия:Опыт формирования и перспективы развития: оқу құралы / О. Сәбден = Экономика:Избранные труды.- 3-ші бас.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2011.- 348с.96б.

116. 
Мұңал Ата- Қарашаңырақ
 [Мәтін]: кітап-альбом / Редакторлары: С.Құдайберген, Ә.Бимағамбет, Б.Жайлау.- Алматы: Бизнес медиа ЖШС, 2015.- 215б.: фотосуретті.

117. Сәбден, О. 
Абай және қазақ болашағы (Қара сөздерін XXI ғасырда іске асыру тетіктері). Тарихи ұлы тұлғалар
 [Мәтін] / О. Сәбден.- Алматы, 2015.- 166б.

118. Сәбден, О. 
Экономика 10 томдық таңдамалы еңбектер
 [Мәтін]. Т.8. Шағын кәсіпкерлікті басқару. Малое предпринимателство: оқу құралы / О. Сәбден = Экономика 10т.избранные труды.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2009.- 348б.532с.

119. Сәбден, О. 
Экономика кілті:Таңдамалы еңбектері
 [Мәтін]. Т.ХXII / О. Сәбден = Ключи развития экономики: Избранные труды.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2012.- 804б.

120. Қабекенов, Ғ.У. 
Андрагогика
 [Мәтін]: оқу құралы / Ғ.У. Қабекенов; рец:Б.А.Тұрғынбаева, А.Х.Аренова.- Алматы: Полиграфия сервис и К, 2015.- 224б.

121. Қабекенов, Ғ.У. 
Геронтологиядағы әлеуметтік-психологиялық аспектілер
 [Мәтін]: оқу құралы / Ғ.У. Қабекенов; рец:М.А.Еркінбекова, З.Ш.Өмірбаева.- Алматы: Полиграфия сервис и К, 2015.- 110б.

122. Бисембаева, К.Т. 
Методы повышения нефтеотдачи пластов
 [Текст]: методические указания к практическим занятиям:6М070800-Нефтегазовое дело / К.Т. Бисембаева, Г.С. Сабырбаева; рец: Л.К.Нұршаханова.- Актау: КГУТИ, 2015.- 30с.

123. Мендалиев.Б.М. 
Мектепте ұлттық спорт түрлерін өткізудің негіздемесі
 [Мәтін]: оқу құралы / Мендалиев.Б.М.; пікір беруші: А.Қ.Аренова.- Актау: КМТИУ, 2015.- 136б.

124. Усенбаева, А.У. 
Халықаралық дербес құқығы
 [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / А.У. Усенбаева; пікір беруші:Р.К.Абилшеева.- Актау: КМТИУ, 2015.- 114б.

125. Утебалиева, Д.Б. 
Экономикалық теория негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / Д.Б. Утебалиева, М.Б. Тасқараева, И.Т. Тажиева.- рец: А.Кизимбаева.- Актау: КМТИУ, 2015.- 127б.

126. Шарипова, Г.Н. 
Структурная геология
 [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям:5В070600-Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / Г.Н. Шарипова; рец:Г.В.Тарасенко.- Актау: КГУТИ, 2015.- 33с.

127. Ауэзов, М.О. 
Манас- киргизская героическая поэма
 [Текст] / М.О. Ауэзов.- Алматы: Жибек жолы, 2011.- 152с.

128. 
В памяти всех поколений 1941-1945гг.
 [Текст]: книга-фотоальбом / Сост. - Молод. крыло <<Жас Отан>>.- Алматы: Жибек жолы, 2010.- 288с.- (Фонд Первого Президента РК).

129. Дүйсенұлы, Ж. 
Періште тілек: Өлеңдер
 [Мәтін] / Ж. Дүйсенұлы.- Алматы: Раритет, 2012.- 156б.- (ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы Қорының кітапханасы).

130. Мұқағали. 
Таңдамалы шығармалар
 [Мәтін] / Мұқағали; құрастырған: Б.Қ.Айдарова.- Алматы: Жібек жолы, 2011.- 428б.

131. Сейітов, С. 
Майдангер көзімен
 [Мәтін] / С. Сейітов; ҚР Тұңғыш Президенті қорының қолдауымен.- Алматы: Санат, 2011.- 208б.

132. Сыдықов, Н. 
Сөнбейтін от:Деректі повесть
 [Мәтін] / Н. Сыдықов; әдеби өңд. Б.Мұқай.- Алматы: Жібек жолы, 2011.- 250б.

133. 
Ілияс Омаров:Хаттар арқалаған сырлар.Из переписки Ильяса Омарова
 [Мәтін] / Құр.: І.М.Қозыбаев, Н.П.Кропивниц, А.Л.Кривков.- Алматы: Раритет, 2012.- 480б.- (ҚР Тұңғыш Президенті- Елбасының қоры).

134. Бесімбаев, Е.Б. 
Маңғыстау географиясы
 [Мәтін]: оқулық / Е.Б. Бесімбаев; пікір жазған: Керімбай Н.Н.- Алматы, 2013.- 184б.

135. 
Герольд Бельгер кім? Мақалалар, сұхбаттар, құжаттар
 [Мәтін] / Құрас.:Асабаев З.- Алматы: Тоғанай, 2015.- 336б.

136. Кобланов, Ж.Т. 
Фольклор- источник вдохновения
 [Текст]: монография / Ж.Т. Кобланов; рец: Р.С.Турысбеков, Т.С.Тебегенов, Б.И.Нурдаулетова.- Актау: Caspi Service, 2015.- 144с.

137. Қабышұлы, Ғ. 
Ғибратты ғұмыр
 [Мәтін] / Ғ. Қабышұлы = Яркая жизнь.- Алматы: Тоғанай Т, 2015.- 600б.: 12 бет жапсырма.

138. Қобланов, Ж.Т. 
Антика әдебиеті
 [Мәтін]: "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығы студенттеріне арналған оқу құралы / Ж.Т. Қобланов; пікір жазғандар: Т.С.Тебегенов, Ж.Ә.Аймұхамбет, Х.А.Айтжанов.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 165б.

139. Қобланов, Ж.Т. 
Шығыс әдебиетінің тарихы
 [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Т. Қобланов, Ә.Т. Жеткізгенова; пікір жазғ. Ж.Ж.Тілепов, Т.С.Тебегенов.- Ақтау: Caspi Service, 2015.- 175б.

140. Назарбаев, Н.Ә. 
Өмір өткелдері.Сұхбат кітабы
 [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев.- Астана: Фолиант, 2015.- 568б.

141. 
Ұлт рухы:қанатты сөздер.Алаш қайраткерлерінің афоризмдері
 [Мәтін] / Құрас.:Зәңгіров.Е.- Алматы: Арна, 2015.- 160б.

142. Беркутова, Е. 
Основные контуры региональной политики Республики Казахстан: стратегическое планирование, власть и экономика
 [Текст]: Доклад. Ноябрь 2015г. / Е. Беркутова; ИМЭП при фонде Первого Президента РК-Лидеры Нации.- Астана-Алматы, 2015.- 72с.

143. Серикбаева, А.К. 
Сульфидизация техногенных промпродуктов медного производства
 [Текст]: монография / А.К. Серикбаева, Ф.А. Бердикулова; рец:Г.Ж.Кенжетаев, К.Ж.Жумашев, С.К.Мырзалиев.- Актау: КГУТИ, 2015.- 132с.

144. 
Социальный портрет современного казахстанского общества. (Сборник статей)
 [Текст] / ИМЭП при Фонде Первого Президента РК-Лидера нации.- Астана-Алматы, 2015.- 240с.

145. Sarabekov, Z. 
Uzbekistan on the Modern Stage
 [Текст] / Z. Sarabekov; The Institute of World Economics and Politics (IWEP) under the Foundation of the First President of the Republic of Kazakhstan.- Researcb Paper. January, 2015.- Astana-Almaty, 2015.- 64с.

146. Сарабеков, Ж. 
Армения и Евразийский экономический союз: больше вопросов, чем ответов?
 [Текст]: Доклад февраль 2015г. / Ж. Сарабеков; ИМЭП при Фонде Первого Президента РК-Лидер нации.- Алматы-Астана, 2015.- 48с.

147. Шоханов, Ғ. 
Аққолтық (дастан)
 [Мәтін] / Ғ. Шоханов.- Ақтөбе: А-Полиграфия, 2015.- 80б.

148. Шоханов, Ғ. 
Маңғыстау ғашықтарының баяны (дастан)
 [Мәтін] / Ғ. Шоханов.- Ақтөбе: А-Полиграфия, 2014.- 160б.

149. Шоханов, Ғ.Ш. 
Отанға тарту.Өлеңдер жинағы
 [Мәтін] / Ғ.Ш. Шоханов.- Ақтөбе: А-Полиграфия, 2015.- 120б.

150. Шайбакова, Д.Д. 
Жизнь языка в обществе, культуре, политике
 [Текст]: монография / Д.Д. Шайбакова; Отв.ред. А.Е.Карлинский.- Алматы, 2014.- 100с.

151. Шайбакова, Д.Д. 
Социально- языковая контактология
 [Текст] / Д.Д. Шайбакова; рец: Л.Т.Килевая, Л.Ю.Мирзоева.- Алматы: Ұлағат, 2015.- 192с.

152. Гумилев, Л.Н. 
Этносфера: История людей и история природы
 [Текст] / Л.Н. Гумилев; Сость.Н.В.Гумилева.- Москва: Экопрос, 1993.- 544с.

153. Акутагава, Р. 
Новеллы; Эссе; Миниатюры:
 [Текст] / Р. Акутагава; Пер с япон.Вступ.Статья А.Стругацкого. Ил. Д.Бисти.- Москва: Худ. литература, 1985.- 607с.: ил.

154. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.1. Графиня Солсбери 1839. Изабелла Баварская 1835: Романы / А. Дюма; пер.фран.сост. А.В.Кукаркин.- Москва: ММП"Дайджест", 1992.- 464с.

155. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.10. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя Ч.3, 4: Роман / А. Дюма; пер.фр. Сост. А.Кукаркин.- Москва: ММП"Дайджест", 1992.- 544с.

156. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.2. Асканио: Роман / А. Дюма; пер.фр. А. Худадовой, Г.Еременко.- Москва: ММП"Дайджест", 1992.- 362с.

157. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.3. Две Дианы 1847: Роман / А. Дюма; пер.фр. Послесл. А.Завадье.- Москва: ММП"Дайджест", 1991.- 496с.

158. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.4. Королева Марго 1845: Роман / А. Дюма; пер.фр. Е.Ф.Корша.- Москва: ММП"Дайджест", 1992.- 512с.

159. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.5. Графиня де Монсоро 1846: Роман / А. Дюма; пер.фр. Н.Бутыриной.- Москва: ММП"Дайджест", 1992.- 704с.

160. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.6. Сорок пять 1847: Роман / А. Дюма; пер.фр. А.Кулишер.- Москва: ММП"Дайджест", 1992.- 608с.

161. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.7. Три мушкетера 1844: Роман / А. Дюма; пер.фр. В.Вальдман.- Москва: ММП"Дайджест", 1992.- 608с.

162. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.8. Двадцать лет спустя 1845: Роман / А. Дюма; пер.фр. Сост. А.Кукаркин.- Москва: ММП"Дайджест", 1992.- 682с.

163. Дюма, А. 
Собрание сочинений в тридцати пяти томах
 [Текст]. Т.9. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя Ч.1, 2: Роман / А. Дюма; пер.фр. Сост. А.Кукаркин.- Москва: ММП"Дайджест", 1992.- 609с.

164. Карпентьер, А. 
Царство земное
 [Текст]: Пер. с исп. повесть / А. Карпентьер; Ред.Совет Биб-и журнала Аманат.- Москва: Худ. литература, 2005.- 176с.

165. Манн, Т. 
Иосиф и его братья Т.1. Былое Иакова. Юный Иосиф. Иосиф в Египте. Разделы I-IV
 [Текст]: роман / Т. Манн; Пер. с нем. С.Апта.- Москва: Правда, 1991.- 720с.

166. Манн, Т. 
Иосиф и его братья Т.2. Иосиф в Египте. Разделы V-VI. Иосиф -кормилец
 [Текст]: роман / Т. Манн; Пер. с нем. С.Апта.- Москва: Правда, 1991.- 720с.

167. Мартен, дю Г.Роже. 
Семья Тибо Т. 1.
 [Текст]: роман-эпопея / дю Г.Роже Мартен; Пер. с фр. Вступ.ст. Е.Гальперина.- Москва: Правда, 1987.- 640с.

168. Мартен, дю Г.Роже. 
Семья Тибо. Т. 2.
 [Текст]: роман-эпопея / дю Г.Роже Мартен; Пер. с фр. Прим. И.Подгаецкой и М.Машкина.- Москва: Правда, 1987.- 656.

169. Мартен, дю Г.Роже. 
Семья Тибо. Т. 3.
 [Текст]: роман-эпопея / дю Г.Роже Мартен; Пер. с фр. Прим. М.Машкина.- Москва: Правда, 1987.- 736с.

170. Садуахасова, А.Б. 
Психологияны оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: 5В010300 -педагогика және психология мамандығына зертханалық сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық / А.Б. Садуахасова.- Актау: КГУТиИ, 2015.- 11б.

171. Дьяченко, О.Г. 
Жоғарғы оқу орындары мен стартап-компаниялар үшін зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелерін жасау, құқықтық қорғау және коммерцияландыру бойынша тәжірибелік ұсыныстар
 [Текст]: оқу құралы / О.Г. Дьяченко; рец:Б.С.Құрманғали, Т.Е.Каудыров.- Астана: Технологияларды коммерцияландыру орталығы, 2015.- 90 с.

172. 
Практические рекомендации по методологическому обеспечению создания и развития технологических стартапов для высших учебных заведений и научных организаций
 [Текст]: учебно-методическое пособие / Д.Т.Амирова, В.И.Воронов, Е.Красовский и др.- Астана: Центр коммерциализации технологии, 2015.- 70 с.

173. Стамгалиева.Н.К. 
LECTORIUM
 [Текст]: учебное пособие для студентов специальности "Английский язык" / Стамгалиева.Н.К.; рец: А.Х.Аренова, Т.Д.Кузнецова, А.Б.Алдамжарова = Methods of Foreign Language Teathing.- Актау: КГУТиИ, 2010.- 119 с.

174. Стамгалиева, Н.К. 
Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции
 [Текст]: монография / Н.К. Стамгалиева; рец: Т.А.Кульгильдинова, Н.С.Сайлауова, А.У.Муханбетжанова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 221 с.

175. Стамгалиева, Н.К. 
Перевод английской научно-технической литературы
 [Текст]: учебное пособие / Н.К. Стамгалиева; рец: А.К. Ахметов. А.Б. Алдамжаров.С.С. Царегородова.- Актау: КГУТиИ, 2011.- 99 с.

176. Стамгалиева, Н.К. 
Теория и технология контекстно-центрированного обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе
 [Текст]: Монография / Н.К. Стамгалиева; рец.:Т. А.Кульгильдинова, А.К. Ахметов, А.Х. Аренова.- Актау: КГУТИ, 2013.- 168 с.

177. Стамгалиева, Н.К. 
Традиции и инновации в методике иноязычного преподавания
 [Текст]: учебное пособие для студентов специальности 5В011900- Иностранный язык: два иностранных языка / Н.К. Стамгалиева; рец.: А.У. Муханбетжанова, А.А. Корниенко, Е.А. Феоктистова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 103 с.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper